Postępowania awansowe
Przewody doktorskie
APD
JSA

Zasady składania wniosków o skierowanie za granicę obowiązujące do końca grudnia 2019 r.


(Od początku 2020 obowiązywać będą nowe zasady uwzględniające wyodrębnienie środków finansowych do dyspozycji poszczególnych Katedr i decyzji Kierownika Katedry o podziale środków między pracowników)


 1. Wnioski pracowników wyjeżdżających za granicę w ramach środków wydziałowych:
  1. Pracownik składa podanie do Dziekana o dofinansowanie wyjazdu
   • w podaniu (i/lub w załącznikach) pracownik podaje szacowane koszty wyjazdu (podróży, zakwaterowania, diet, ubezpieczenia itp.), program konferencji (ewentualnie tytuł referatu) czy program szkolenia, seminarium itp.
   • podanie powinno być pisemnie zaopiniowane przez Kierownika Katedry, a także Zakładu lub Pracowni, jeżeli pracownik włączony jest do struktury Zakładu lub Pracowni. Na podaniu pracownik otrzymuje pisemną zgodę/odmowę Dziekana oraz wysokość dofinansowania.
  1. Pracownik wypełnia wniosek o skierowanie za granicę [dostępny tutaj] i razem z wyżej wskazanym podaniem składa do Sekretariatu Dziekana (do Pani Karoliny Kobeszko, pok. 116):
   • we wniosku podane muszą być konkretne, szczegółowe informacje wymagane w każdym punkcie
   • szczególnie wymagane jest czytelne podanie tytułu konferencji (bez skrótów) oraz tytułu wystąpienia w języku wystąpienia z tłumaczeniem na j. polski
   • w podaniu wskazane powinny być też dokładne informacje na temat terminów płatności oraz numeru konta i szczegółów wymaganego przelewu,
   • wysokość diet można skalkulować na podstawie załącznika do rozporządzenia [dostępne tutaj] lub w porozumieniu z Działem Współpracy Międzynarodowej UwB (nr telefonu 85 745 7089)
   • wysokość kosztów podróży należy skalkulować w porozumieniu z biurem podróży Biacomex (nr telefonu 85 744 16 58), przez które muszą być zakupione wszystkie bilety lotnicze [www.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/wazne-zmiany-w-procesie-zakupu-biletow-lotniczych-i-posrednictwa-wizowego/f07a6598].
   • w przypadku podania o dofinansowanie stażu naukowego w jednostce zagranicznej pracownik składa podanie uzasadniające konieczność/potrzebę realizacji stażu w świetle wymogów dotyczących uzyskiwania kolejnych stopni/tytułu naukowego lub/oraz dotyczących awansów zawodowych na poziomie uniwersyteckim, to jest zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni, adiunkta.
  1. Podanie i wniosek należy złożyć do Sekretariatu Dziekana na minimum 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem [na minimum 14 dni przed wyjazdem wniosek i podanie muszą trafić do Działu Współpracy Międzynarodowej - na podstawie Uchwały senatu nr 1670 z dn. 28.01.2015 w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu w Białymstoku i wykonawców projektów niebędących pracownikami Uniwersytetu w Białymstoku w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych].
  2. Podania i wnioski rozpatrzone pozytywnie są wysyłane przez Sekretariat do Działu Współpracy Międzynarodowej UwB.
  3. Po powrocie pracownik wypełnia formularz rozliczenia kosztów podróży zagranicznej [dostępny tutaj] i dostarcza do Działu Współpracy Międzynarodowej UwB (ul. Świerkowa 20B).
  4. Dane dotyczące wyjazdu wpisywane są do tabeli wyjazdów zagranicznych prowadzonych w celach statystycznych i informacyjnych (tabela jest prowadzona i uzupełniona przez Sekretariat).

Wszelkie pytania należy kierować do Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej – dr Izabeli Kraśnickiej (krasnicka@uwb.edu.pl)

 1. Wnioski pracowników wyjeżdżających za granicę w ramach grantów/projektów, bez wykorzystania środków wydziałowych:
  1. Pracownik wypełnia wniosek o skierowanie za granicę [dostępny tutaj] i razem z wyżej wskazanym podaniem składa do Sekretariatu Dziekana (do Pani Karoliny Kobeszko, pok. 116): 
   • we wniosku podane muszą być konkretne, szczegółowe informacje wymagane w każdym punkcie,
   • szczególnie wymagane jest czytelne podanie tytułu konferencji (bez skrótów) oraz tytułu wystąpienia w języku wystąpienia z tłumaczeniem na j. polski,
   • wysokość diet można skalkulować na podstawie załącznika do rozporządzenia [dostępne tutaj] lub w porozumieniu z Działem Współpracy Międzynarodowej UwB (nr telefonu 85 745 7089),
   • wysokość kosztów podróży należy skalkulować w porozumieniu z biurem podróży Biacomex (nr telefonu 85 744 16 58), przez które muszą być zakupione wszystkie bilety lotnicze [www.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/wazne-zmiany-w-procesie-zakupu-biletow-lotniczych-i-posrednictwa-wizowego/f07a6598].
  2. Pracownik wypełnia wniosek o skierowanie za granicę [dostępny tutaj] wskazując w nim odpowiednie źródło finansowania i składa wniosek do Sekretariatu Dziekana (do Pani Karoliny Kobeszko, pok. 116):
  3. Wniosek należy złożyć do Sekretariatu Dziekana na minimum 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem [na minimum 14 dni przed wyjazdem wniosek musi trafić do Działu Współpracy Międzynarodowej - na podstawie Uchwały senatu nr 1670 z dn. 28.01.2015 w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu w Białymstoku i wykonawców projektów niebędących pracownikami Uniwersytetu w Białymstoku w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych].
  4. Podpisany przez Dziekana wniosek przesyłany jest przez Sekretariat do Działu Współpracy Międzynarodowej UwB .
  5. Po powrocie pracownik wypełnia formularz rozliczenia kosztów podróży zagranicznej [dostępny tutaj] i dostarcza do Działu Współpracy Międzynarodowej UwB (ul. Świerkowa 20B).
  6. Dane dotyczące wyjazdu wpisywane są do tabeli wyjazdów zagranicznych prowadzonych w celach statystycznych i informacyjnych (tabela jest prowadzona i uzupełniana przez Sekretariat).

 

 1. Wnioski pracowników wyjeżdżających za granicę w ramach programu Erasmus
  1. Pracownik wypełnia wniosek o skierowanie za granicę [dostępny tutaj] i składa do Sekretariatu Dziekana (do Pani Karoliny Kobeszko, pok. 116): 
   • we wniosku podane muszą być konkretne, szczegółowe informacje wymagane w każdym punkcie, z podanym źródłem finansowania w ramach programu Erasmus
  2. Wniosek należy złożyć do Sekretariatu Dziekana na minimum 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem [na minimum 14 dni przed wyjazdem wniosek musi trafić do Działu Współpracy Międzynarodowej - na podstawie Uchwały senatu nr 1670 z dn. 28.01.2015 w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu w Białymstoku i wykonawców projektów niebędących pracownikami Uniwersytetu w Białymstoku w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych].
  3. Podpisany przez Dziekana wniosek przesyłany jest przez Sekretariat do Działu Współpracy Międzynarodowej UwB.
  4. Dane dotyczące wyjazdu wpisywane są do tabeli wyjazdów zagranicznych prowadzonych w celach statystycznych i informacyjnych (tabela jest prowadzona i uzupełniana przez Sekretariat).

 

Wszelkie pytania należy kierować do Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej – dr Izabeli Kraśnickiej (krasnicka@uwb.edu.pl), a w sprawach Erasmus do Koordynatora Programu Erasmus dr Magdaleny Perkowskiej (m.perkowska@uwb.edu.pl)

 

Kryteria brane pod uwagę przez Dziekana przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu i jego wysokości:

- czy wyjazd jest zgodny z zakresem badań/działalności prowadzonej przez pracownika,
- czy wyjazd na konferencję zawiera element udziału czynnego (wystąpienie, moderowanie itp.) – jeśli nie, to dlaczego udział jest istotny,
- czy wyjazd na szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych pracownika,
- czy wyjazd na staż/kwerendę jest uzasadniony w kontekście prowadzonych badań,
- czy wyjazd jest elementem koniecznym w ścieżce awansu zawodowego - na poziomie uzyskania kolejnych stopni/tytułu i na poziomie awansu uniwersyteckiego, to jest zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni, adiunkta,
- czy wyjazd wiąże się z możliwością publikacji wysoko punktowanej,
- czy wyjazd ma na celu nawiązanie nowych kontaktów, z których może skorzystać Wydział,
- częstotliwość wyjazdów pracownika w kontekście wymogów oceny okresowej pracownika.