Postępowania awansowe
Przewody doktorskie
APD
JSA

Od początku 2020 w tym obszarze obowiązywać będą nowe zasady uwzględniające wyodrębnienie środków finansowych do dyspozycji poszczególnych Katedr i decyzji Kierownika Katedry o podziale środków między pracowników

Pracownik planujący złożenie projektu, zgodnie z wymaganiami zasad ewaluacji oraz oceny pracowniczej, może ubiegać się o dofinansowanie tłumaczenia lub korekty tłumaczenia (proof-reading’u) tekstu wniosku na j. angielski ze środków wydziałowych. Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie indywidualnej decyzji Dziekana.

Pracownik ubiegający się o dofinansowanie tłumaczenia tekstu wniosku na j. angielski ze środków wydziałowych powinien złożyć podanie adresowane do Dziekana Wydziału Prawa

  • Podanie powinno zawierać temat wniosku i rodzaj konkursu, w którym zostanie złożony, a także termin złożenia i uzasadnienie dla konieczności złożenia wniosku
  • W podaniu określony zostaje szacowany kosztorys tłumaczenia oraz wskazanie tłumacza, z którym zawarta zostanie umowa
  • Podanie należy złożyć w Sekretariacie Dziekana, u Pani Karoliny Kobeszko
  • Podanie należy złożyć z uwzględnieniem terminów koniecznych na dokonanie tłumaczenia i terminów koniecznych do zachowania w celu prawidłowego złożenia wniosku

W sprawie tłumaczenia wniosków można konsultować się z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej, dr Izabelą Kraśnicką (krasnicka@uwb.edu.pl), która może pomóc w znalezieniu tłumacza.

UWAGA: Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 grudnia 2016 [dostępne tutaj] dotyczy także umów zawieranych w celu tłumaczenia wniosków i należy je uwzględniać przy sporządzaniu umowy o tłumaczeniu. Jeśli tłumaczenie ma być pokryte ze środków wydziałowych umowa z tłumaczem musi być zawarta w odpowiedni sposób, tj. między tłumaczem a Uniwersytetem a nie tłumaczem i autorem.

 

Podejmując decyzję o dofinansowaniu tłumaczenia wniosku projektowego Dziekan bierze pod uwagę następujące kryteria:

- specyfika konkursu, w którym pracownik ubiega się o projekt (krajowy, zagraniczny, uznawany w ewaluacji, ocenie pracownika)

- zgodność tematu projektu z badaniami prowadzonymi przez pracownika

- uzasadnienie konieczności złożenia projektu (postępowanie awansowe, ocena pracownicza, ewaluacja, czy inne)

- dotychczasowe osiągnięcia naukowe pracownika