Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Struktura i pracownicy Strona główna / Struktura i pracownicy / Katedry, zakłady, ośrodki / Legal centre for research on education - LCRE (Prawnicze centrum badań nad edukacją)

LEGAL CENTRE FOR RESEARCH ON EDUCATION – LCRE (PRAWNICZE CENTRUM BADAŃ NAD EDUKACJĄ)

 

Legal Centre for Research on Education - LCRE (Prawnicze Centrum Badań nad Edukacją) jest centrum naukowym utworzonym na podstawie uchwały nr 2191 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zarządzenia nr 6 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 stycznia 2018 r., które weszło w życie z dniem 1 marca 2018 r.

Do zadań LCRE należy m.in.: prowadzenie, wspieranie i koordynowanie interdyscyplinarnych badań naukowych z zakresu edukacji, a w szczególności w obszarach: prawo do nauki, system edukacji, procedury dyscyplinarne w edukacji, dyskryminacja i równe traktowanie w edukacji, prywatność i ochrona danych osobowych oraz dostęp do informacji w edukacji, autonomia nauczania i autonomia szkół, sądowa kontrola sporów w edukacji. Ponadto do zadań Centrum należy inicjowanie i koordynowanie udziału Uniwersytetu w programach i konsorcjach badawczych na poziomie krajowym i międzynarodowym, organizowanie konferencji, seminariów, staży badawczych i szkół letnich, współpraca z uczelniami i instytutami badawczymi, a także z organami państwowymi, podmiotami sektora prywatnego oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą w zakresie wymienionych wyżej obszarów. Centrum może także przygotowywać ekspertyzy na potrzeby zainteresowanych podmiotów i prowadzić działalność wydawniczą oraz popularyzatorską w tym zakresie.

 

 

 

Kadra:

 

 

 dr Izabela Kraśnicka - dyrektor Centrum
 Dyżur: Kliknij, aby zobaczyć aktualny dyżur ...
 Email: krasnicka@uwb.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email Centrum: lcre@uwb.edu.pl

 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku