Postępowania awansowe
Przewody doktorskie
APD
JSA

Zasady organizacji konferencji międzynarodowych przez pracowników Wydziału Prawa UwB obowiązujące do końca grudnia 2019 r.


(Od początku 2020 obowiązywać będą nowe zasady uwzględniające wyodrębnienie środków finansowych do dyspozycji poszczególnych Katedr i decyzji Kierownika Katedry o podziale środków na organizację konferencji)


Organizacja konferencji międzynarodowej na Wydziale Prawa UwB wymaga zgody Dziekana Wydziału Prawa i przebiega zgodnie z procedurą określoną poniżej:

 1. Z początkiem każdego roku akademickiego składne są informacje dotyczące zapotrzebowania na materiały konferencyjne na wydarzenia planowane na kolejny rok kalendarzowy. Należy dotrzymać terminu wskazanego przez UwB w stosownych wymogach, przesyłanych na Wydział i udostępnianych pracownikom (ustalanych na podstawie Zarządzenia 43 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku).
 2. Osoba odpowiedzialna za organizację konferencji wypełnia formularz zgłoszenia wydarzenia [dostępny tutaj] i dostarcza do Sekretariatu Dziekana, do Pani Marty Jakubiec.
  • Formularz zgłoszenia wydarzenia należy wypełnić i dostarczyć do Sekretariatu Dziekana (do Pani Marty Jakubiec) najpóźniej 3 tygodnie przed planowanym terminem wydarzenia, jeśli konferencja jest wydarzeniem samofinansującym się (i/lub z udziałem sponsorów)
  • jeśli organizatorzy wnoszą o dofinansowanie konferencji ze środków Wydziału Prawa, formularz zgłoszenia wydarzenia oraz stosowne podanie, zaopiniowane przez Kierownika Katedry i adresowane do Dziekana Wydziału Prawa należy dostarczyć do Sekretariatu Dziekana (do Pani Marty Jakubiec) na wstępnym etapie organizacyjnym, zanim rozesłane zostaną zaproszenia do uczestników;
  • ze środków wydziałowych dofinansowane zostać mogą jedynie konferencje spełniające wymóg uczestnictwa 1/3 gości z wystąpieniami z afiliacjami zagranicznych ośrodków naukowych. Minimalna liczba uczestników zagranicznych wynosi 3.
  • rezerwacja sali odbywa się u mgr Anny Dubrownik lub mgr Anny Cechy, rezerwacji dokonuje organizator konferencji

 

Wszelkie pytania w zakresie wstępnych założeń organizacyjnych i wypełnienia formularza można kierować do Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej - dr Izabeli Kraśnickiej (krasnicka@uwb.edu.pl)

 

 1. W ciągu 4 tygodni od zakończenia konferencji, należy uzupełnić formularz rozliczenia konferencji [dostępny tutaj] dostarczyć podpisane do Pani Marty Jakubiec
 2. W ciągu 4 tygodni od zakończenia konferencji, należy uzupełnić tabelę z informacjami wymaganymi do systemu POLON [dostępna tutaj] i przesłać na adres: m.jakubiec@uwb.edu.pl
 3. Po konferencji, w ciągu tygodnia od jej zakończenia należy przesłać do działu promocji Wydziału Prawa (promocja.wydzialu.prawa@uwb.edu.pl) formularz sprawozdania z imprezy [dostępny tutaj]