Studia niestacjonarne

UWAGA

Studenci I roku Kryminologii drugiego stopnia

studiów niestacjonarnych

 

Od 01 do 05 marca 2021 r. należy  zarejestrować się na przedmioty do wyboru. W roku akademickim 2021/2022 na II roku studiów studenci zobowiązani są do zaliczenia sześciu przedmiotów spośród niżej wymienionych 6 grup, po jednym z każdej grupy.

 

GRUPA 1

Techniki negocjacyjne

lub

Komunikacja społeczna

 

GRUPA 2

Prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz bezpieczeństwa publicznego

lub

Prywatny sektor bezpieczeństwa

 

GRUPA 3

Ochrona danych osobowych

lub

Ochrona informacji niejawnych

 

GRUPA 4

Cywilnoprawne aspekty naprawienia szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym

lub

Administracyjno-prawna ochrona porządku publicznego

 

GRUPA5

Strategie przeciwdziałania przestępczości

lub

Globalne i regionalne przeciwdziałanie przestępczości

lub

Globalne i regionalne przeciwdziałanie przestępczości

(przedmiot oferowany w języku angielskim)

 

GRUPA 6

Prawo penitencjarne

lub

Alternatywy kary pozbawienia wolności

 

Rejestracji należy dokonać w systemie USOS Web

Nieprzekraczalny termin rejestracji do 05 marca 2021 r.

Rejestracja przedłużona do 9 marca 2021 r.


UWAGA

Studenci I roku Kryminologii drugiego stopnia

studiów niestacjonarnych

 

 

Od 01 do 05 marca 2021 r. należy zarejestrować się na SPECJALIZACJĘ.

W roku akademickim 2021/2022 na II roku studiów studenci zobowiązani są do zaliczenia 4 przedmiotów w ramach wybranej (wyłącznie jednej) specjalizacji.

 

Rejestracji należy dokonać wyłącznie w systemie USOS Web poprzez zaznaczenie wybranej specjalizacji

 

Specjalizacje do wyboru w roku akad.2021/2022:

Przeciwdziałanie przestępczości:

  1. Statystyczna analiza danych w kryminologii
  2. Wybrane aspekty ekskluzji i inkluzji społecznej
  3. Profilaktyka społeczna
  4. Prognozowanie kryminologiczne

Organy ścigania i wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych:

  1. Patologie w funkcjonowaniu organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
  2. Metody i techniki analityczne stosowane przez organy ścigania
  3. Organizacja i zarządzanie zasobami ludzkimi w organach ściągania i wymiaru sprawiedliwości
  4. Strategie rozwiązywania problemów społecznych

 

Nieprzekraczalny termin rejestracji do 05 marca 2021 r.

 

Rejestracja przedłużona do 9 marca 2021 r.


Zgodnie z Zarządzeniem nr 34 z dnia 5 lipca 2017 r., Zarządzeniem nr 19 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 czerwca 2018 r. oraz Zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2019 r. stawki odpłatności za powtarzane zajęcia dydaktyczne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 wynoszą:
  
Wydział Prawa
dla osób, które
rozpoczęły studia w roku 
akademickim 2017/2018
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/2019
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2019/2020
Administracja – studia pierwszego stopnia
18,00
23,00
24,00
Administracja – studia drugiego stopnia
23,00
27,00
28,00
Bezpieczeństwo narodowe – studia pierwszego stopnia
17,00
23,00
-
Bezpieczeństwo narodowe – studia drugiego stopnia
23,00
28,00
-
Bezpieczeństwo i prawo – studia pierwszego stopnia
-
-
23,00
Bezpieczeństwo i prawo – studia drugiego stopnia
-
-
29,00
Kryminologia – studia pierwszego stopnia
21,00
25,00
26,00
Kryminologia – studia drugiego stopnia
20,00
27,00
28,00
Prawo
16,00
17,00
17,00
 


Prośba o wypełnianie ankiet

Szanowni Państwo,

w ramach realizacji na Wydziale Prawa Uchwały nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych mogą dobrowolnie wypełnić anonimowe ankiety: Ankietę oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem oraz Ankietę ewaluacyjną. Informację o ich uaktywnieniu w systemie USOSweb otrzymują Państwo drogą elektroniczną 15 grudnia każdego roku. Po jej uzyskaniu załączone kwestionariusze ankiet są aktywne do zakończenia sesji poprawkowej semestru letniego.

W przypadku Ankiety oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem powinno się to odbywać po zakończonym cyklu dydaktycznym każdego przedmiotu. Wypełniając taki kwestionariusz, osoby ankietowane mogą podzielić się swoimi opiniami dotyczącymi jakości zajęć dydaktycznych, w których uczestniczyły oraz na temat postaw osób je prowadzących.

Wypełnianie Ankiety ewaluacyjnej odbywa się raz w roku akademickim. Wypełniając ten kwestionariusz osoby ankietowane mogą dokonać oceny procesu kształcenia, infrastruktury dydaktycznej oraz funkcjonowania biblioteki, dziekanatów i pracowni komputerowej na Wydziale Prawa UwB.

 Zachęcam Państwa do wyrażania swoich ocen i komentarzy oraz zgłaszania konstruktywnych uwag, które przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych na naszym wydziale.

                                                                                  

Dziekan Wydziału Prawa

prof. dr hab. Mariusz Popławski