Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Relacja z konferencji naukowej nt. Przestępczość seksualna - aspekty prawne i kryminologiczne - Białystok, 6 grudnia 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „PRZESTĘPCZOŚĆ SEKSUALNA – ASPEKTY PRAWNE I KRYMINOLOGICZNE”
6 grudnia 2018 r.
 
            Dnia 6 grudnia 2018 r. odbyła się na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przestępczość seksualna – aspekty prawne i kryminologiczne”. Została ona zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego i Kryminologii wraz z Kołem Naukowym Prawa Karnego i Kryminologii UwB, we współpracy z Międzynarodowym Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych.
            Konferencja została objęta honorowym patronatem przez: Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – prof. zw. dr. hab. dr h.c. Emila W. Pływaczewskiego, Rektora Uniwersytetu w Białymstoku – prof. dr. hab. Roberta Ciborowskiego, prezydenta Miasta Białegostoku – dr. hab. Tadeusza Truskolaskiego, prof. UwB, Wojewodę Podlaskiego – Bohdana Paszkowskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego – Artura Kosickiego.
            W konferencji wzięli udział doktorzy oraz doktoranci i studenci reprezentujący 14 ośrodków akademickich z całej Polski. Pośród nich znaleźli się przedstawiciele:, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uczelni Łazarskiego oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Łącznie zostało wygłoszonych 61 referatów. Zarejestrowało się także ponad 200 biernych uczestników.
            Uroczystego otwarcia obrad dokonał prof. zw. dr hab. dr h.c. Emil W. Pływaczewski – Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz z Zakładu Prawa Karnego Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa UwB. Następnie uczestnicy udali się na obrady, mając do wyboru dwa panele, które odbywały się jednocześnie przez cały dzień.
            Pierwszy panel odbywający się w Sali Rady Wydziału Prawa UwB prowadzony był przez dr. hab. Wojciecha Filipkowskiego, prof. UwB – Kierownik Pracowni Kryminalistyki na Wydziale Prawa UwB. Przestawiono referaty dotyczące m.in. kazirodztwa, pedofilii, zgody dysponenta dobrem a nietypowych zachowań seksualnych,  a także o projektowaniu przestrzeni miejskiej jako czynnika wpływającego na eliminację przestępczości seksualnej.
            Następnie uczestnicy tego panelu udali się na przerwę obiadową, która odbywała się w bistro „Na Prawo”, które znajduje się na Wydziale Prawa UwB. Podczas tej przerwy uczestnicy mieli okazję do wzajemnego poznania się oraz wymiany poglądów na temat dotychczas poruszanej problematyki.
            W drugim panelu – mającym miejsce w sali Rady Wydziału, który moderowany był przez prof. zw. dr hab. Ewę Guzik-Makaruk (Prodziekan ds. Nauki, Kierownik Zakładu Prawa Karnego Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa UwB) poruszone zostały kwestie: child grooming’u, zjawiska przemocy seksualnej wobec zwierząt, problematyki wieku zgody na współżycie seksualne , kobiety jako sprawcy przestępstw seksualnych, a także przestępczości seksualnej w świetle analizy statystyk Policji.
            Ostatnie dwa panele prowadzone były przez prof. zw. dr hab. Katarzynę Laskowską – Kierownik Zakładu Kryminologii Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa UwB. Podczas obrad prelegenci poruszyli takie kwestie jak: zjawisko sextingu, dostęp do treści pornograficznych w świetle brytyjskich i polskich rozwiązań, seksturystyka, zgwałcenie zakończone zabójstwem, a także zadośćuczynienie za krzywdę poniesioną w wyniku przestępstwa o podłożu seksualnym, co wzbogaciło rozważania – głównie o charakterze prawnokarnym i kryminologicznym – o aspekt cywilistyczny.
            Pierwszy panel odbywający się w sali 215 znajdującej się na Wydziale Prawa UwB prowadziła dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz (Zakład Prawa Karnego Katery Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa UwB) i dotyczył on tematyki związanej m.in. kryminologicznej analizy zjawiska pedofilii, kobiet jako sprawczyń przestępstw seksualnych, wykorzystywania seksualnego dzieci oraz specyfiki przesłuchiwania małych świadków, którzy są ofiarami przemocy seksualnej.
            W kolejnym panelu prowadzonym przez dr. hab. Wojciecha Filipkowskiego, prof. UwB prelegenci pochylili się nad takimi zagadnieniami jak: wykorzystywanie seksualne dzieci – ze szczególnym uwzględnieniem kobiet jako sprawców, mężczyźni jako ofiary zgwałcenia, kazirodztwo, a także przestępstwa zgwałcenia popełniane przez małżonków.
            Następnie uczestnicy tego panelu udali się na przerwę obiadową do bistro „Na prawo”, znajdującego się na Wydziale Prawa UwB. Była to okazja do wspólnej integracji uczestników a także możliwość wymiany dotychczasowych wrażeń dotyczących wygłoszonych referatów.
            Trzeci panel prowadzony był przez dr Magdalenę Perkowską (Zakład Kryminologii Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa UwB), w trakcie którego prelegenci wystąpili z referatami dotyczącymi m.in. zabójstwa na tle seksualnym, kryminologicznych aspektów zabójstwa z lubieżności, przestępczości na tle seksualnym wobec osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i somatycznymi, praw ofiary przemocy seksualnej.
            Ostatni panel został poprowadzony przez dr Macieja Dudę (Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie). Podczas obrad zostały wygłoszone referaty dotyczące m.in. analiz poświęconych prostytucji i zgwałcenia, zgwałcenia osoby najbliższej, przesłuchania osoby pokrzywdzonej przestępstwem seksualnym, profilowania kryminalistycznego, a także terapii zaburzeń na tle seksualnym.
Tematyka podjęta podczas konferencji cieszyła się dużym zainteresowaniem, a samo spotkanie stworzyło możliwość młodym naukowcom do zaprezentowania wyników własnych badań, analiz – mających wymiar empiryczny i teoretyczny. Warto podkreślić, że rozważania miały charakter interdyscyplinarny, ponieważ przestępczość seksualna była analizowana w ujęciu prawnym, kryminologicznym, socjologicznym, psychologicznym czy medycznym.
 
Sprawozdanie sporządziła:
Adriana Kuligowska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku