Studia niestacjonarne

 

Studenci I roku

ADMINISTRACJA DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE

 

Od dnia 1 marca do dnia 5 marca 2021r. należy zarejestrować się na SPECJALIZACJĘ.

W roku akademickim 2021/2022 na II roku studiów studenci zobowiązani są do zaliczenia 4 przedmiotów w ramach wybranej (wyłącznie jednej) specjalizacji.

 

 Rejestracji należy dokonać wyłącznie w systemie USOS Web poprzez zaznaczenie danej specjalizacji

 

Specjalizacje do wyboru w roku akad.2021/2022

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA:

  1. Stanowienie prawa miejscowego
  2. Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
  3. Kontrola administracji samorządowej
  4. Proces decyzyjny w administracji samorządowej.

 

ADMINISTRACJA RZĄDOWA:

  1. Ustrój i funkcjonowanie administracji rządowej
  2. Sądowa kontrola administracji
  3. Służby zagraniczne
  4. Dostęp do informacji publicznej

 

Nieprzekraczalny termin rejestracji do 5 marca 2021 r.

Rejestracja przedłużona do 9 marca 2021 r.

 

Studenci I roku

ADMINISTRACJA DRUGIEGO  STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE

 

Od dnia 1 marca do dnia 5 marca 2021 r. należy zarejestrować się na przedmioty do wyboru . W roku akademickim 2021/2022 na II roku studiów studenci zobowiązani są do zaliczenia dwóch przedmiotów spośród niżej wymienionych 2 grup, po jednym z każdej grupy.

 

Rejestracji na wybrane przedmioty należy dokonać w systemie USOS Web

 

Grupy przedmiotów do wyboru w roku akad.2021/2022

GRUPA 1

Formy działania administracji publicznej

lub

Administrowanie ochroną zdrowia i oświatą

 

GRUPA 2

Nadzór i kontrola w administracji publicznej

lub

Społeczna kontrola administracji

 

 

Nieprzekraczalny termin rejestracji do 5 marca 2021 r.

Rejestracja przedłużona do 9 marca 2021 r.


Zgodnie z Zarządzeniem nr 34 z dnia 5 lipca 2017 r., Zarządzeniem nr 19 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 czerwca 2018 r. oraz Zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2019 r. stawki odpłatności za powtarzane zajęcia dydaktyczne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 wynoszą:
  
Wydział Prawa
dla osób, które
rozpoczęły studia w roku 
akademickim 2017/2018
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/2019
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2019/2020
Administracja – studia pierwszego stopnia
18,00
23,00
24,00
Administracja – studia drugiego stopnia
23,00
27,00
28,00
Bezpieczeństwo narodowe – studia pierwszego stopnia
17,00
23,00
-
Bezpieczeństwo narodowe – studia drugiego stopnia
23,00
28,00
-
Bezpieczeństwo i prawo – studia pierwszego stopnia
-
-
23,00
Bezpieczeństwo i prawo – studia drugiego stopnia
-
-
29,00
Kryminologia – studia pierwszego stopnia
21,00
25,00
26,00
Kryminologia – studia drugiego stopnia
20,00
27,00
28,00
Prawo
16,00
17,00
17,00
 

 

Prośba o wypełnianie ankiet

Szanowni Państwo,

w ramach realizacji na Wydziale Prawa Uchwały nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych mogą dobrowolnie wypełnić anonimowe ankiety: Ankietę oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem oraz Ankietę ewaluacyjną. Informację o ich uaktywnieniu w systemie USOSweb otrzymują Państwo drogą elektroniczną 15 grudnia każdego roku. Po jej uzyskaniu załączone kwestionariusze ankiet są aktywne do zakończenia sesji poprawkowej semestru letniego.

W przypadku Ankiety oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem powinno się to odbywać po zakończonym cyklu dydaktycznym każdego przedmiotu. Wypełniając taki kwestionariusz, osoby ankietowane mogą podzielić się swoimi opiniami dotyczącymi jakości zajęć dydaktycznych, w których uczestniczyły oraz na temat postaw osób je prowadzących.

Wypełnianie Ankiety ewaluacyjnej odbywa się raz w roku akademickim. Wypełniając ten kwestionariusz osoby ankietowane mogą dokonać oceny procesu kształcenia, infrastruktury dydaktycznej oraz funkcjonowania biblioteki, dziekanatów i pracowni komputerowej na Wydziale Prawa UwB.

 Zachęcam Państwa do wyrażania swoich ocen i komentarzy oraz zgłaszania konstruktywnych uwag, które przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych na naszym wydziale.

                                                                                  

Dziekan Wydziału Prawa

prof. dr hab. Mariusz Popławski