Studia niestacjonarne

UWAGA !

Studenci I roku Kryminologii pierwszego stopnia

studiów stacjonarnych

 

Od 1 do 05 marca 2021 r. należy  zarejestrować się na przedmiot do wyboru. W roku akademickim 2021/2022 na II roku studiów studenci zobowiązani są do zaliczenia jednego przedmiotu spośród niżej wymienionych:

 

Komunikacja interpersonalna

lub

Techniki mediacyjne

 

Rejestracji na wybrane przedmioty należy dokonać w systemie USOS Web

Nieprzekraczalny termin rejestracji do 05 marca 2021 r.

Rejestracja przedłużona do 9 marca 2021 r.


UWAGA !

Studenci II roku Kryminologii pierwszego stopnia

studiów stacjonarnych

 

Od 01 do 05 marca 2021 r. należy  zarejestrować się na przedmioty do wyboru. W roku akademickim 2021/2022 na III roku studiów studenci zobowiązani są do zaliczenia dwóch przedmiotów spośród niżej wymienionych 2 grup, po jednym z każdej grupy:

 

Grupy przedmiotów do wyboru w roku akademickim 2021/2022

 

 

GRUPA 1

System organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

lub

Prawo wykroczeń

 

 

 

GRUPA 2

Prawa człowieka w demokratycznym państwie

lub

Prawa człowieka w demokratycznym państwie

(przedmiot oferowany w języku angielskim)

lub

Prawo policyjne

 

 

Rejestracji na wybrane przedmioty należy dokonać w systemie USOS Web

Nieprzekraczalny termin rejestracji do 05 marca 2021 r.

Rejestracja przedłużona do 9 marca 2021 r.


UWAGA !

Studenci II roku Kryminologii pierwszego stopnia

studiów stacjonarnych

 

 

Od 01 do 05 marca 2021 r. należy  zarejestrować się na SPECJALIZACJĘ.

W roku akademickim 2021/2022 na III roku studiów studenci zobowiązani są do zaliczenia 5 przedmiotów w ramach wybranej (wyłącznie jednej) specjalizacji.

 

Rejestracji należy dokonać wyłącznie w systemie USOS Web przez zaznaczenie wybranej specjalizacji

 

Specjalizacje do wyboru w roku akad.2021/2022:

 

Przestępczość i patologie społeczne:

 1. Terroryzm i cyberterroryzm,
 2. Przestępczość transgraniczna,
 3. Nowe formy patologii społecznych,
 4. Przestępczość w ruchu drogowym,
 5. Przestępczość zorganizowana

 

Kryminalistyczna:

 1. Technika kryminalistyczna,
 2. Nowe technologie w zwalczaniu przestępczości,
 3. Analiza kryminalna,
 4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze,
 5. Taktyka kryminalistyczna

 

 

 

Rejestracji na wybrane przedmioty należy dokonać w systemie USOS Web

Nieprzekraczalny termin rejestracji do 05 marca 2021 r.

 

Rejestracja przedłużona do 9 marca 2021 r.

 


 I rok

Kryminologia

pierwszego stopnia studia stacjonarne

 

wybór proseminarium

 

         Wyboru proseminariów należy dokonać w terminie od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 5 marca 2021 r. poprzez  wskazanie 5 proseminariów w pierwszej kolejności te  które państwa najbardziej interesują . O przyjęciu na wybrane proseminarium decyduje średnia ocen z pierwszego semestru studiów. Deklarację wypełnioną, której druk jest dostępny na stronie internetowej Wydziału Prawa należy zeskanować i wysłać drogą e-mailową na adres: b.maksimczuk@uwb.edu.pl

 

PROPOZYCJE PROSEMINARIÓW

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

 1. Kryminologiczne aspekty przestępczości
 2. Kryminalistyczne aspekty przestępczości
 3. Wiktymologia
 4. Prawo policyjne
 5. Czynności operacyjno-rozpoznawcze
 6. Etyka zawodowa funkcjonariuszy ochrony bezpieczeństwa publicznego
 7. Ochrona praw człowieka w międzynarodowym prawie karnym
 8. Procedury postępowania przed międzynarodowymi trybunałami karnymi
 9. Prawa człowieka w kryminologii. Etyka w kryminologii
 10. Ochrona i zarządzanie granicami w Unii Europejskiej
 11. Sądownictwo w Unii Europejskiej
 12. Działalność gospodarcza na rzecz bezpieczeństwa
 13. Prawo własności intelektualnej, mediów i reklamy
 14. Cudzoziemiec przed polskim sądem
 15. Prawo medyczne
 
 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 14 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 czerwca 2016 r., Zarządzeniem nr 19 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 czerwca 2018 r. oraz Zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2019 r. stawki odpłatności za powtarzane zajęcia dydaktyczne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 wynoszą:
  
Wydział Prawa
dla osób, które
rozpoczęły studia w roku 
akademickim 2017/2018
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/2019
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2019/2020
Administracja – studia pierwszego stopnia
18,00
23,00
24,00
Administracja – studia drugiego stopnia
23,00
27,00
28,00
Bezpieczeństwo narodowe – studia pierwszego stopnia
17,00
23,00
-
Bezpieczeństwo narodowe – studia drugiego stopnia
23,00
28,00
-
Bezpieczeństwo i prawo – studia pierwszego stopnia
-
-
23,00
Bezpieczeństwo i prawo – studia drugiego stopnia
-
-
29,00
Kryminologia – studia pierwszego stopnia
21,00
25,00
26,00
Kryminologia – studia drugiego stopnia
20,00
27,00
28,00
Prawo
16,00
17,00
17,00
 
 

Prośba o wypełnianie ankiet

Szanowni Państwo,

w ramach realizacji na Wydziale Prawa Uchwały nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych mogą dobrowolnie wypełnić anonimowe ankiety: Ankietę oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem oraz Ankietę ewaluacyjną. Informację o ich uaktywnieniu w systemie USOSweb otrzymują Państwo drogą elektroniczną 15 grudnia każdego roku. Po jej uzyskaniu załączone kwestionariusze ankiet są aktywne do zakończenia sesji poprawkowej semestru letniego.

W przypadku Ankiety oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem powinno się to odbywać po zakończonym cyklu dydaktycznym każdego przedmiotu. Wypełniając taki kwestionariusz, osoby ankietowane mogą podzielić się swoimi opiniami dotyczącymi jakości zajęć dydaktycznych, w których uczestniczyły oraz na temat postaw osób je prowadzących.

Wypełnianie Ankiety ewaluacyjnej odbywa się raz w roku akademickim. Wypełniając ten kwestionariusz osoby ankietowane mogą dokonać oceny procesu kształcenia, infrastruktury dydaktycznej oraz funkcjonowania biblioteki, dziekanatów i pracowni komputerowej na Wydziale Prawa UwB.

 Zachęcam Państwa do wyrażania swoich ocen i komentarzy oraz zgłaszania konstruktywnych uwag, które przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych na naszym wydziale.

                                                                                  

Dziekan Wydziału Prawa

prof. dr hab. Mariusz Popławski