Sieć Naukowa – Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz rozwiązywania prawnych i medycznych problemów zdrowia człowieka

Forum Naukowe – Prawne i medyczne aspekty zdrowia człowieka powstało jako płaszczyzna współpracy pomiędzy naukami prawnymi i medycznymi. Prawo i medycyna są z sobą nierozerwalnie związane, zwłaszcza w XXI wieku, który zdecydowanie należy do nowych technologii, niosących postęp we wszystkich dziedzinach życia.

Aktywność Sieci ukierunkowana jest na integrację środowisk naukowych Członków Sieci, wymianę doświadczeń i konkretne działania realizowane głównie na rzecz rozwoju nauki. Środkiem realizacji założonych celów są podejmowane badania w zakresie:

 • medycyny i ochrony zdrowia,
 • prawa cywilnego,
 • prawa ochrony zdrowia,
 • prawa karnego,
 • kryminologii i kryminalistyki,

w tym badania empiryczne obejmujące rozpoznawanie oraz ustalanie problemów medycznych i prawnych.

W ramach Forum, 8 listopada 2014 r. w Pałacu Branickich w Białymstoku podpisano umowę Międzynarodowej Sieci Badawczej pt. Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz rozwiązywania prawnych i medycznych problemów zdrowia człowieka. Partnerami Sieci zostały:

 1. Królewski Uniwersytet w Cambridge (Royal University of Cambridge, Wielka Brytania),
 2. Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (lider sieci),
 3. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
 4. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Założenia sieci:

 • współpraca naukowo-badawcza,
 • badania naukowe i prace rozwojowe z zakresu prawnych i medycznych aspektów zdrowia człowieka,
 • integracja i aktywizacja społeczności lokalnych w celu rozwiązywania prawnych i medycznych problemów zdrowia człowieka, w tym podnoszenie jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce,
 • integracja środowisk naukowych, wymiana doświadczeń i konkretne działania realizowane głównie na rzecz regionu podlaskiego i śląskiego.

Cele sieci:

 • konsolidacja i wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego jednostek naukowych dla prowadzenia wspólnych badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • promocja i koordynacja projektów badawczych;
 • podejmowanie wspólnych przedsięwzięć i ułatwianie członkom Sieci korzystania z funduszy przeznaczonych na badania naukowe, rozwój i wdrożenie oraz przystępowanie do międzynarodowych programów badawczych;
 • wzajemna informacja i wymiana wyników badań;
 • wymiana usług badawczych i wdrożeniowych oraz korzystanie z infrastruktury, aparatury w ramach wspólnych przedsięwzięć;
 • tworzenie i upowszechnianie informacji w zakresie działania Sieci oraz działalność edukacyjna w obszarze zainteresowań Sieci;
 • formułowanie wniosków de lege lata i de lege ferenda w odniesieniu do regulacji prawnych dotyczących ochrony zdrowia;
 • formułowanie wniosków dotyczących zasad postępowania w ochronie zdrowia.

Do tej pory podjęto wielu działań w ramach Sieci. Inauguracyjnym przedsięwzięciem, podczas którego podpisano porozumienie była Konferencja „Wybrane prawne i medyczne problemy ginekologii dziecięcej”, 7-9 listopada 2014 r. Pokłosiem wydarzenia stało się wydanie monografii pod red. prof. Ewy M. Guzik-Makaruk, prof. Violetty Skrzypulec-Plinty, prof. Jacka Szamatowicza. W monografii podjęto się wyjaśnienia wielu zagadnień medyczno-prawnych dotyczących ginekologii dziecięcej oraz opracowano rekomendacje dla lekarzy w zakresie postępowania z ofiarami przestępstw przeciwko wolności seksualnej oraz prowadzenia badań ginekologicznych i niepełnoletnich dziewcząt.

Kolejną konferencją była „Konferencja międzynarodowa Prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego”, która odbyła się 11-14 maja 2015 r. w Supraślu. Uczestniczyło w niej ponad 200 uczestników – prawników i lekarzy, przedstawicieli praktyki oraz doktryny. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele ONZ – prof. Redo i prof. Plazer. Efektem konferencji stała się monografia pod tym samym tytułem pod red. prof. Ewy M. Guzik-Makaruk, prof. Emila W. Pływaczewskiego. Przeanalizowano zagadnienia związane m.in. z bezpieczeństwem medycznym, sytuacjami przemocowymi w domach opieki społecznej, zakażeniem wirusem HPV u dziewcząt, zażywaniem przez nieletnie dziewczęta używek, wykluczeniem społecznym chorych na chorobę Alzheimera, cierpiącym na otyłość, doświadczającym ubóstwa oraz osób w starszym wieku. Podjęto się również próby odpowiedzi na pytanie czy medycyna może zapobiegać wykluczeniu społecznemu.

W dniu 5 grudnia 2015 r. w ramach Forum odbyła się konferencja naukowa pt. „Dopalacze - problem społeczny, medyczny i prawny” zorganizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego.

Dnia 10 kwietnia 2017 r. odbyło się II seminarium polsko-brytyjskie pt. „POLICING DOMESTIC ABUSE: The Rise of Evidence-Based Policing”. Poruszono podczas niego aspekty przemocy domowej oraz polityki opartej na dowodach, a także zaprezentowano badania przeprowadzone w Sądzie Rejonowym przez Interdyscyplinarną Komisję Naukową ds. Przemocy i Dyskryminacji.

W tym samym dniu podpisano także aneks do umowy Międzynarodowej Sieci Badawczej Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz rozwiązywania prawnych i medycznych problemów zdrowia człowieka, w którym mając na względzie rozwój wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć zdecydowano się na przedłużenie porozumienia do kwietnia 2020 roku.

Kolejnym wydarzeniem stała się konferencja „Doping – selected legal, criminological and medical problems”, która miała miejsce 26 maja 2017 r., w której uczestniczyli m.in. przedstawiciel Polskiej Agencji Antydopingowej oraz sędzia z Wielkiej Brytanii – Witold Pawlak.

W dniu 26 lutego 2018 r. odbyło się III seminarium brytyjsko-polskie „Zdrowie człowieka –wybrane prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty”. W swoim wystąpieniu prof. Sir Leszek Krzysztof Borysiewicz przybliżył zagadnienie medycyny precyzyjnej jako nowatorskiego podejścia do leczenia. Odchodzi ona od zastosowania jednego leku dla wszystkich pacjentów i koncentruje się na tzw. terapii celowanej, poprawiającej efekty leczenia i redukującej ryzyko działań niepożądanych. Dr hab. n. med. Paweł Knapp, dr n. med. Anna Barbara Kluz-Kowal przedstawili Aspekty molekularne i kliniczne infekcji wirusem brodawczaka (HPV), natomiast – lekarz Lady Gwen Borysiewicz przedstawiła zmieniające się oblicze praktyki rodzinnej w Wielkiej Brytanii.