Polska sieć badawcza – Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli to jedna z kluczowych inicjatyw naukowych Polski wschodniej. Powstała ona w 2012 r. na miejsce istniejącej wcześniej sieci Podlasie, Warmia-Mazury. W ramach sieci realizowana jest współpraca naukowa trzech jednostek naukowych: Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Celem tej inicjatywy jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa państwa i obywateli. W ramach sieci podejmowane są liczne inicjatywy, m.in. są to cykliczne konferencje, podczas których naukowcy ze współpracujących ośrodków wymieniają się swoimi doświadczeniami naukowymi i konfrontują je z ekspertami zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Pierwsza konferencja, która zorganizowana została jeszcze w ramach sieci „Podlasie, Warmia-Mazury” odbyła się w 2009 r. w Rynie, w województwie Warmińsko-Mazurskim. I Forum dotyczyło aktualnych problemów prawa karnego i kryminologii. Podczas tego Forum prelekcje wygłosiło wielu naukowców z trzech współpracujących ośrodków, m.in. prof. dr hab. Emil W. Pływaczewski, kierownik ówczesnej Katedry Prawa Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, który poruszył problematykę głównych tendencji rozwojowych przestępczości zorganizowanej w Polsce, a także prof. dr hab. Stanisław Pikulski z Katedry Prawa Karnego Materialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który w swoim wystąpieniu opowiedział o współczesnych tendencjach prawa karnego w Polsce i na świecie.

II Forum Naukowe Podlasie-Warmia i Mazury odbyło się w dniach 16-19 maja 2010 r. w Białowieży, na Podlasiu. Temat tej konferencji brzmiał „Przestępczość zorganizowana i terroryzm w XXI wieku. Przyczyny - przejawy – przeciwdziałanie. Reforma opodatkowania majątku”. Forum było kolejną okazją do współpracy środowisk naukowych z Podlasia, Warmii i Mazur zajmujących się prawem karnym, podatkowym oraz finansowym. W konferencji wzięło udział prawie 50 osób, w tym przedstawiciele prawa karnego i podatkowego na Uniwersytecie w Białymstoku – prof. dr hab. Emil W. Pływaczewski oraz prof. dr hab. Leonard Etel. Ponadto podczas Forum wykład wygłosił kryminolog – profesor Chris Eskridge, dyrektor wykonawczy Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii (American Society of Criminology).

III Forum Naukowe zorganizowane w ramach sieci „Podlasie, Warmia-Mazury” odbyło się w dniach 9-10 maja 2011 r. Jego gospodarzem była tym razem Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Konferencja dotyczyła problematyki prawnokarnej i zatytułowana była „Nauki penalne i kryminologiczne wobec nowych form i technik przestępczych”. Konferencję poświęcono problematyce realizacji przedsięwzięć służących przeciwdziałaniu przestępczości i innych zjawisk patologii społecznej, a także zagadnieniom związanym z niszczeniem środowiska naturalnego regionów podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Ponadto celem Forum była analiza aktualnych tendencji w działalności przestępczej oraz integracja środowisk naukowych wchodzących w skład sieci. Miejscem obrad była Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, w województwie Warmińsko-Mazurskim.

W 2012 r., jak już wspomniano, na miejsce sieci „Podlasie, Warmia-Mazury”, powstała „Polska sieć badawcza – Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli”. Pierwsza konferencja w ramach tej sieci i w sumie czwarta w ramach współpracy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyła się w dniach 6-8 maja 2014 r. w Hotelu „Pałac w Pacółtowie” koło Grunwaldu, w województwie Warmińsko-Mazurskim. Konferencja ta ponownie miała charakter międzynarodowy, ponieważ wzięli w niej udział nie tylko naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, ale również z Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji. Merytoryczną wartość konferencji wzmocnił także udział przedstawicieli praktyki – policji, prokuratury oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz bezpieczeństwa.

V Forum Naukowe zostało zorganizowane w dniach 11-14 maja 2015 r. w Hotelu Supraśl w Supraślu, na Podlasiu. Jego gospodarzem był Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Tematem konferencji były „Prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego”. W Forum wzięli udział specjaliści z Polski i zagranicy (z ONZ, Austrii, Japonii, Niemiec, Rosji, Słowacji, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii) z zakresu nauk medycznych i nauk prawnych, będący autorytetami w zakresie problematyki wykluczenia społecznego, a także środowisko praktyków, zarówno reprezentujących środowisko prawnicze (sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i komornicy), jak również związanych ze środowiskiem medycznym (lekarza i rezydenci odbywających specjalizację). Sesje przeprowadzono w języku polskim oraz angielskim.

Do dorobku „Polskiej sieci badawczej – Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli”, a wcześniej sieci „Podlasie, Warmia-Mazury”, poza omówionymi wyżej konferencjami, należy zaliczyć liczne opracowania naukowe pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.