Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Badania naukowe Strona główna / Badania naukowe / Wykaz grantów badawczych

Wykaz grantów badawczych realizowanych na Wydziale Prawa UwB

 

 

Termin realizacji

Tytuł grantu badawczego

Kierownik/Koordynator
09.2015-09.2017 Porwania rodzicielskie w świetle polskiego orzecznictwa karnego – aspekty prawne i kryminologiczne mgr Diana Dajnowicz-Piesiecka
2015 – 2018 Budżetowanie partycypacyjne - sukces czy kryzys demokracji lokalnej? Studium prawnoporównawcze Dr Urszula K. Zawadzka-Pąk
sierpień 2015 – sierpień 2018 Czy polski model postępowania odwoławczego w sprawach karnych jest rzetelny ? prof. zw. dr hab. Cezary Kulesza
sierpień 2014 – sierpień 2017 Standard ochrony prawa do milczenia w procesie karnym dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB
01.01.2014-31.12 2016 SIC - Modułowy wielozadaniowy System Identyfikacji Cudzoziemców wraz z modułem analizy ryzyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi

dr hab. Katarzyna Laskowska

dr hab. Mieczysława Zdanowicz

dr Magdalena Perkowska

2013-2015
Prawne instrumenty równoważenia finansów publicznych - wnioski dla Polski z doświadczeń zagranicznych
mgr Urszula Kinga Zawadzka-Pąk
2011-2014 Prawo karno - administracyjne Polski Ludowej 1951 - 1971 dr Marcin Łysko
2011-2014
Mały ruch graniczny na polskim odcinku zewnętrznej granicy Unii Europejskiej
dr hab. Mieczysława Zdanowicz
2011-2014
Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne
prof. dr hab. Emil W. Pływaczewski
2011-2014
Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Aspekty prawno-kryminologiczne i technologiczne
dr hab. Ewa Guzik-Makaruk, prof. UwB
2011-2013
Roczność i wieloletniość w finansach publicznych.
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
2011-2012
Konstrukcja prawna, wdrażanie i realizacja budżetu zadaniowego we Francji i w Polsce
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
2011-2012
Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
2011 - 2014
Wpływ regulacji dotyczących udzielania pomocy publicznej na stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce
dr Rafał Dowgier
2011 - 2013
Środki karne jako instrument polityki kryminalnej
dr hab. Mirosława Melezini, prof. UwB
2011 - 2014
Stosowanie instytucji rozprawy przez organy administracji publicznej w postępowaniu podatkowym
dr Krzysztof Teszner
2010-2013
Cywilnoprawna ochrona wizerunku osób powszechnie znanych w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i w prawie prywatnym” (własny)
dr hab. Joanna D. Sieńczyło-Chlabicz, prof. UwB
2010-2012
Polsko-brytyjskie stosunki bilateralne w zakresie prawa rodzinnego (własny)
dr Katarzyna Bagan-Kurluta
2010-2011
Model odwoławczy postępowania podatkowego (habilitacyjny)
dr Sławomir Presnerowicz
2010- 2011
Kryminologiczne aspekty przestępczości cudzoziemców na wschodniej granicy Polski” (promotorski)
prof. dr hab. Emil W. Pływaczewski
2009-2011
Prawne i kryminologiczne aspekty wdrożenia i stosowania nowoczesnych technologii służących ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego
Dr Wojciech Filipkowski
2009-2011
Finansowo-prawna ochrona interesów Skarbu Państwa w Polsce
dr J. Lewkowicz
2009-2010
Referendum w sprawie ratyfikacji Traktatu Konstytucyjnego UE
Dr Elżbieta Kużelewska
2009-2010
Prawne problemy konstrukcji i funkcjonowania budżetu zadaniowego we Francji. Wnioski dla Polski
prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
2009-
Reforma lokalnego prawa podatkowego w Polsce
Prof. zw. dr hab. Leonard  Etel
2009-
Czynniki zmniejszające rolę władczych form działania administracji skarbowej w realizacji zobowiązań podatkowych
Dr Piotr Pietrasz
2009-
Uprawnienia podatnika stanowiące podstawę dochodzenia należności podatkowych wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
Dr Mariusz Popławski
2008-2011
Struktura organizacyjno –prawna funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce z uwzględnieniem determinantów socjologicznych- kierunki rozwoju
Dr hab. Teresa Mróz, prof. UwB
2008-2011
Przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa
Dr Ewa M. Guzik-Makaruk
2008-2010
Przedsiębiorczość na Podlasiu (problemy prawne i funkcjonowanie)
Prof. zw. dr hab. Cezary Kosikowski
2008-2009
Opłaty samorządowe w Polsce
Dr Grzegorz Liszewski
2007-2010
Projekt badawczy zamawiany: Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli
Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski
2007-2009
Przymusowe sposoby opuszczenia terytorium Polski przez cudzoziemców
Dr hab. M. Zdanowicz, prof. UwB
2007-2009
Zwrot podatku-założenia a praktyka
Dr Mariusz Popławski
2007-2008
Porozumienia w polskim procesie karnym w ocenie praktyków
Prof. zw. dr hab. Cezary Kulesza
2006-2008
Kolizyjnoprawne ujęcie przysposobienia zagranicznego w aspekcie zasady dobra dziecka
Dr Katarzyna Bagan-Kurluta
2005-2007
Charakter prawny budżetu ogólnego Unii Europejskiej (Promotorski)
Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
2005 – 2008
Prace nad unifikacją i kodyfikacją prawa rodzinnego w Polsce Ludowej (1944-1964).
Dr Piotr Fiedorczyk
2004-2006
Terroryzm. Przestępstwa z nienawiści. Studium kryminologiczne współczesnych zagrożeń (Promotorski)
Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski
2004-2006
Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP
Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
2004-2005
Problemy prawne finansowania szkolnictwa wyższego ze środków publicznych w Polsce (Promotorski)
Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
2003-2006
Projekt badawczy zamawiany: Rozwiązania prawne i organizacyjno-techniczne w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz terroryzmu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dowodów procesowych oraz instytucji świadka koronnego
Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski
2003-2004
Założenia reformy podatków majątkowych w Polsce
Prof. zw. dr hab. Leonard  Etel
 
 

 

 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku