Numer

z dnia

w sprawie

3435 06.12.2019 w sprawie zaopiniowania wniosku o podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Państwowym Uniwersytetem im F.M. Dostojewskiego w Omsku (Rosja)
3434 06.12.2019 w sprawie zgłoszenia do Konkursu „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie habilitacyjne rozprawy doktorskiej dr Karoliny Zapolskiej „Ograniczenia swobody podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej ze względu na ochronę środowiska w Polsce (na tle prawa UE)”
3433 06.12.2019 w sprawie zgłoszenia do Konkursu „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie habilitacyjne rozprawy habilitacyjnej dr. hab. Tomasza Dubowskiego „Wysoki przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa”
3432 06.12.2019 w sprawie zatwierdzenia kalkulacji kosztów i stawki odpłatności za Studia Podyplomowe Prawne i organizacyjne aspekty zarządzania jednostkami publicznymi
3431 06.12.2019 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Prawne i organizacyjne aspekty zarządzania jednostkami publicznymi (efekty uczenia, program i plan studiów)
3430 06.12.2019 w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie Studiów Podyplomowych Prawne i organizacyjne aspekty zarządzania jednostkami publicznymi (efekty uczenia, program i plan studiów)
3429 06.12.2019 w sprawie zatwierdzenia kalkulacji kosztów i stawki odpłatności za Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego
3428 06.12.2019 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego (efekty uczenia, program i plan studiów)
3427 06.12.2019 w sprawie sposobu zatwierdzania oraz warunków dokonywania zmian tematów prac dyplomowych
3426 06.12.2019 w sprawie zatrudnienia dr hab. Hanny Patrycji Filipczyk na stanowisku adiunkta badawczego w Katedrze Prawa Podatkowego w wymiarze ¼ etatu na podstawie umowy o pracę do 30.06.2022 r. w związku z realizacją projektu badawczego Czy negocjowanie podatków jest sprawiedliwe? Alternatywne metody rozwiązywania sporów podatkowych w świetle standardów konstytucyjnych (nr 2018/31/B/HS5/01730) który uzyskał finansowanie w ramach konkursu „OPUS 16” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki
3425 15.11.2019 w sprawie zasad przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
3424 15.11.2019 w sprawie zaopiniowania członków wydziałowej komisji ds. oceny nauczycieli akademickich
3423 15.11.2019 w sprawie upoważnienia osób posiadających tytuł zawodowy magistra do prowadzenia wykładów i przyjmowania egzaminów w roku akad. 2019/2020
3422 15.11.2019 w sprawie upoważnienia osób posiadających stopień naukowy doktora do prowadzenia wykładów i seminariów dyplomowych, przyjmowania egzaminów, kierowania pracami dyplomowymi oraz ich recenzowania w roku akad. 2019/2019
3421 15.11.2019 w sprawie wynagrodzenia motywacyjnego nauczycieli akademickich Wydziału Prawa płatnego z funduszu środków własnych
3420 15.11.2019 w sprawie zaopiniowania planu podziału środków finansowych na działalność Wydziału w roku 2020
3419 11.10.2019 w sprawie powołania Zespołu Badawczego Demokracji Bezpośredniej
3418 11.10.2019 w sprawie zaopiniowania wniosku o podpisanie umowy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością „Liga Europejska Rozwój Zawodowy” na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach stażu dla pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni ukraińskich
3417 11.10.2019 w sprawie zaopiniowania wniosku Magdaleny Michałowskiej o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe
3416 11.10.2019 w sprawie zaopiniowania wniosku Eweliny Marcińczyk o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe
3415 11.10.2019 w sprawie zaopiniowania wniosku Magdaleny Jamiołkowskiej o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe
3414 11.10.2019 w sprawie zaopiniowania wniosku Jakuba Ali Farhana o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe
3413 11.10.2019 w sprawie upoważnienia mgr. inż. Kamila Skorulskiego oraz mgr. inż. Piotra Nawotczyńskiego do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akad. 2019/2020
3412 11.10.2019 w sprawie powołania kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału Prawa