Następna tura generowania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego

Następna tura generowania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w USOSweb i przyjmowania dokumentów zostanie uruchomiona 19 listopada 2019 roku o godzinie 9.00 i potrwa do 22 listopada do godziny 14.30. Okres na który świadczenie będzie przyznane uzależniony jest od spełnienia warunków niezbędnych do uzyskania stypendium oraz od wysokości posiadanych środków na funduszu stypendialnym - zgodnie z § 15 ust.5 Zarządzenia nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku.


Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok akademicki 2019/2020


Pobierz: Instrukcja składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w systemie USOSweb

Pobierz: Instrukcja składania oświadczenia o dochodach w systemie USOSweb

Pobierz: Instrukcja składania wniosku o przyznanie zapomogi w systemie USOSweb


Generowanie wniosków stypendialnych w USOSweb UwB będzie możliwe:

 • od 17 października 2019 r. - stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi,
 • od 22 października 2019 r. - stypendium rektora,
 • do 7 listopada 2019 r. (zamknięcie etapu elektronicznego generowania wniosków w USOSweb UwB).

Przyjmowanie dokumentów - do 8 listopada 2019 r. do godziny 14:30.


Od roku akademickiego 2019/2020 obowiązuje nowy Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku.

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium rektora i zapomogi powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB oraz złożone na Wydziale w wersji papierowej wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek.

Wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB oraz złożone w Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych.


Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2018 r. 2715  zł.


Ważna zmiana dotycząca stypendium socjalnego

Od roku akademickiego 2019/2020 każdy student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł będzie musiał dostarczyć zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. W przypadku braku tego dokumentu Komisja Stypendialna będzie musiała odmówić studentowi stypendium (zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce).

Dotyczy to także obcokrajowców studiujących na zasadach obywateli polskich.


Wydrukowane i podpisane wnioski  o stypendium można składać:

- studia stacjonarne pokój 209,

- studia niestacjonarne pokój 204,

w trakcie zjazdów:
- kryminologia, prawo pokój 207,

- administracja, bezpieczeństwo i prawo pokój 205.

Ważne: Zaświadczenia załączane do wniosków o stypendium powinny być składane w oryginale!


Rodzaje pomocy materialnej w roku akademickim 2019/2020

 1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów
  Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

  - zaliczył rok studiów poprzedzający rok, w którym ubiega się o przyznanie stypendium,
  - nie powtarzał roku studiów poprzedzającego rok, w którym ubiega się o przyznanie stypendium i nie miał wpisu warunkowego na wyżej wymieniony rok studiów,

a) stypendium rektora dla najlepszych studentów za średnią ocen
- wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce składają studenci którzy posiadają wysoką średnią ocen. obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku tj. ze wszystkich ocen uzyskanych przez studenta z egzaminów i zaliczeń przedmiotów objętych planem studiów( z uwzględnieniem wszystkich form zajęć) wymaganych do zaliczenia roku z zastrzeżeniem, że uwzględnia się ocenę z egzaminu komisyjnego, pomijając ocenę kwestionowaną

- studenci I roku studiów II stopnia, którzy ukończyli inną uczelnię, a ubiegają się o stypendium rektora dla najlepszych studentów za średnią ocen, zobowiązani są do złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej na ostatnim roku studiów I stopnia (licencjackich) poświadczoną przez dziekanat uczelni, na której studiowali. O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy rozpoczęli studia drugiego stopnia w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia,

Wzór zaświadczenia dla studentów I roku studiów drugiego stopnia (dotyczy osób, które ukończyły licencjat na innej uczelni)

 

b) stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki w sporcie
Studenci ubiegający się o stypendium za wyniki w sporcie składają wniosek oraz dokumenty potwierdzające uzyskanie przez studenta wysokich wyników sportowych. Wniosek powinien być zaopiniowany przez prezesa AZS Uniwersytetu w Białymstoku.

c) stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe
Student składa wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami naukowymi

d) stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia artystyczne
Student składa wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami artystycznymi

e) stypendium rektora dla najlepszych studentów dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, które są laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem, wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów,

 1. Stypendium socjalne
  Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
 • Zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach za poprzedni rok podatkowy tj. 2018 (własne, rodziców- oddzielnie dla każdego rodzica, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa lub dzieci, współmałżonka)
  Złożenie tego zaświadczenia jest obowiązkowe dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny, także od osób, które nie uzyskały dochodu w poprzednim roku podatkowym.
 • Zaświadczenia z urzędu skarbowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym o wysokości przychodu i stawce procentowej podatku.
 • Zaświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 (ZUS, KRUS(dotyczy emerytów i rencistów lub Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA)
 • Umowy o pracę, umowy zlecenia wykazujące okres zatrudnienia w roku podatkowym 2018 oraz bieżącym tj.2019
 • W przypadku, gdy członek rodziny posiada gospodarstwo rolne zaświadczenie z urzędu gminy o ilości hektarów przeliczeniowych w 2018 r., a w przypadku dzierżawy takiego gospodarstwa – umowa dzierżawy
 • zaświadczenie z ARiMR o wysokości otrzymywanej renty strukturalnej
 • Zaświadczenia o pobieraniu nauki przez rodzeństwo lub dzieci studenta w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkołach wyższych. Student posiadający rodzeństwo lub dzieci do lat siedmiu mogą dostarczyć akty urodzenia.
 • W przypadku rodzin niepełnych:
  - kopia aktu zgonu rodziców
  - wyrok sądowy określający wysokość alimentów
  - zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów
  - zaświadczenie z Funduszu Alimentacyjnego o wysokości alimentów otrzymanych w poprzednim roku
 • W przypadku bezrobocia zaświadczenia z Urzędu Pracy.
 • Oświadczenie wszystkich członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (złożenie tego zaświadczenia jest obowiązkowe dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny).
 • W przypadku uzyskania dochodu niższego niż kwota określona w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj 528 zł netto należy dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny. W przypadku nie dostarczenia takiego zaświadczenia stypendium nie zostanie przyznane.

Samodzielność finansowa
Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych w przypadku gdy:

 1. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek: 
 • ukończył 26 rok życia,
 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
 • w przypadku uzyskania dochodu niższego niż kwota określona w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj 528 zł netto należy dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny. W przypadku nie dostarczenia takiego zaświadczenia stypendium nie zostanie przyznane.

lub

 1. jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
 • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
 • jego miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym i roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. 930,35 zł netto
 • nie prowadził wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

 

Uzyskanie dochodu - jeżeli student lub członek jego rodziny uzyskali dochód (podjęli pracę) w 2019 r należy ten dochód wykazać dostarczając umowę o pracę i zaświadczenie o wysokości świadczenia netto, z pierwszego pełnego przepracowanego miesiąca.

Utrata dochodu – jeżeli student lub członek jego rodziny utracił dochód uzyskany w roku 2018, składa wniosek o nieliczenie tego dochodu (należy podać kwotę). Utratę dochodu należy udokumentować poprzez załączenie świadectwa pracy oraz Pit 11.

Studenci studiów stacjonarnych z udokumentowaną trudną sytuacją materialną mogą ubiegać się o zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki. O zwiększenie stypendium socjalnego z tego tytułu może ubiegać się student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza najniższego przedziału dochodowego ustalonego przez rektora.
Warunkiem uzyskania takiego stypendium jest udokumentowanie faktu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie.

 

 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

 1. Zapomoga

Może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej.
Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym – w takim przypadku można ubiegać się o stypendium socjalne.
Zdarzeniem losowym może być np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i inne zdarzenia losowe, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej

 

Ważne: zaświadczenia załączane do wniosków o stypendium powinny być składane w oryginale!

Stypendia przysługują:  na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;

Stypendia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Żadnego stypendium nie mogą otrzymywać kandydaci na żołnierza zawodowego, żołnierze zawodowi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na postawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Przepisów o pomocy materialnej nie stosuje się do studentów będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

Student przebywający na urlopie nie może ubiegać się o świadczenia z funduszu pomocy materialnej z wyjątkiem stypendium rektora dla najlepszych studentów.