Postępowania awansowe
Przewody doktorskie
APD
JSA

Zasady składania wniosków o dofinansowanie udziału w konferencjach i wydarzeniach krajowych obowiązujące do końca grudnia 2019r.


(Od początku 2020 obowiązywać będą nowe zasady uwzględniające wyodrębnienie środków finansowych do dyspozycji poszczególnych Katedr i decyzji Kierownika Katedry o podziale środków między pracowników)


  1. Pracownik składa podanie do Dziekana o dofinansowanie udziału w konferencji lub innym wydarzeniu krajowym:
  • w podaniu (i/lub w załącznikach) zawarte są szacowane koszty wyjazdu i uczestnictwa (koszty podróży, zakwaterowania, opłaty konferencyjnej itp.), program konferencji (ewentualnie tytuł referatu), czy program szkolenia, seminarium itp. Konieczna jest także informacja o tym co zawiera opłata konferencyjna (koszty zakwaterowania, wyżywienia, publikacji, uczestnictwa).
  • w podaniu wskazane powinny być też dokładne informacje na temat terminów płatności oraz numeru konta i szczegółów wymaganego przelewu,
  • podanie powinno być pisemnie zaopiniowane przez Kierownika Katedry, a także Kierownika Zakładu lub Pracowni, jeżeli pracownik włączony jest do struktury Zakładu lub Pracowni. Na podaniu pracownik otrzymuje pisemną zgodę/odmowę Dziekana oraz wysokość dofinansowania.
  • w przypadku podania o sfinansowanie/dofinansowanie stażu naukowego w jednostce krajowej pracownik składa podanie uzasadniające konieczność/potrzebę realizacji stażu w świetle wymogów dotyczących uzyskiwania kolejnych stopni/tytułu naukowego lub/oraz dotyczących awansów zawodowych na poziomie uniwersyteckim, to jest zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni, adiunkta.
  1. Podanie należy złożyć do Sekretariatu Dziekana (do Pani Marty Jakubiec, pok. 116) na minimum 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem. Moment złożenia podania uwzględniać powinien także termin na wniesienie opłaty konferencyjnej.
  2. Podania rozpatrzone pozytywnie są przesyłane przez Sekretariat do odpowiednich jednostek UwB w celu dokonania przelewów.
  3. Druki delegacji dostępne są w Sekretariacie Dziekana (u Pani Marty Jakubiec, pok. 116). Należy je wypełnić i przedstawić do rozliczenia wraz z biletami i ewentualnymi fakturami za noclegi.

 

Wszelkie pytania należy kierować do Pani Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Elżbiety Kużelewskiej (e.kuzelewska@uwb.edu.pl)

 

Kryteria brane pod uwagę przez Dziekana przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu i jego wysokości:

- czy wyjazd jest zgodny z zakresem badań/działalności prowadzonej przez pracownika,

- czy wyjazd na konferencję zawiera element udziału czynnego (wystąpienie, moderowanie itp.) – jeśli nie, to dlaczego udział jest istotny,

- czy wyjazd na szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych pracownika,

- czy wyjazd na staż/kwerendę jest uzasadniony w kontekście prowadzonych badań,

- czy wyjazd jest elementem koniecznym w ścieżce awansu zawodowego - na poziomie uzyskania kolejnych stopni/tytułu i na poziomie awansu uniwersyteckiego, to jest zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni, adiunkta,

- czy wyjazd wiąże się z możliwością publikacji wysoko punktowanej,

- czy wyjazd ma na celu nawiązanie nowych kontaktów, z których może skorzystać Wydział,

- częstotliwość wyjazdów pracownika w kontekście wymogów oceny okresowej pracownika.