Numer

z dnia

w sprawie

3560 11.12.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie Transgranicznej Szkoły Administracji Publicznej
3559 11.12.2020 w sprawie przyznania dyplomu honorowego
3558 11.12.2020 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu w sprawie określenia zasad rekrutacji na studia niestacjonarne na kierunku Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa drugiego stopnia od roku akademickiego 2021/2022
3557 11.12.2020 w sprawie zaopiniowania projektu programu studiów niestacjonarnych kierunku Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa drugiego stopnia obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
3556 11.12.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie studiów na kierunku Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie studiów niestacjonarnych od roku akademickiego 2021/2022
3555 11.12.2020 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich od roku akademickiego 2021/2022 na studia niestacjonarne na kierunek Prawo i podatki w biznesie pierwszego stopnia
3554 11.12.2020 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu w sprawie określenia zasad rekrutacji na studia niestacjonarne na kierunku Prawo i podatki w biznesie pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022
3553 11.12.2020 w sprawie zaopiniowania projektu programu studiów niestacjonarnych kierunku Prawo i podatki w biznesie pierwszego stopnia obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
3552 11.12.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie studiów na kierunku Prawo i podatki w biznesie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie studiów niestacjonarnych od roku akademickiego 2021/2022
3551 11.12.2020 w sprawie upoważnienia osób posiadających tytuł magistra do prowadzenia wykładów w ramach studiów podyplomowych w roku akad. 2020/2021
3550 11.12.2020 w sprawie zatrudnienia mgr. Macieja Oksztulskiego na stanowisku asystenta badawczego w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego w wymiarze 1⁄4 etatu na podstawie umowy o pracę do 31.12.2022 r. w związku z realizacją projektu badawczego „Uprawnieni teoretycznie? Status prawny osób ze spektrum autyzmu na rynku pracy (w ujęciu krajowym, międzynarodowym i porównawczym)”, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu „PRELUDIUM 19” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki
3549 11.12.2020 w sprawie zaopiniowania planu podziału środków finansowych na działalność Wydziału w roku 2021
3548 13.11.2020 w sprawie zatrudnienia mgr. Piotra Mroczko na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Kryminalistyki na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3547 13.11.2020 w sprawie upoważnienia osób posiadających tytuł magistra do prowadzenia wykładów w ramach studiów podyplomowych w roku akad. 2020/2021
3546 16.10.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o podpisanie umowy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Ligą Europejskiego Rozwoju Zawodowego z siedzibą w Kijowie w sprawie organizacji staży on-line dla pracowników uczelni ukraińskich
3545 16.10.2020 w sprawie powołania dr hab. Iwony Sierockiej, prof. UwB na kierownika Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
3544 16.10.2020 w sprawie upoważnienia do prowadzenia wykładów osób niebędących pracownikami Uniwersytetu, a posiadających odpowiednie kwalifikacje w roku akad. 2020/2021
3543 16.10.2020 w sprawie upoważnienia osób posiadających stopień doktora do prowadzenia wykładów i seminariów dyplomowych, przyjmowania egzaminów, kierowania pracami dyplomowymi oraz ich recenzowania w roku akad. 2020/2021
- 18.09.2020 w sprawie wystąpienia do Senatu UwB z prośbą o podjęcie uchwały popierającej działania narodu białoruskiego w walce o wolne i demokratyczne państwo
3542 18.09.2020 w sprawie powołania komisji w konkursie na stanowisko asystenta badawczo- dydaktycznego w Katedrze Postępowania Karnego
3541 18.09.2020 w sprawie konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Postępowania Karnego
3540 18.09.2020 w sprawie zatrudnienia mgr. Marcina Sowały na stanowisku asystenta badawczo- dydaktycznego w Katedrze Postępowania Karnego w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na rok
3539 18.09.2020 w sprawie przyznania nagrody zespołowej II stopnia za działalność naukową dr. hab. Andrzejowi Jackiewiczowi
3538 18.09.2020 w sprawie przyznania nagrody zespołowej II stopnia za działalność naukową dr. hab. Arturowi Olechno
3537 18.09.2020 w sprawie przyznania nagrody indywidualnej I stopnia za działalność naukową prof. dr. hab. Andrzejowi Sakowiczowi
3536 18.09.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o podpisanie aneksu nr 2 do porozumienia o współpracy zawartego dnia 8 listopada 2014 roku pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku oraz Uniwersytetem Cambridge oraz Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach oraz Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku
3535 18.09.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku Macieja Leśniewskiego o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe
3534 18.09.2020 w sprawie wniosku Dziekana Wydziału Prawa o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Mateuszowi Białomyzy (nr alb. 69521)
3533 18.09.2020 w sprawie wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Robertowi Żabikowi (nr alb.69502)
3532 18.09.2020 w sprawie wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Karolowi Tworkowskiemu (nr alb.69485)
3531 18.09.2020 w sprawie wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Michałowi Pawłowi Stokowskiemu (nr alb. 69538)
3530 18.09.2020 w sprawie wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Bartoszowi Stanisławowi Kubikowi (nr alb. 69627)
3529 18.09.2020 w sprawie przyznania dyplomów honorowych
3528 18.09.2020 w sprawie określenia łącznej kwoty wysokości zwolnień z opłaty dla danego kierunku i poziomu studiów na rok akad. 2020/2021 za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce na danym kierunku i poziomie studiów
3527 18.09.2020 w sprawie zaopiniowania członków wydziałowej komisji ds. oceny nauczycieli akademickich
3526 18.09.2020 w sprawie powołania dr hab. Elżbiety Kużelewskiej, prof. UwB na kierownika Pracowni Systemów Politycznych
3525 18.09.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie Pracowni Systemów Politycznych w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych
3524 18.09.2020 w sprawie powołania dr. hab. Stanisława Bożyka, prof. UwB na kierownika Zakładu Prawa Konstytucyjnego
3523 18.09.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie Zakładu Prawa Konstytucyjnego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych
3522 18.09.2020 w sprawie powołania prof. dr. hab. Ryszarda Skarzyńskiego na kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych
3521 18.09.2020 w sprawie powołania komisji w konkursie na stanowisko asystenta badawczo- dydaktycznego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych
3520 18.09.2020 w sprawie konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych
3519 18.09.2020 w sprawie powołania komisji w konkursie na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego
3518 18.09.2020 w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego
3517 18.09.2020 w sprawie powołania komisji w konkursie na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Prawa Prywatnego Międzynarodowego
3516 18.09.2020 w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Prawa Prywatnego Międzynarodowego
3515 18.09.2020 w sprawie powołania komisji w konkursie na stanowisko asystenta badawczo- dydaktycznego w Pracowni Prawa Rzymskiego i Łacińskiej Kultury Prawnej
3514 18.09.2020 w sprawie konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Prawa Rzymskiego i Łacińskiej Kultury Prawnej
3513 18.09.2020 w sprawie zatrudnienia dr. Jarosława Galickiego na stanowisku asystenta badawczo- dydaktycznego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na rok
3512 18.09.2020 w sprawie zatrudnienia mgr Zuzanny Kai Fliszkiewicz na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Prawa Rzymskiego i Łacińskiej Kultury Prawnej w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na rok
3511 18.09.2020 w sprawie zatrudnienia dr. Krzysztofa Michalaka na stanowisku adiunkta badawczo- dydaktycznego w Pracowni Prawa Prywatnego Międzynarodowego w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na rok
3510 18.09.2020 w sprawie zatrudnienia mgr Magdaleny Knapp na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Prawa Własności Intelektualnej w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na rok
3509 18.09.2020 w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Kun-Buczko na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Prawa Europejskiego w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na rok
3508 18.09.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Dziekana z działalności za rok akad. 2019/2020
3507 10.07.2020 w sprawie określenia trybu wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Prawa
3506 10.07.2020 w sprawie określenia Regulaminu Wydziałowej Komisji Wyborczej
3505 10.07.2020 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej
3504 10.07.2020 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Egzekucja administracyjna (efekty uczenia, program i plan studiów)
3503 10.07.2020 w sprawie zatrudnienia mgr Aleksandry Stachelskiej na stanowisku asystenta badawczo- dydaktycznego w Międzynarodowym Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych na podstawie umowy o pracę do 30 czerwca 2021
3502 10.07.2020 w sprawie zatrudnienia mgr. Wojciecha Zonia na stanowisku asystenta badawczo- dydaktycznego w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3501 10.07.2020 w sprawie zatrudnienia mgr Magdaleny Kropiwnickiej na stanowisku asystenta badawczo- dydaktycznego w Pracowni Prawa Własności Intelektualnej na podstawie umowy o pracę na rok
3500 10.07.2020 w sprawie zatrudnienia mgr Marty Dzieniszewskiej na stanowisku asystenta badawczo- dydaktycznego w Zakładzie Kryminologii na podstawie umowy o pracę na rok
3499 10.07.2020 w sprawie zatrudnienia dr Marii Cudowskiej na stanowisku asystenta badawczo- dydaktycznego w Zakładzie Prawa Handlowego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3498 22.06.2020 w sprawie zaopiniowania dr. hab. Mariusza Popławskiego, prof. UwB jako kandydata na Dziekana Wydziału Prawa UwB
3497 04.06.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Sam Houston State University (USA)
3496 04.06.2020 w sprawie zatwierdzenia sylabusów zajęć realizowanych w roku akad. 2019/2020 w ramach projektu „Kuźnia Kompetencji studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku”
3495 04.06.2020 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich od roku akademickiego 2024/2025
3494 04.06.2020 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu w sprawie określenia zasad rekrutacji na studia jednolite magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na rok akad. 2021/2022
3493 15.05.2020 w sprawie powołania prof. dr. hab. Dariusza Kijowskiego na członka ogólnouczelnianej komisji oceniającej dziekana
3492 15.05.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o podpisanie aneksu nr 2 do porozumienia o współpracy zawartego dnia 8 listopada 2014 roku pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku oraz Uniwersytetem Cambridge oraz Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach oraz Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku
3491 15.05.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a e-Campus University (Włochy)
3490 15.05.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Wyższą Szkołą Ekonomiczną Narodowego Uniwersytetu Badawczego (Rosja)
3489 15.05.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Sam Houston State University (USA)
3488 15.05.2020 w sprawie zatrudnienia dr. Rafała Rejmaniaka na stanowisku adiunkta w Zakładzie Teorii i Filozofii Prawa na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3487 15.05.2020 w sprawie zatrudnienia dr Ewy Lotko na stanowisku adiunkta w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3486 15.05.2020 w sprawie zatrudnienia dr hab. Joanny Radwanowicz-Wanczewskiej na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3485 15.05.2020 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jarosława Matwiejuka na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3484 15.05.2020 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Marcina Łysko na stanowisku profesora uczelni w Pracowni Historii Prawa na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3483 15.05.2020 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Doradztwo Podatkowe (efekty uczenia, program i plan studiów)
3482 06.03.2020 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie zmian do uchwały nr 2479 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021
3481 06.03.2020 w sprawie przyznania Dziekanowi wynagrodzenia motywacyjnego dla łącznej ilości 50 pkt przeliczeniowych
3480 06.03.2020 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o likwidację od roku akademickiego 2020/2021 Studiów Podyplomowych Prawne i Organizacyjne Aspekty Zarządzania Oświatą
3479 07.02.2020 w sprawie ustalenia kryteriów, które student powinien spełnić ubiegając się o zmianę formy studiów
3478 07.02.2020 w sprawie określenia kryteriów formalnych i merytorycznych przygotowania prac dyplomowych
3477 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania Strategii rozwoju Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
3476 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania zasad przeprowadzania ankietyzacji, opracowania wyników badań ankietowych i ich wykorzystania w procesie doskonalenia jakości kształcenia
3475 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania zasad przeprowadzania oceny w zakresie wypełniania przez nauczyciela akademickiego obowiązków związanych z kształceniem realizowanym w innej jednostce organizacyjnej
3474 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania systemu weryfikacji końcowych efektów uczenia się
3473 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania zasad uzyskiwania opinii studentów o odbytych praktykach zawodowych w ramach wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia
3472 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania zasad ankietowania uczestników studiów podyplomowych w ramach wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia
3471 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania wzoru ankiety pracodawców o poziomie zatrudnionych absolwentów
3470 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania zasad ankietowania pracodawców o poziomie zatrudnionych absolwentów w ramach wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia
3469 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania procedury monitorowania relacji z otoczeniem społecznogospodarczym w odniesieniu do programu studiów
3468 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania procedury uzyskiwania opinii absolwentów uczelni o przebiegu odbytych studiów
3467 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania procedury monitorowania mobilności studentów i doktorantów oraz stopnia umiędzynarodowienia kształcenia
3466 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania procedury wsparcia dla studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych w procesie uczenia się na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
3465 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania procedury monitorowania warunków kształcenia i organizacji studiów
3464 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania procedury oceny zajęć dydaktycznych na podstawie hospitacji
3463 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania procedury monitorowania i doskonalenia procesu kształcenia, w tym monitorowania programu studiów
3462 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania procedury monitorowania kompetencji i doświadczenia oraz kwalifikacji nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia ze studentami i doktorantami
3461 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania projektu programu studiów niestacjonarnych kierunku Prawo obowiązującego od roku akad. 2020/2021
3460 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania projektu programu studiów stacjonarnych kierunku Prawo obowiązującego od roku akad. 2020/2021
3459 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku mgr Aleksandry Stachelskiej o udzielenie płatnego urlopu naukowego w celu odbycia stażu naukowego na Uniwersytecie w Bernie (Szwajcaria) na okres od 11 lutego do 11 maja 2020 r.
3458 07.02.2020 w sprawie zatrudnienia Adrianny Niegierewicz-Biernackiej na stanowisku asystenta w Katedrze Postępowania Karnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3457 07.02.2020 w sprawie zatrudnienia mgr. Piotra Mroczko na stanowisku asystenta w Pracowni Kryminalistyki na podstawie umowy o pracę do 30 listopada 2020 r
3456 07.02.2020 w sprawie zatrudnienia mgr Magdaleny Kropiwnickiej na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Gospodarczego Publicznego na podstawie umowy o pracę na zastępstwo dr Justyny Konikowskiej-Kuczyńskiej (do 30 września 2020 r.).
3455 07.02.2020 w sprawie zatrudnienia mgr Marty Dąbrowskiej na stanowisku asystenta w Pracowni Kryminalistyki na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3454 07.02.2020 w sprawie zatrudnienia dr hab. Anety Giedrewicz-Niewińskiej na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3453 07.02.2020 w sprawie wniosku o nadanie Medalu Uniwersytetu w Białymstoku doc. Lilii Abramczyk z Państwowego Grodzieńskiego Uniwersytetu im. Janki Kupały (Republika Białorusi)
3452 07.02.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych w 2019 roku
3451 07.02.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Legal Centre for Research on Education LCRE (Prawnicze Centrum Badań nad Edukacją) w 2019 roku
3450 10.01.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku dr hab. Ewy Czech, prof. UwB w sprawie udzielenia płatnego urlopu naukowego w celu przeprowadzenia badań na okres roku
3449 10.01.2020 w sprawie zmian w systemie sądownictwa i apel o „koncyliacje dla dobra sądownictwa”
3448 10.01.2020 w sprawie wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej dr hab. Mieczysławie Zdanowicz, prof. UwB
3447 10.01.2020 w sprawie wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej prof. dr. hab. Eugeniuszowi Ruśkowskiemu
3446 10.01.2020 w sprawie wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej prof. dr. hab. Maciejowi Perkowskiemu
3445 10.01.2020 w sprawie wniosku o przyznanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę dr. Arturowi Olechno
3444 10.01.2020 w sprawie wniosku o przyznanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę dr. Rafałowi Michałowskiemu
3443 10.01.2020 w sprawie wniosku o przyznanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę dr. Piotrowi Kołodko
3442 10.01.2020 w sprawie wniosku o przyznanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę dr. Arkadiuszowi Bielińskiemu
3441 10.01.2020 w sprawie wniosku o odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi dr Anny Drabarz
3440 10.01.2020 w sprawie wniosku o odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi dr. hab. Rafała Dowgiera, prof. UwB
3439 10.01.2020 w sprawie wniosku o odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi prof. dr. hab. Piotra Niczyporuka
3438 10.01.2020 w sprawie zatrudnienia dr. Tomasza Kałużnego na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wymiarze ½ etatu na podstawie umowy o pracę na rok
3437 10.01.2020 w sprawie zatrudnienia dr Anny Drabarz na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3436 10.01.2020 w sprawie zatrudnienia dr hab. Anny Doliwy-Klepackiej na stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Prawa Europejskiego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony