Katedry

Działania Międzynarodowego Centrum Badań i Eksperyz Kryminologicznych
związane z "Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030"

 

 

 

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją „Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju.”, napisaną przez pracowników Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Publikacja omawia historię, stan obecny i dające się przewidzieć zmiany w nauce kryminologii. Jest oderwaniem od tradycyjnego akademickiego oraz teoretycznego ujęcia tych zagadnień. W sposób szczególny ukazuje problemy zarówno przestępczości, jak i patologii społecznych, według systematyki tej nauki, to jest fenomenologii, etiologii oraz profilaktyki. Wartością dodaną pracy jest uwzględnienie w jej treści założeń Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych do 2030 r., ukierunkowanych na wzrost gospodarczy, rozwój społeczny i ochronę środowiska w kontekście zapobiegania przestępczości.

Walorem publikacji jest jej aktualność, innowacyjność, interdyscyplinarność, szeroka perspektywa międzynarodowa. Publikację cechuje też przydatność dydaktyczna (w szczególności zastosowanie metody sokratycznej cyklicznie wykorzystywanej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w czterech edycjach seminarium na temat zapobiegania przestępczości pod patronatem oenzetowskiej agendy – ACUNS), przystępny język, a także wizualizacja przekazywanych treści, ułatwiająca ich przyswajanie i aplikację w praktyce zapobiegania i zwalczania przestępczości.

W książce opisano m.in.: genezę oraz trendy i tendencje rozwojowe kryminologii na świecie, rozwój kryminologii w Polsce, metody badań w kryminologii, teorie kryminologiczne, wybrane zagadnienia profilaktyki kryminologicznej.

Autorzy przedstawiają najważniejsze kategorie przestępczości, takie jak: przestępczość gospodarcza, przestępczość narkotykowa, przestępczość okołotransplantacyjna, cyberprzestępczość, przestępczość stadionowa czy przestępczość na szkodę środowiska.

Atutem książki jest uwzględnienie w jej treści założeń Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, ukierunkowanych na wzrost gospodarczy, rozwój społeczny i ochronę środowiska w kontekście zapobiegania przestępczości.

Prezentowane treści uzupełnione są licznymi elementami graficznymi, co pomoże zrozumieć i zapamiętać omawiane zagadnienia.

Publikacja jest przeznaczona dla studentów prawa, kryminologii, bezpieczeństwa narodowego, socjologii, pedagogiki oraz resocjalizacji, adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz prokuratorów. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych oraz praktyków zajmujących się w ramach swojej pracy zawodowej zapobieganiem przestępczości i innymi patologiami społecznymi.

 

V polsko-japońska międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Sztuka w świetle prawa karnego i kryminologii",
9 września 2019 r.

V polsko-japońska międzynarodowa konferencja naukowa wiąże się z obchodami 100-lecia nawiązania polsko-japońskich stosunków dyplomatycznych.Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą w zakresie zagadnień obejmujących szeroko rozumianą sztukę oraz promowanie założeń Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, której jednym z celów (11.4) jest „Wzmocnienie wysiłków na rzecz ochrony i zabezpieczenia światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego".

Podczas konferencji wystąpią naukowcy zarówno z Polski jak i z Japonii. Zostanie ona uświetniona wykładem gościa honorowego – prof. Minoru Yokoyama, Professor Emeritus of Kokugakuin University, który przybliży zgromadzonym tematyką oszustw związanych z dziełami sztuki z japońskiej perspektywy.

Więcej informacji o konferencji.

 

Monografia pt. "Kryminologia" autorstwa Emila W. Pływaczewskiego, Ewy M. Guzik-Makaruk, 
Katarzyny Laskowskiej, Wojciecha Filipkowskiego, Ewy Glińskiej, Sławomira Redo, 
Emilii Jurgielewicz-Delegacz, Magdaleny Perkowskiej

Książka będzie stanowiła wszechstronne opracowanie najistotniejszych zagadnień z dziedziny kryminologii. Autorzy w pogłębiony sposób przedstawią kluczowe dla tej nauki kwestie źródeł informacji o przestępczości, genezę oraz trendy i tendencje rozwojowe kryminologii na świecie, rozwój kryminologii w Polsce, metody badań w kryminologii, teorie kryminologiczne oraz wybrane zagadnienia profilaktyki kryminologicznej. Ponadto w monografii opisane zostaną najważniejsze kategorie przestępczości w Polsce, takie jak: przestępczość gospodarcza, przestępczość narkotykowa czy też przestępczość zorganizowana, w tym również niezwykle aktualne we współczesnym świecie problemy przestępczości z użyciem komputerów i ich sieci, przestępczości stadionowej, jak również przestępczości na szkodę środowiska. W książce wskazane będą również Milenijne Cele Rozwoju 2000–2015 Organizacji Narodów Zjednoczonych i efekty ich realizacji oraz Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ. Książka ta będzie zawierała szeroki zbiór informacji niezbędnych nie tylko dla studentów i naukowców badających zagadnienia związane z kryminologią oraz praktyków zajmujących się w ramach swojej pracy zawodowej zapobieganiem przestępczości i innymi patologiami społecznymi, ale również dla każdego zainteresowanego pogłębianiem swojej wiedzy o prawie, społeczeństwie i człowieku.


Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Security, Human Rights and Sustainable Development” - 9-10 maja 2019 r.

W dniach 9-10 maja 2019 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się międzynarodowa konferencja „Security, Human Rights and Sustainable Development”, zorganizowana przez Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych. W wydarzeniu wzięli udział wybitni kryminolodzy z Polski, Stanów Zjednoczonych oraz Ukrainy.

Pierwszego dnia zorganizowane zostały dwa panele w języku angielskim. Po przywitaniu gości przez Dziekana Wydziału Prawa, Dyrektora Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych – prof.  dr. hab. dr. h. c. Emila W. Pływaczewskiego swoje referaty wygłosili m.in.: prof. Chris Eskridge z University of Nebraska – Dyrektor Wykonawczy American Society of Criminology, prof. Sławomir Redo z Academic Council on The United Nations System (ACUNS ONZ), prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski, dr Maciej Duda i dr Joanna Narodowska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także przedstawiciele z Białegostoku – prof. dr hab. dr h. c. Emil W. Pływaczewski, prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB, dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz, a także adw. dr Karol Rutkowski.

Drugiego dnia zorganizowany został jeden panel w języku rosyjskim. W panelu tym wzięli udział naukowcy z Polski i Ukrainy: prof. Andrii Butyrskyi oraz prof. Iryna Tatulych z Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza, prof. Liudmyla Nikolenko z Donieckiego Instytut Prawa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Ukrainy, a także prof. dr hab. Katarzyna Laskowska, dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB i dr hab. Anna Doliwa-Klepacka, prof. UwB z Uniwersytetu w Białymstoku. Wystąpienia prelegentów spotkały się z dużym zainteresowaniem widowni, czego wyrazem była ożywiona dyskusja na poruszone tematy.

Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją z konferencji.

 
XIV Kongres ONZ na temat Zapobiegania Przestępczości i Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych

W dniach 7-12 marca 2021 r. odbył się w Kioto (Japonia) XIV Kongres ONZ na temat Zapobiegania Przestępczości i Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych pt. „Advancing Crime Prevention, Criminal Justice and the Rule of Law: Towards the Achievement of the 2030 Agenda”. Z uwagi na trwającą w tym czasie na świecie pandemię COVID-19, obrady przeprowadzono m.in. online Głównym rezultatem kongresu jest Deklaracja z Kioto w sprawie poprawy zapobiegania przestępczości, wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i praworządności: w kierunku realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

W obradach wzięli udział przedstawiciele Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa UwB oraz Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych. W dniu 9 marca 2021 r. odbyła się sesja nr 186 pt. „Crime Prevention and Justice in 2030: The UN and the Universal Declaration of Human Rights”, w której udział wzięli: prof. dr hab. dr h.c. Emil W. Pływaczewski, prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB, dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz, dr Emilia Truskolaska oraz mgr Aleksandra Stachelska. Podczas obrad zostało zaprezentowane wcześniej przygotowane nagranie – albowiem taką formę wystąpień zaproponowali organizatorzy – pt. „From Wonders as Crime to Crime Preventon – Inspired Culture of Lawfulness in Digital Age: Perspective from Bialystok School of Criminology (Poland)”. W ramach obrad sesji nr 186, przeprowadzono także dyskusję.

Dodatkowo tego samego dnia prof. dr hab. dr h.c. Emil W. Pływaczewski uczestniczył w sesji nr 54 pt. „Teaching the UN Sustainable Development Criminology in the Era of Climate Change and Respect for Cultural Identities”, podczas której zaprezentował recenzję monografii pt. „Refugees and Migrants in Law and Policy: Challenges and Opportunities for Global Civic Education”, opracowanej pod redakcją H. Kurego i S. Redo.