Studenci I roku
ADMINISTRACJA PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE
 
Od dnia 13 marca do dnia 23 marca 2020 r. należy zarejestrować się na przedmioty do wyboru.
W roku akademickim 2020/2021 na II roku studiów studenci zobowiązani są do zaliczenia 3 przedmiotów spośród niżej wymienionych grup, po jednym z każdej grupy.

Grupy przedmiotów do wyboru w roku akad. 2020/2021

GRUPA 1
Prawo karne
lub
Prawo wykroczeń
GRUPA 2
Organy kontroli i ochrony prawa
lub
Prawno-ustrojowa problematyka stanów nadzwyczajnych
GRUPA 3
Gospodarowanie mieniem samorządu terytorialnego
lub
Prawo zagospodarowania przestrzennego


Rejestracji na wybrane przedmioty należy dokonać
w systemie USOS Web

Nieprzekraczalny termin rejestracji do 23 marca 2020 r.


Studenci II roku
ADMINISTRACJA PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE

Od dnia 13 marca do dnia 23 marca 2020 r. należy zarejestrować się na przedmioty do wyboru.
W roku akademickim 2020/2021 na III roku studiów studenci zobowiązani są do zaliczenia 5 przedmiotów spośród niżej wymienionych grup, po jednym z każdej grupy.

Grupy przedmiotów do wyboru w roku akad.2020/2021

GRUPA 1
Wybrane problemy ubezpieczeń społecznych
lub
System prawny pomocy społecznej
GRUPA 2
Prawo zamówień publicznych
lub
Legislacja administracyjna
GRUPA 3
Wybrane problemy polityki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
lub
Polityka regionalna i zarządzanie funduszami zagranicznymi
GRUPA 4
Odpowiedzialność cywilna w administracji publicznej
lub
Odpowiedzialność karna funkcjonariuszy publicznych
GRUPA 5
System budżetowy samorządu terytorialnego
lub
Finanse lokalne w krajach UE

Rejestracji na wybrane przedmioty należy dokonać
w systemie USOS Web

Nieprzekraczalny termin rejestracji do 23 marca 2020 r.

 Uwaga studenci!

Sugerowaną przeglądarką do obsługi platformy Blackboard jest Mozilla Firefox.

W przypadku wystąpienia problemów z wyświetlaniem zawartości prosimy upewnić się, czy przeglądarka została zaktualizowana do najnowszej wersji. Najnowsza wersja przeglądarki Mozilla Firefox znajduje sie pod adresem www.mozilla.org/pl/firefox/new/

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 14 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzeniem nr 34 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lipca 2017 r. oraz Zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2019 r. stawki odpłatności za powtarzane zajęcia dydaktyczne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 wynoszą:
  
Wydział Prawa
dla osób, które
rozpoczęły studia w roku 
akademickim 2016/2017
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2017/2018
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/2019
Administracja – studia pierwszego stopnia
15,00
18,00
23,00
Administracja – studia drugiego stopnia
20,00
23,00
27,00
Bezpieczeństwo narodowe – studia pierwszego stopnia
15,00
17,00
23,00
Bezpieczeństwo narodowe – studia drugiego stopnia
19,00
23,00
28,00
Kryminologia – studia pierwszego stopnia
18,00
21,00
25,00
Kryminologia – studia drugiego stopnia
19,00
20,00
27,00
Prawo
16,00
16,00
17,00
 
Wysokość pozostałych opłat na stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia na zasadach pełnej odpłatności oraz wysokość opłat na studiach stacjonarnych prowadzonych w językach obcych znajduje się w Zarządzeniu nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2019 r.

Prośba o wypełnianie ankiet

Szanowni Państwo,

w ramach realizacji na Wydziale Prawa Uchwały nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych mogą dobrowolnie wypełnić anonimowe ankiety: Ankietę oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem oraz Ankietę ewaluacyjną. Informację o ich uaktywnieniu w systemie USOSweb otrzymują Państwo drogą elektroniczną 15 grudnia każdego roku. Po jej uzyskaniu załączone kwestionariusze ankiet są aktywne do zakończenia sesji poprawkowej semestru letniego.

W przypadku Ankiety oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem powinno się to odbywać po zakończonym cyklu dydaktycznym każdego przedmiotu. Wypełniając taki kwestionariusz, osoby ankietowane mogą podzielić się swoimi opiniami dotyczącymi jakości zajęć dydaktycznych, w których uczestniczyły oraz na temat postaw osób je prowadzących.

Wypełnianie Ankiety ewaluacyjnej odbywa się raz w roku akademickim. Wypełniając ten kwestionariusz osoby ankietowane mogą dokonać oceny procesu kształcenia, infrastruktury dydaktycznej oraz funkcjonowania biblioteki, dziekanatów i pracowni komputerowej na Wydziale Prawa UwB.

 Zachęcam Państwa do wyrażania swoich ocen i komentarzy oraz zgłaszania konstruktywnych uwag, które przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych na naszym wydziale.

                                                                                  

Dziekan Wydziału Prawa

                                                                                   dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB