Postępowania awansowe
Przewody doktorskie
APD
JSA

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Prawa Karnego

 

INSTYTUCJA: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

MIASTO: Białystok

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne

DATA OGŁOSZENIA: 5 czerwca 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5 lipca 2019 r.

LINK DO STRONY: prawo.uwb.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: konkurs, asystent, prawo, prawo karne

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 oraz 116 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne: posiadają dorobek naukowo-badawczy oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie prawa karnego, ukończyły studia magisterskie na kierunku prawo, wykazują się bardzo dobrą znajomością języka polskiego i przynajmniej jednego nowożytnego języka obcego (preferowany język angielski i język niemiecki).

 

Kandydaci winni złożyć w p. 203 Wydziału Prawa, ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok - w terminie do dnia 5 lipca 2019 r., następujące dokumenty:

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 5 sierpnia 2019 r.

Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez komisję konkursową nie będą informowani o wynikach postępowania.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok.
  2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, odpowiadającego za prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uwb.edu.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Uniwersytecie w Białymstoku. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia.
  4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.
  8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
  9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
  10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

 

Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z powyższymi informacjami

………………………….     …………………..………

          data                            czytelny podpis