Studia niestacjonarne

W roku akademickim 2019/2020 wejdzie w życie nowy Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB. W związku z tym prosimy o wstrzymanie się ze składaniem wniosków o stypendia i zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych w poniższym dziale.


Ważna zmiana dotycząca stypendium socjalnego

Od roku akademickiego 2019/2020 każdy student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł będzie musiał dostarczyć zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. W przypadku braku tego dokumentu Komisja Stypendialna będzie musiała odmówić studentowi stypendium (zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce).

Dotyczy to także obcokrajowców studiujących na zasadach obywateli polskich.


Komunikat nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2018/2019


Stypendium rektora dla najlepszych studentów za średnia ocen w roku akademickim 2018/2019  przyznane zostało od średniej:

– na kierunku prawo –  4,59,

– na kierunku administracja –  4,47,

– na kierunku bezpieczeństwo narodowe – 4,59,

– na kierunku kryminologia – 4,58.


Wnioski na stypendia należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2018 r.

Wnioski złożone po terminie rozpatrywane są zgodnie z regulaminem przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej.

Wnioski można pobrać i złożyć:

w p. 209 (studia stacjonarne) tel. 85 74 571 99,

w p. 204 (studia niestacjonarne) tel. 85 74 571 90.

 

W czasie zjazdów studenci studiów niestacjonarnych mogą pobierać i składać wnioski w Dziekanatach:

administracja, bezpieczeństwo narodowe – p. 205,

prawo, kryminologia – p. 207.

Ważne: Zaświadczenia załączane do wniosków o stypendium powinny być składane w oryginale!


Rodzaje pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019

  1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

zaliczył rok studiów poprzedzający rok, w którym ubiega się o przyznanie stypendium,

nie powtarzał roku studiów poprzedzającego rok, w którym ubiega się o przyznanie stypendium i nie miał wpisu warunkowego na wyżej wymieniony rok studiów.

a) stypendium rektora dla najlepszych studentów za średnią ocen

wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce składają studenci którzy posiadają wysoką średnią ocen. obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku tj. ze wszystkich ocen uzyskanych przez studenta z egzaminów i zaliczeń przedmiotów objętych planem studiów( z uwzględnieniem wszystkich form zajęć) wymaganych do zaliczenia roku z zastrzeżeniem, że uwzględnia się ocenę z egzaminu komisyjnego, pomijając ocenę kwestionowaną,

studenci I roku studiów II stopnia, którzy ukończyli inną uczelnię, a ubiegają się o stypendium rektora dla najlepszych studentów za średnią ocen, zobowiązani są do złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej na ostatnim roku studiów I stopnia (licencjackich) poświadczoną przez dziekanat uczelni, na której studiowali. O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy rozpoczęli studia drugiego stopnia w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Wzór zaświadczenia dla studentów I roku studiów drugiego stopnia (patrz: pliki do pobrania); dotyczy osób, które ukończyły licencjat na innej uczelni.

b) stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki w sporcie

Studenci ubiegający się o stypendium za wyniki w sporcie składają wniosek oraz dokumenty potwierdzające uzyskanie przez studenta wysokich wyników sportowych. Wniosek powinien być zaopiniowany przez prezesa AZS Uniwersytetu w Białymstoku.

c) stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe

Student składa wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami naukowymi.

d) stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia artystyczne

Student składa wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami artystycznymi.

e)stypendium rektora dla najlepszych studentów dla osób przyjętych na pierwszy rokstudiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, które są laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem, wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

 

  1. Stypendium socjalne

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

Zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach za poprzedni rok podatkowy(za okres zasiłkowy) tj. 2017(własne, rodziców- oddzielnie dla każdego rodzica, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa lub dzieci, współmałżonka) Złożenie tego zaświadczenia jest obowiązkowe dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny, także od osób, które nie uzyskały dochodu w poprzednim roku podatkowym,

Zaświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 (ZUS, KRUS lub Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA),

Umowy o pracę, umowy zlecenia wykazujące okres zatrudnienia w roku podatkowym 2017 i 2018,

W przypadku, gdy członek rodziny posiada gospodarstwo rolne zaświadczenie z urzędu gminy o ilości hektarów przeliczeniowych w 2017, a w przypadku dzierżawy takiego gospodarstwa – umowa dzierżawy,

zaświadczenie z ARiMR o wysokości otrzymywanej renty strukturalnej,

Zaświadczenia o pobieraniu nauki przez rodzeństwo lub dzieci studenta w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkołach wyższych. Student posiadający rodzeństwo lub dzieci do lat siedmiu dostarcza akty urodzenia,

W przypadku rodzin niepełnych:

kopia aktu zgonu rodziców,

wyrok sądowy określający wysokość alimentów,

zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów,

zaświadczenie z Funduszu Alimentacyjnego o wysokości alimentów otrzymanych w poprzednim roku,

W przypadku bezrobocia zaświadczenia z Urzędu Pracy:

Oświadczenie wszystkich członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (złożenie tego zaświadczenia jest obowiązkowe dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny).

 

Samodzielność finansowa

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych w przypadku gdy:

1. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek: 

ukończył 26 rok życia,

pozostaje w związku małżeńskim,

ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

2. jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

jego miesięczny dochód w ostatnim roku podatkowym i roku bieżącym, nie jest niższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. do 31 października 2017 r. – 930, 35 zł, od 1 listopada 2017 r. – 1028,1 zł netto,

nie prowadził wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

 

Uzyskanie dochodu - jeżeli student lub członek jego rodziny uzyskali dochód (podjęli pracę) w 2018 r należy ten dochód wykazać dostarczając umowę o pracę i zaświadczenie o wysokości świadczenia netto, z pierwszego pełnego przepracowanego miesiąca.

Utrata dochodu – jeżeli student lub członek jego rodziny utracił dochód uzyskany w roku 2017, składa wniosek o nieliczenie tego dochodu (należy podać kwotę). Utratę dochodu należy udokumentować poprzez załączenie świadectwa pracy oraz PIT11.

 

Studenci studiów stacjonarnych z udokumentowaną trudną sytuacją materialną mogą ubiegać się o zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki. O zwiększenie stypendium socjalnego z tego tytułu może ubiegać się student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza najniższego przedziału dochodowego ustalonego przez rektora. Warunkiem uzyskania takiego stypendium jest udokumentowanie faktu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie.

 

  1. Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością

Może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

 

  1. Zapomoga

Może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej.

Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym – w takim przypadku można ubiegać się o stypendium socjalne.

Zdarzeniem losowym może być np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i inne zdarzenia losowe, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.


Ważne: Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenie pomocy materialnej, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Żadnego stypendium nie mogą otrzymywać kandydaci na żołnierza zawodowego, żołnierze zawodowi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymali pomoc w zwiazku z pobieraniem nauki na postawie przepisów o służbie wojskowej żółnierzy zawodowych.

Przepisów o pomocy materialnej nie stosuje się do studentów będacych funkcjonariuszami służb panstwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

Student przebywający na urlopie nie może ubiegać się o świadczenia z funduszu pomocy materialnej z wyjątkiem stypendium rektora dla najlepszych studentów.