Studia niestacjonarne

I rok

ADMINISTRACJA

pierwszego stopnia studia niestacjonarne

 

Zapisy na proseminaria

 

Wyboru proseminarium należy dokonać w  terminie od  1 do 5 marca 2021 r. poprzez wskazanie 6 proseminariów, wybierając w pierwszej kolejności te, którymi jesteście Państwo najbardziej zainteresowani . O przyjęciu na wybrane proseminarium decyduje średnia ocen z pierwszego semestru studiów. Deklarację wypełnioną, której druk jest dostępny na stronie internetowej Wydziału Prawa należy zeskanować i wysłać drogą e-mailową na adres: lisowska@uwb.edu.pl

PROPOZYCJE PROSEMINARIÓW

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 1. Prawo konstytucyjne
 2. Prawo pracy i prawo urzędnicze
 3. Prawo karne
 4. Prawo administracyjne
 5. Procedury administracyjne
 6. Prawo własności intelektualnej, mediów i reklamy
 7. Prawo policyjne
 8. Finanse publiczne i prawo finansowe
 9. Etyka w administracji publicznej
 10. Prawa człowieka w sferze administracji publicznej
 11. Etyka zawodowa
 12. Prawo w działalności gospodarczej
 13. Ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej z perspektywy Compliance

 

Studenci I roku

ADMINISTRACJA  PIERWSZEGO   STOPNIA  STUDIA  NIESTACJONARNE

 

Od dnia 1 marca do dnia 5 marca 2021 r. należy zarejestrować się na przedmioty do wyboru.

W roku akademickim 2021/2022 na II roku studiów studenci zobowiązani są do zaliczenia 3 przedmiotów spośród niżej wymienionych grup, po jednym z każdej grupy.

 

Grupy przedmiotów do wyboru w roku akad.2021/2022 

GRUPA 1

Prawo karne

lub

Prawo wykroczeń

 

GRUPA 2

Organy kontroli i ochrony prawa

lub

Prawno-ustrojowa problematyka stanów nadzwyczajnych

 

GRUPA 3

 Gospodarowanie mieniem samorządu terytorialnego

lub

Prawo zagospodarowania przestrzennego

 

 Rejestracji na wybrane przedmioty należy dokonać
w systemie USOS Web

 

Nieprzekraczalny termin rejestracji do 5 marca 2021 r.

Rejestracja przedłużona do 9 marca 2021 r.


 

Studenci II roku

ADMINISTRACJA  PIERWSZEGO  STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE

Od dnia 1 marca do dnia 5 marca 2021 r. należy zarejestrować się na przedmioty do wyboru.

W roku akademickim 2021/2022 na III roku studiów studenci zobowiązani są do zaliczenia 5 przedmiotów spośród niżej wymienionych grup, po jednym z każdej grupy.

Grupy przedmiotów do wyboru w roku akad.2021/2022

GRUPA 1

Wybrane problemy ubezpieczeń społecznych

lub

System prawny pomocy społecznej

GRUPA 2

Prawo zamówień publicznych

lub

Legislacja administracyjna

GRUPA 3

Wybrane problemy polityki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu

lub

Polityka regionalna i zarządzanie funduszami zagranicznymi

GRUPA 4

Odpowiedzialność cywilna w administracji publicznej

lub

Odpowiedzialność karna funkcjonariuszy publicznych

GRUPA 5

System budżetowy samorządu terytorialnego

lub

Finanse lokalne w krajach UE

 

Rejestracji na wybrane przedmioty należy dokonać 
w systemie USOS Web

Nieprzekraczalny termin rejestracji do 5 marca 2021 r.

Rejestracja przedłużona do 9 marca 2021 r.

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 34 z dnia 5 lipca 2017 r., Zarządzeniem nr 19 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 czerwca 2018 r. oraz Zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2019 r. stawki odpłatności za powtarzane zajęcia dydaktyczne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 wynoszą:
  
Wydział Prawa
dla osób, które
rozpoczęły studia w roku 
akademickim 2017/2018
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/2019
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2019/2020
Administracja – studia pierwszego stopnia
18,00
23,00
24,00
Administracja – studia drugiego stopnia
23,00
27,00
28,00
Bezpieczeństwo narodowe – studia pierwszego stopnia
17,00
23,00
-
Bezpieczeństwo narodowe – studia drugiego stopnia
23,00
28,00
-
Bezpieczeństwo i prawo – studia pierwszego stopnia
-
-
23,00
Bezpieczeństwo i prawo – studia drugiego stopnia
-
-
29,00
Kryminologia – studia pierwszego stopnia
21,00
25,00
26,00
Kryminologia – studia drugiego stopnia
20,00
27,00
28,00
Prawo
16,00
17,00
17,00
 
 

 

Prośba o wypełnianie ankiet

Szanowni Państwo,

w ramach realizacji na Wydziale Prawa Uchwały nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych mogą dobrowolnie wypełnić anonimowe ankiety: Ankietę oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem oraz Ankietę ewaluacyjną. Informację o ich uaktywnieniu w systemie USOSweb otrzymują Państwo drogą elektroniczną 15 grudnia każdego roku. Po jej uzyskaniu załączone kwestionariusze ankiet są aktywne do zakończenia sesji poprawkowej semestru letniego.

W przypadku Ankiety oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem powinno się to odbywać po zakończonym cyklu dydaktycznym każdego przedmiotu. Wypełniając taki kwestionariusz, osoby ankietowane mogą podzielić się swoimi opiniami dotyczącymi jakości zajęć dydaktycznych, w których uczestniczyły oraz na temat postaw osób je prowadzących.

Wypełnianie Ankiety ewaluacyjnej odbywa się raz w roku akademickim. Wypełniając ten kwestionariusz osoby ankietowane mogą dokonać oceny procesu kształcenia, infrastruktury dydaktycznej oraz funkcjonowania biblioteki, dziekanatów i pracowni komputerowej na Wydziale Prawa UwB.

 Zachęcam Państwa do wyrażania swoich ocen i komentarzy oraz zgłaszania konstruktywnych uwag, które przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych na naszym wydziale.

                                                                                  

Dziekan Wydziału Prawa

prof. dr hab. Mariusz Popławski