Postępowania awansowe
Przewody doktorskie
APD
JSA

Decyzja Nr 29

Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

w sprawie zasad przyznawania okresowego dodatku kwotowego

 

Na podstawie § 57 ust 2 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku w związku z § 16 Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 48 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 czerwca 2020 r. postawnawiam co następuje.

§ 1. W załączniku nr 1 określam ankietę na potrzeby oceny pracownika badawczego, badawczo-dydaktycznego i dydaktycznego zatrudnionego na Wydziale Prawa UwB do celów przyznawania okresowego dodatku kwotowego za 2020 r określanego również wynagrodzeniem motywacyjnym, przy czym że niniejsza decyzja ma również zastosowanie odpowiednie w latach następnych.

§ 2. Dziekan, biorąc pod uwagę możliwości finansowe Wydziału, ustala wartości kwotowe punktu przeliczeniowego dla grup pracowników: badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych, przy czym wartość punktu przyznanego pracownikowi badawczemu lub dydaktycznemu stanowi 75 % wartości punktu określonej dla pracownika badawczo- dydaktycznego.

§ 3. Z wnioskiem o przyznanie wynagrodzenia motywacyjnego Dziekanowi występuje Rada Wydziału.

§ 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.