Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Badania naukowe Strona główna / Badania naukowe

Badania naukowe realizowane przez Wydział Prawa UwB

Wydział Prawa UwB ponownie uzyskał bardzo wysoką ocenę parametryczną i decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2010 r. został zakwalifikowany do 1., najwyższej kategorii jednostek naukowych. Wynik oceny (czyli t.zw. wskaźnik efektywności naukowej) uplasował nas na trzecim miejscu wśród wydziałów prawa w Polsce.

Ocena parametryczna dokonywana jest przez Komisje Rady Nauki co cztery lata. Brane są w niej pod uwagę udokumentowane wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, a w szczególności publikacje pracowników, wyniki kształcenia  i rozwoju kadry naukowej oraz wyniki działalności innowacyjnej jednostki. Od kategorii przyznanej jednostce naukowej zależy przede wszystkim wysokość środków, jakie otrzymuje ona na działalność statutową, czyli m.in. na badania naukowe, utrzymanie infrastruktury badawczej (w tym bibliotek), rozwój kadry naukowej, krajową  i zagraniczną współpracę naukową czy upowszechnianie nauki.

Wynik oceny parametrycznej to dowód na bardzo wysoki poziom działalności naukowej Wydziału Prawa UwB. Pierwszą kategorię mają obecnie 2 wydziały Uniwersytetu w Białymstoku - Wydział Prawa oraz Wydział Fizyki.

 

Badania statutowe 

Lp.

Tytuł projektu

Kierownik/

Koordynator

Termin

rozpoczęcia

1.

Od liberalizmu do totalitaryzmu: z dziejów myśli prawniczej i prawa XVIII-XX wieku

Prof. zw. dr hab.

Adam Lityński

2003

2.

Przestępczość zorganizowana w aspekcie kryminologicznym, jurydycznym i penitencjarnym

Prof. zw. dr hab.

Emil W. Pływaczewski

2003

3.

Instrumenty prawne regionalnej polityki strukturalnej w rolnictwie polskim

Prof. zw. dr. hab.

Stanisław Prutis

2003

4.

Reforma finansów publicznych w Polsce i krajach kandydujących w dobie integracji z Unią Europejską

Prof. zw. dr hab.

Eugeniusz Ruśkowski

2003

5.

Zmiany prawa pracy w warunkach gospodarki rynkowej i pluralizmu politycznego

Prof. zw. dr hab.

Walerian Sanetra

2003

6.

Cywilna odpowiedzialność odszkodowawcza

Dr hab. Mieczysław Goettel,

prof. UwB

2003

7.

Dostosowanie polskich procedur administracyjnych do wymogów i standardów Unii Europejskiej oraz państw UE

Dr hab. Dariusz Kijowski,

prof. UwB

2003

8.

Europejskie instytucje, stosunki i idee polityczne w XX w. i na początku XXI w.

Prof. zw. dr hab. Ryszard Skarzyński

2009

9.

Stanowienie prawa wspólnotowego i jego stosowanie w państwach członkowskich

Dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB

2010

10.

 Prawo rozwoju regionalnego

Dr hab. Maciej Perkowski, prof UwB

 

 2011

 

Badania własne 

Lp.

Tytuł projektu

Kierownik/

Koordynator

Termin

rozpoczęcia

1.

Ulgi podatkowe jako forma udzielenia pomocy publicznej

Prof. zw. dr hab.

Leonard Etel

2008

2.

Demokratyczne systemy prawne wobec wyzwań współczesności

Prof. zw. dr hab.

Adam Jamróz

2006

3.

Wspólnotowe prawo finansowe

Prof. zw. dr hab. Cezary Kosikowski

2007

4.

Karnoprocesowe aspekty przestępczości gospodarczej i skarbowej

Prof. zw. dr hab. Cezary Kulesza

2007

5.

Kryminologiczne i prawne aspekty korupcji

Prof. zw. dr hab.

Emil W. Pływaczewski

2003

6.

Teoria polityki i stosunków międzynarodowych

Prof. zw. dr hab. Ryszard Skarzyński

2007

7.

Prawa i obowiązki pracownicze w społecznej gospodarce

Prof. zw. dr hab. Bogusław Cudowski

2007

8.

Zasady stosowania prawa w europejskiej przestrzeni administracyjnej

Dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB

2003

9.

Nauczanie prawa rzymskiego i kanonicznego na Uniwersytecie w Wilnie

Dr hab. Florian Lempa,

prof. UwB

2003

10.

Ustawowy i sądowy wymiar kary ze stanowiska racjonalnej polityki kryminalnej

Dr hab. Mirosława Melezini, prof. UwB

2007

11.

Funkcje spółek osobowych w prywatyzacji zakładów opieki zdrowotnej. (Determinanty prawno-praktyczne)

Dr hab. Teresa Mróz, prof. UwB

2003

12.

Siedemnastowieczna filozofia języka. Język jako projekt polityczny

Dr hab.

Halina Święczkowska,

prof. UwB

2007

13.

Polityka migracyjna Unii Europejskiej

Dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB

2007

 

 

Wykaz grantów badawczych realizowanych na Wydziale Prawa UwB


Termin realizacji

Tytuł grantu badawczego

Kierownik/Koordynator
sierpień 2014 – sierpień 2017 Standard ochrony prawa do milczenia w procesie karnym dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB
01.01.2014-31.12 2016 SIC - Modułowy wielozadaniowy System Identyfikacji Cudzoziemców wraz z modułem analizy ryzyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi

dr hab. Katarzyna Laskowska

dr hab. Mieczysława Zdanowicz

dr Magdalena Perkowska

2013-2015
Prawne instrumenty równoważenia finansów publicznych - wnioski dla Polski z doświadczeń zagranicznych
mgr Urszula Kinga Zawadzka-Pąk
2011-2014 Prawo karno - administracyjne Polski Ludowej 1951 - 1971 dr Marcin Łysko
2011-2014
Mały ruch graniczny na polskim odcinku zewnętrznej granicy Unii Europejskiej
dr hab. Mieczysława Zdanowicz
2011-2014
Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne
prof. dr hab. Emil W. Pływaczewski
2011-2014
Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Aspekty prawno-kryminologiczne i technologiczne
dr hab. Ewa Guzik-Makaruk, prof. UwB
2011-2013
Roczność i wieloletniość w finansach publicznych.
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
2011-2012
Konstrukcja prawna, wdrażanie i realizacja budżetu zadaniowego we Francji i w Polsce
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
2011-2012
Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
2011 - 2014
Wpływ regulacji dotyczących udzielania pomocy publicznej na stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce
dr Rafał Dowgier
2011 - 2013
Środki karne jako instrument polityki kryminalnej
dr hab. Mirosława Melezini, prof. UwB
2011 - 2014
Stosowanie instytucji rozprawy przez organy administracji publicznej w postępowaniu podatkowym
dr Krzysztof Teszner
2010-2013
Cywilnoprawna ochrona wizerunku osób powszechnie znanych w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i w prawie prywatnym” (własny)
dr hab. Joanna D. Sieńczyło-Chlabicz, prof. UwB
2010-2012
Polsko-brytyjskie stosunki bilateralne w zakresie prawa rodzinnego (własny)
dr Katarzyna Bagan-Kurluta
2010-2011
Model odwoławczy postępowania podatkowego (habilitacyjny)
dr Sławomir Presnerowicz
2010- 2011
Kryminologiczne aspekty przestępczości cudzoziemców na wschodniej granicy Polski” (promotorski)
prof. dr hab. Emil W. Pływaczewski
2009-2011
Prawne i kryminologiczne aspekty wdrożenia i stosowania nowoczesnych technologii służących ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego
Dr Wojciech Filipkowski
2009-2011
Finansowo-prawna ochrona interesów Skarbu Państwa w Polsce
dr J. Lewkowicz
2009-2010
Referendum w sprawie ratyfikacji Traktatu Konstytucyjnego UE
Dr Elżbieta Kużelewska
2009-2010
Prawne problemy konstrukcji i funkcjonowania budżetu zadaniowego we Francji. Wnioski dla Polski
prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
2009-
Reforma lokalnego prawa podatkowego w Polsce
Prof. zw. dr hab. Leonard  Etel
2009-
Czynniki zmniejszające rolę władczych form działania administracji skarbowej w realizacji zobowiązań podatkowych
Dr Piotr Pietrasz
2009-
Uprawnienia podatnika stanowiące podstawę dochodzenia należności podatkowych wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
Dr Mariusz Popławski
2008-2011
Struktura organizacyjno –prawna funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce z uwzględnieniem determinantów socjologicznych- kierunki rozwoju
Dr hab. Teresa Mróz, prof. UwB
2008-2011
Przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa
Dr Ewa M. Guzik-Makaruk
2008-2010
Przedsiębiorczość na Podlasiu (problemy prawne i funkcjonowanie)
Prof. zw. dr hab. Cezary Kosikowski
2008-2009
Opłaty samorządowe w Polsce
Dr Grzegorz Liszewski
2007-2010
Projekt badawczy zamawiany: Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli
Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski
2007-2009
Przymusowe sposoby opuszczenia terytorium Polski przez cudzoziemców
Dr hab. M. Zdanowicz, prof. UwB
2007-2009
Zwrot podatku-założenia a praktyka
Dr Mariusz Popławski
2007-2008
Porozumienia w polskim procesie karnym w ocenie praktyków
Prof. zw. dr hab. Cezary Kulesza
2006-2008
Kolizyjnoprawne ujęcie przysposobienia zagranicznego w aspekcie zasady dobra dziecka
Dr Katarzyna Bagan-Kurluta
2005-2007
Charakter prawny budżetu ogólnego Unii Europejskiej (Promotorski)
Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
2005 – 2008
Prace nad unifikacją i kodyfikacją prawa rodzinnego w Polsce Ludowej (1944-1964).
Dr Piotr Fiedorczyk
2004-2006
Terroryzm. Przestępstwa z nienawiści. Studium kryminologiczne współczesnych zagrożeń (Promotorski)
Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski
2004-2006
Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP
Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
2004-2005
Problemy prawne finansowania szkolnictwa wyższego ze środków publicznych w Polsce (Promotorski)
Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
2003-2006
Projekt badawczy zamawiany: Rozwiązania prawne i organizacyjno-techniczne w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz terroryzmu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dowodów procesowych oraz instytucji świadka koronnego
Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski
2003-2004
Założenia reformy podatków majątkowych w Polsce
Prof. zw. dr hab. Leonard  Etel
 
Wykaz badań unikatowych realizowanych na Wydziale Prawa UwB
 

Termin realizacji

Tytuł grantu badawczego

Kierownik/Koordynator
01.01.2014-31.12 2016
SIC - Modułowy wielozadaniowy System Identyfikacji Cudzoziemców wraz z modułem analizy ryzyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi
dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UwB
dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB
dr Magdalena Perkowska
2011-2014
Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne
prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski
2011-2014
Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Aspekty prawno-kryminologiczne i technologiczne
dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, prof. UwB
2011-2012
Konstrukcja prawna, wdrażanie i realizacja budżetu zadaniowego we Francji i w Polsce
prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
2009-2011
Prawne i kryminologiczne aspekty wdrożenia i stosowania nowoczesnych technologii służących ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego
dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB
2009-2010
Referendum w sprawie ratyfikacji Traktatu Konstytucyjnego UE
dr hab. Elżbieta Kużelewska
2009-2010
Prawne problemy konstrukcji i funkcjonowania budżetu zadaniowego we Francji. Wnioski dla Polski
prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku