Głównym założeniem projektu „ELA - Introducing modules on law and rights in programmes of teacher training and educational sciences“ współfinansowanego z programu Erasmus+ (CBHE) było opracowanie i wdrożenie do programów kształcenia nauczycieli w Rosji, Albanii i na Białorusi modułów zawierających treści z zakresu prawa i w konsekwencji – stworzenie systemów edukacyjnych opartych na fundamentach prawa do edukacji i praw pochodnych.
 
Każdy z  modułów składa się z kompletu materiałów i instrumentów do wykorzystania przez wszystkie zainteresowane uczelnie. Materiały obejmują podręczniki, wykłady on-line, scenariusze zajęć i testy, które są nieodpłatnie dostępne na stronie internetowej projektu.
 
Konsorcjum projektu obejmowało jedno stowarzyszenie i dwanaście uczelni, w tym Uniwersytet w Białymstoku reprezentowany przez pracowników Wydziału Prawa oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii (obecnie Wydział Nauk o Edukacji). Nasi pracownicy nadzorwali przygotowanie modułów dzieląc się wiedzą merytoryczną i doświadczeniem metodologicznym z przedstawicielami uczelni partnerskich.
  
Zespół Projektu UwB:
dr hab. Izabela Kraśnicka, prof. UwB (Kierownik Instytucjonalny projektu)
dr Anna Drabarz (Ekspert z zakresu prawa)
dr Anna De Ambrosis Vigna (Ekspert z zakresu prawa)
dr Marta Kowalczuk-Walędziak (Ekspert z zakresu edukacji)
dr Wioleta Hryniewicka-Filipkowska (Ekspert w zakresie prawa)
dr Marta Perkowska (Ekspert z zakresu edukacji)
mgr Wojciech Zoń (Asystent z zakresu prawa)

 

Konsorcjum Projektu:
1. Vrije Universiteit Brussel (Belgia - lider projektu)
2. European Law Association (Belgia)
3. Uniwersytet w Białymstoku (Polska)
4. Vytautas Magnus University (Litwa)
5. Moscow City University (Rosja)
6. Kutafin Moscow State Law University (Rosja)
7. Higher School of Economics (Rosja)
8. Northern (Arctic) Federal University in Archangielsk (Rosja)
9. Mari State University (Rosja)
10. Gomel State University (Białoruś)
11.Belarussian State Pedagogical University (Białoruś)
12. Universiteti i Tiranes (Albania)
13. University „Aleksander Moisiu” Durres (Albania)
 
Wszystkie aktualności publikowane są na oficjalnej stronie projektu: www.edulaweu.eu
 
SPOTKANIA PARTNERÓW – ETAPY PROJEKTU
 
1. Białystok, 2-3 listopada 2016 r.
 
Projekt rozpoczął się od spotkania partnerów uczelni unijnych (Vytautas Magnus University w Kownie, Vrije Universiteit Brussel, European Law Association w Brukseli i Uniwersytetu w Białymstoku), które odbyło się w dniach 2-3 listopada 2016 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Podczas spotkania ustalone zostały podstawowe zasady współpracy i podział zadań w projekcie, w którym partnerzy z UE wspierać będą partnerów z państw w okresie transformacji w przeprowadzeniu zmian w systemie kształcenia nauczycieli na uczelniach wyższych.
 
 
 
2. Moskwa, 1-4 lutego 2017 r.
 
Pierwsze spotkanie wszystkich partnerów odbyło się w dniach 1-4 lutego 2017 roku w Moskwie na Moscow City University. Uniwersytet w Białymstoku reprezentowały dr hab. Izabela Kraśnicka (kierownik Instytucjonalny projektu na UwB) oraz dr Anna Budnik (ekspert z zakresu prawa w projekcie).
Rezultatem trzydniowych spotkań i warsztatów w Moskwie było ustalenie grup roboczych z przydziałem do poszczególnych modułów i zaplanowanie kolejnych etapów projektu na lata 2017-2019, w tym organizacji praktyk (listopad 2017) oraz wielostronnego seminarium podsumowującego projekt (maj 2019) na Uniwersytecie w Białymstoku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Białystok, 11 kwietnia 2017 r.
 
W dniu 11 kwietnia 2017 roku odbyło się zebranie zespołu projektowego ELA, w którym uczestniczyli: dr hab. Maciej Perkowski, prof. UwB, dr hab. Izabela Kraśnicka, dr Anna Budnik, dr Marta Kowalczuk-Walędziak oraz dr Wioleta Hryniewicka- Filipkowska. Omówione zostały etapy przygotowania poszczególnych modułów, do których przypisani są członkowie zespołu, zaplanowano grupę warsztatową na wyjazd do Kowna w czerwcu 2017 i poczyniono pierwsze ustalenia w sprawie przygotowania warsztatów zaplanowanych na listopad 2017 w Białymstoku.     
 
 
 
 
 
4. Kowno, 4-10 czerwca 2017 r.
 
W dniach 4-10 czerwca 2017 r. w ramach projektu EduLAw odbyły się międzynarodowe warsztaty w Kownie. Udział w nich wzięli przedstawiciele wszystkich ośrodków zrzeszonych w projekcie. Ze strony Uniwersytetu w Białymstoku czynny udział w nich wzięli: dr Marta Kowalczuk-Walędziak, dr Wioleta Hryniewicka-Filipkowska, mgr Marta Perkowska i Wojciech Zoń. Uczestnicy warsztatów odbywających się na Uniwersytecie Witolda Wielkiego dyskutowali m.in. o: procedurach dyscyplinarnych w szkołach i obowiązkami nauczycieli, równości i niedyskryminacji kadry i uczniów, dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i edukacji włączającej, prywatności, ochronie danych osobowych i dostępie do informacji w edukacji, prawie w zakresie kształcenia nauczycieli, podstawach prawnych autonomii nauczania i autonomii szkół oraz o sądowej kontroli sporów w edukacji.
 
 
 
5. Białystok, 31 sierpnia 2017 r.
 
Dnia 31 sierpnia 2017 roku odbyło się kolejne zebranie zespołu ELA, w którym uczestniczyli: dr hab. Izabela Kraśnicka, dr Anna Budnik, dr Wioleta Hryniewicka-Filipkowska i Wojciech Zoń. Podczas zebrania omówiono przygotowanie kolejnych modułów, do których przypisano uczestników warsztatów w Brukseli, mających odbyć się w dniach 23-30 września 2017 roku. Dyskutowano również o dalszych przygotowaniach do warsztatów zaplanowanych na listopad 2017 roku w Białymstoku.
 
 
 
6. Bruksela i Antwerpia, 24-30 września 2017 r.
 
Delegacja w składzie: dr hab. Izabela Kraśnicka, dr Anna Budnik, dr Wioleta Hryniewicka-Filipkowska i Wojciech Zoń uczestniczyli w kolejnych już warsztatach, które odbywały się w dniach 24-30 września 2017 r. w Belgii. Uczestnicy odbyli wizytę w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej oraz uczestniczyli czynnie w obradach w Uniwersytecie w Antwerpii. Obrady dotyczyły następujących obszarów: prawo dotyczące właściwości organów na poziomie unijnym, federalnym, regionalnym i lokalnym w obszarze edukacji; status nauczycieli w prawie, w tym w prawie pracy; prawo w zakresie jakości (quality triangle); regulacje w zakresie ram kształcenia (EQF) i ich implementacja; porównanie administrowania i zarządzania szkołami na poziomie centralnym i regionalnym. Ponadto dokonano ewaluacji dotychczas zrealizowanych modułów oraz przedyskutowano kluczowe aspekty organizacji warsztatów w Białymstoku.
 
 
 
7. Białystok, 5-10 listopada 2017 r.
 
W dniach 5-10 listopada 2017 r. Wydział Prawa oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB gościł ponad 40 naukowców z Belgii, Litwy, Rosji, Białorusi, Ukrainy i Albanii podczas ostatnich już warsztatów w ramach projektu “Introducing modules on law and rights in programmes of teacher training and educational sciences: A contribution to building rights-based education systems in countries in transition”. Z ramienia Uniwersytetu w Białymstoku w przedsięwzięciu uczestniczyli:  z Wydziału Prawa – dr hab.  Izabela Kraśnicka (koordynator instytucjonalny projektu), dr Anna Budnik, dr Wioleta Hryniewicka-Filipkowska, dr Anna Drabarz, Wojciech Zoń; z Wydziału Pedagogiki i Psychologii – dr Marta Kowalczuk-Walędziak i mgr Marta Perkowska. Pierwszego dnia warsztatów uczestników przywitał Dziekan Wydziału Prawa, Prof. dr hab. Emil W. Pływaczewski. Podczas warsztatów na Wydziale Prawa uczestnicy dyskutowali nad konstytucyjnym prawem do nauki i prawami w edukacji, a także doskonalili przygotowywane zespołowo opracowania na temat statusu nauczycieli, zapobiegania dyskryminacji w edukacji, podziału władz w edukacji i kompetencji konstytucyjnych w tym zakresie, systemu szkolnictwa, jakości w edukacji, podstaw prawnych i struktury kształcenia nauczycieli, oceniania nauczycieli, edukacji specjalnej, procedur dyscyplinarnych w szkołach, wyższej edukacji zawodowej, autonomii szkół i nauczania, zarządzania w systemie edukacji, prywatności i ochrony danych osobowych. Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii goście zostali powitani przez Prodziekan ds. Nauki dr hab. Wioletę Danilewicz, prof. UwB. Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii dyskutowano na temat oceniania uczniów i procedur dyscyplinarnych wobec nich, struktury zarządzania w szkołach prywatnych, a także problemów i różnic językowych, którym muszą sprostać wszystkie osoby zaangażowanie w przygotowanie opracowań. Ponadto dr Marta Kowalczuk-Walędziak przedstawiła wyniki badań przeprowadzonych w ramach współpracy z ośrodkami z zagranicy na temat tego, czy nauczyciele potrzebują edukacji na poziomie studiów magisterskich. Warsztaty w Białymstoku spotkały się z pozytywnym odbiorem ich uczestników. Na bazie dotychczasowych dobrych doświadczeń, dyskutowano o kolejnych przedsięwzięciach, które mogłyby być realizowane we współpracy międzynarodowej z innymi ośrodkami naukowymi. 
 
 
 
 
8. Białystok, 21 lutego 2018 r.
 
21 lutego 2018 r. odbyło się pierwsze w tym roku zebranie polskiego zespołu w ramach projektu „ELA - Introducing modules on law and rights in programmes of teacher training and educational sciences”. W spotkaniu wzięli udział: dr hab. Izabela Kraśnicka - koordynator instytucjonalny projektu, dr Anna Budnik, dr Wioleta Hryniewicka-Filipkowska i Wojciech Zoń. Spotkanie miało na celu omówienie dotychczas zrealizowanych zadań w ramach projektu oraz opracowanie wstępnego planu pracy na kolejny rok.
 
 
 
9. Mińsk, 4-5 czerwca 2018 r.

W dniach 4-5 czerwca 2018 r. odbyło się międzynarodowe seminarium na temat reform w programach nauczania w edukacji pedagogicznej. Obrady odbywały się w Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Maksima Tanka w Mińsku. Udział polskiego zespołu w tym seminarium nie był przewidziany w projekcie.

 

10. Białystok, 7-9 czerwca 2018 r.

W dniach 7-9 czerwca 2018 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Designing Teacher Education and Professional Development for the 21st Century: Current Trends, Challenges and Directions for the Future” organizowana we współpracy z Association for Teacher Education in Europe (ATEE). Wydarzenie to zgromadziło naukowców z ponad 20 krajów Europy i świata. Dzięki projektowi „ELA - Introducing modules on law and rights in programmes of teacher training and educational sciences” w konferencji wzięło udział kilkunastu naukowców realizujących projekt.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej, Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Rektora Uniwersytetu w Białymstoku oraz Prezydenta Miasta Białystok.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć pod adresem http://atee2018bialystok.uwb.edu.pl/, jak też na stronie projektu „ELA”: http://edulaweu.eu/2018/06/10/international-forum-on-teaching-education-law-to-teachers-bialystok-poland-6-9-june-2018/

 

11. Moskwa, 1-7 lipca 2018 r.

W dniach 1-7 lipca 2018 r. w Moskwie miała miejsce Międzynarodowa Letnia Szkoła o nauczaniu (prawnych) ram prawa do edukacji i możliwości równego kształcenia. Odbywała się w National Research University Higher School of Economics. Udział polskiego zespołu w tym przedsięwzięciu nie był przewidziany w projekcie.
 

 

12. Tirana i Durrës (Albania), 9-13 października 2018 r.

W dniach 9-13 października 2018 r. w Albanii odbyły się seminaria metodologiczne i interaktywne warsztaty dla młodych naukowców. Z ramienia Uniwersytetu w Białymstoku w przedsięwzięciu uczestniczyły:  z Wydziału Prawa – dr Anna De Ambrosis Vigna, a z Wydziału Pedagogiki i Psychologii – dr Marta Kowalczuk-Walędziak.

 

13. Moskwa, 6-14 listopada 2018 r.

W dniach 6-14 listopada 2018 r. w Moskwie odbyły się seminaria metodologiczne dotyczące formułowania efektów uczenia się, tłumaczenia materiałów dla nauczycieli. Uniwersytet w Białymstoku reprezentowały dr hab. Izabela Kraśnicka (koordynator instytucjonalny) i dr Anna De Ambrosis Vigna z Wydziału Prawa UwB.

 

14. Bruksela, 2 kwietnia 2019 r.

Dnia 2 kwietnia 2019 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się seminarium na temat modernizacji kształcenia nauczycieli w Europie Centralnej i Wschodniej, zorganizowane przez Poseł PE Krystynę Łybacką we współpracy z Association for Teacher Education in Europe (ATEE), które było koordynowane przez dr Martę Kowalczuk-Walędziak, reprezentującą Uniwersytet w Białymstoku.

 

15. Białystok, 11-13 kwietnia 2019 r.

W dniach 11-13 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zorganizowano międzynarodową konferencję naukową „Aksjologiczne i prawne aspekty niepełnosprawności”. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Prawa Międzynarodowego, Katedrę Prawa Administracyjnego oraz Zakład Filozofii Prawa i Etyki Prawa, a także Prawnicze Centrum Badań nad Edukacją (LCRE) we współpracy z Podlaskim Sejmikiem Osób z Niepełnosprawnościami. Ponadto konferencję wsparła organizacyjnie Sieć Naukowa „Wykluczenie społeczne-solidarność społeczna”, Koło Naukowe „INNOWACJA” i Koło Naukowe Teorii Społecznych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a także Fundacja Inicjatywa na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Patronat nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Prezydent Miasta Białegostoku. W konferencji wzięli udział przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych skupionych wokół projektu „ELA: Law and Rights Modules in Teacher Training Programmes”, a przedsięwzięcie stanowiło cenne forum wymiany poglądów związanych z kształceniem uczniów z niepełnosprawnościami. Uniwersytet w Białymstoku reprezentowali: dr hab. Izabela Kraśnicka, dr Anna Drabarz, dr Anna De Ambrosis Vigna i mgr Wojciech Zoń. Relację z konferencji można znaleźć pod tym linkiem: www.uwb.edu.pl/nowosci/nauka-konferencje/relacja-z-konferencji-naukowej-aksjologiczne-i-prawne-aspekty-niepelnosprawnosci

 

16. Wilno, 7-13 października 2019 r.

W dniach 7-13 października 2019 r. w filii Vytautas Magnus University w Wilnie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „ELA: Law and Rights Modules in Teacher Training Programmes”. W konferencji wzięli udział reprezentanci wszystkich uniwersytetów wchodzących w skład konsorcjum projektowego. Wydarzenie stanowiło okazję do przedstawienia efektów i wniosków z realizacji projektu, jak też do przedyskutowania pomysłów na dalszą współpracę projektową. Uniwersytet w Białymstoku reprezentowali: dr hab. Izabela Kraśnicka, dr Anna Drabarz oraz mgr Wojciech Zoń.