Studia niestacjonarne
UWAGA Studenci I roku

 

BEZPIECZEŃSTWO I PRAWO PIERWSZEGO STOPNIA

STUDIA NIESTACJONARNE

 

 

Od dnia 1 marca do dnia 5 marca 2021 r. należy zarejestrować się na przedmioty do wyboru.

W roku akademickim 2021/2022 na II roku studiów studenci zobowiązani są do zaliczenia 3 przedmiotów spośród niżej wymienionych  grup - po jednym z każdej grupy.

 

Rejestracji na wybrane przedmioty należy dokonać w systemie USOS Web

 

Grupy przedmiotów do wyboru w roku akad.2021/2022

GRUPA 1

Międzynarodowe stosunki polityczne

lub

Międzynarodowe stosunki wojskowe

 

GRUPA 2

Prawne aspekty bezpieczeństwa NATO

lub

Prawne aspekty bezpieczeństwa NATO

– przedmiot oferowany w języku obcym

lub

Prawne aspekty bezpieczeństwa Unii Europejskiej

lub

Prawne aspekty bezpieczeństwa Unii Europejskiej – przedmiot oferowany w języku obcym

 

GRUPA 3

 Zwalczanie terroryzmu

lub

Zwalczanie przestępczości

 

 

Nieprzekraczalny termin rejestracji do  5 marca 2021 r.

Rejestracja przedłużona do 9 marca 2021 r.


 

UWAGA Studenci II roku

 

BEZPIECZEŃSTWO I PRAWO PIERWSZEGO STOPNIA
STUDIA NIESTACJONARNE

 

 

Od dnia 1 marca do dnia 5 marca 2021 r. należy zarejestrować się na specjalizację .

W roku akademickim 2021/2022 na III roku studiów studenci zobowiązani są do zaliczenia 6 przedmiotów w ramach wybranej (wyłącznie jednej) specjalizacji.

 

Rejestracji  należy dokonać wyłącznie w systemie USOS Web poprzez zaznaczenie danej specjalizacji.

 

Specjalizacje  do wyboru w roku akad.2021/2022

 

Specjalizacja - Bezpieczeństwo narodowe

 1. Siły Zbrojne RP
 2. Straż Graniczna
 3. Prawna ochrona mniejszości narodowych
 4. Służby Wojskowe i Żandarmeria
 5. Sądownictwo wojskowe
 6. Prawne aspekty systemu ochrony zdrowia

 

Specjalizacja - Bezpieczeństwo wewnętrzne

 1. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu
 2. Policja i Centralne Biuro Śledcze Policji
 3. Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa
 4. Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna
 5. Sądownictwo w Polsce
 6. Prokuratura w Polsce

 

 

Nieprzekraczalny termin rejestracji do  5 marca 2021 r.

Rejestracja przedłużona do 9 marca 2021 r.

 

I rok

BEZPIECZEŃSTWO I PRAWO

pierwszego stopnia studia  niestacjonarne

 

wybór proseminarium

 

            Wyboru proseminariów należy dokonać drogą e-mailową na adres: d.boczkowska@uwb.edu.pl w terminie od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 5 marca 2021 r. Należy wskazać 6 proseminariów w pierwszej kolejności te które państwa najbardziej interesują. O przyjęciu na wybrane proseminarium decyduje średnia ocen z pierwszego semestru studiów. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.

 

PROPOZYCJE PROSEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

 1. Polityka i strategia bezpieczeństwa narodowego RP
 2. Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych
 3. Ochrona praw człowieka w systemie bezpieczeństwa państwa
 4. System bezpieczeństwa narodowego RP
 5. Czynności operacyjno-rozpoznawcze
 6. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego RP
 7. Prawo własności intelektualnej, mediów i reklamy
 8. Finanse i bezpieczeństwo finansowe państwa
 9. Bezpieczeństwo międzynarodowe
 10. Ustrój konstytucyjny RP
 11. Zarządzenie kryzysowe
 12. Służby, inspekcje i straże
 13. Stosowanie środków przymusu administracyjnego w bezpieczeństwie
 14. Prawo i procedury administracyjne w bezpieczeństwie
 15. Zatrudnienie w służbach mundurowych
 16. Działalność gospodarcza na rzecz bezpieczeństwa

Zgodnie z Zarządzeniem nr 34 z dnia 5 lipca 2017 r., Zarządzeniem nr 19 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 czerwca 2018 r. oraz Zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2019 r. stawki odpłatności za powtarzane zajęcia dydaktyczne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 wynoszą:
  
Wydział Prawa
dla osób, które
rozpoczęły studia w roku 
akademickim 2017/2018
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/2019
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2019/2020
Administracja – studia pierwszego stopnia
18,00
23,00
24,00
Administracja – studia drugiego stopnia
23,00
27,00
28,00
Bezpieczeństwo narodowe – studia pierwszego stopnia
17,00
23,00
-
Bezpieczeństwo narodowe – studia drugiego stopnia
23,00
28,00
-
Bezpieczeństwo i prawo – studia pierwszego stopnia
-
-
23,00
Bezpieczeństwo i prawo – studia drugiego stopnia
-
-
29,00
Kryminologia – studia pierwszego stopnia
21,00
25,00
26,00
Kryminologia – studia drugiego stopnia
20,00
27,00
28,00
Prawo
16,00
17,00
17,00
 

 


Prośba o wypełnianie ankiet

Szanowni Państwo,

w ramach realizacji na Wydziale Prawa Uchwały nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych mogą dobrowolnie wypełnić anonimowe ankiety: Ankietę oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem oraz Ankietę ewaluacyjną. Informację o ich uaktywnieniu w systemie USOSweb otrzymują Państwo drogą elektroniczną 15 grudnia każdego roku. Po jej uzyskaniu załączone kwestionariusze ankiet są aktywne do zakończenia sesji poprawkowej semestru letniego.

W przypadku Ankiety oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem powinno się to odbywać po zakończonym cyklu dydaktycznym każdego przedmiotu. Wypełniając taki kwestionariusz, osoby ankietowane mogą podzielić się swoimi opiniami dotyczącymi jakości zajęć dydaktycznych, w których uczestniczyły oraz na temat postaw osób je prowadzących.

Wypełnianie Ankiety ewaluacyjnej odbywa się raz w roku akademickim. Wypełniając ten kwestionariusz osoby ankietowane mogą dokonać oceny procesu kształcenia, infrastruktury dydaktycznej oraz funkcjonowania biblioteki, dziekanatów i pracowni komputerowej na Wydziale Prawa UwB.

 Zachęcam Państwa do wyrażania swoich ocen i komentarzy oraz zgłaszania konstruktywnych uwag, które przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych na naszym wydziale.

                                                                                  

Dziekan Wydziału Prawa

prof. dr hab. Mariusz Popławski