Numer

z dnia

w sprawie

3694 10.12.2021 w sprawie zaopiniowania wniosku Rektora Uniwersytetu w Białymstoku o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doctora honoris causa Panu profesorowi Leonowi Tarasewiczowi
3693 10.12.2021 w sprawie zgłoszenia do Konkursu „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne rozprawy doktorskiej dr. Pawła Czaplickiego nt. „Wpływ regulacji prawnych na rozwój rynku obligacji w Polsce”
3692 10.12.2021 w sprawie zgłoszenia do Konkursu „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne rozprawy habilitacyjnej dr. hab. Piotra Pietrasza nt. „Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi a jego zasady ogólne”
3691 10.12.2021 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie zmian do uchwały nr 2888 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023
3690 10.12.2021 w sprawie powołania komisji w konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego
3689 10.12.2021 w sprawie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego
3688 10.12.2021 w sprawie zaopiniowania planu podziału środków finansowych na działalność Wydziału w roku 2022
3687 19.11.2021 w sprawie poparcia uchwały nr 04/2021 Komitetu Nauk Prawnych PAN z 12 października 2021 r. oraz stanowiska dziekanów wydziałów prawa polskich uczelni w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r. w sprawie K3/21
3686 19.11.2021 w sprawie powołania komisji w konkursie na stanowisko adiunkta w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego
3685 19.11.2021 w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego
3684 19.11.2021 w sprawie powołania komisji w konkursie na stanowisko profesora w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego
3683 19.11.2021 w sprawie konkursu na stanowisko profesora w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego
3682 19.11.2021 w sprawie upoważnienia osób posiadających tytuł zawodowy magistra do prowadzenia wykładów w ramach studiów podyplomowychw roku akad. 2021/2022
3681 19.11.2021 w sprawie upoważnienia osób niebędących pracownikami Uniwersytetu, a posiadających odpowiednie kwalifikacje, do prowadzenia wykładów i przyjmowania egzaminów w roku akad. 2021/2022
3680 19.11.2021 w sprawie upoważnienia osób posiadających stopień doktora do prowadzenia wykładów i seminariów dyplomowych, przyjmowania egzaminów, kierowania pracami dyplomowymi oraz ich recenzowania w roku akad. 2021/2022
3679 15.10.2021 w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Siemion na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Prawa Gospodarczego Publicznego w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na zastępstwo dr Pauliny Korycińskiej-Rządcy do 28.02.2022 r.
3678 17.09.2021 w sprawie przyznania nagrody indywidualnej III stopnia za działalność naukową dr Marii Cudowskiej
3677 17.09.2021 w sprawie przyznania nagrody indywidualnej II stopnia za działalność naukową prof. dr. hab. Maciejowi Perkowskiemu
3676 17.09.2021 w sprawie przyznania nagrody indywidualnej II stopnia za działalność naukową prof. dr hab. Katarzynie Laskowskiej
3675 17.09.2021 w sprawie przyznania nagrody indywidualnej II stopnia za działalność naukową dr hab. Anecie Giedrewicz-Niewińskiej, prof. UwB
3674 17.09.2021 w sprawie przyznania nagrody indywidualnej I stopnia za działalność naukową dr. hab. Piotrowi Pietraszowi
3673 17.09.2021 w sprawie przyznania nagrody indywidualnej I stopnia za działalność naukową dr hab. Elżbiecie Kużelewskiej, prof. UwB
3672 17.09.2021 w sprawie zatrudnienia dr Karoliny Zapolskiej na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Prawa Gospodarczego Publicznego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3671 17.09.2021 w sprawie wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Sylwii Annie Wołyniec (nr alb.72741)
3670 17.09.2021 w sprawie wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Aleksandrze Tomaszewskiej (nr alb.72774)
3669 17.09.2021 w sprawie wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Dariuszowi Stankiewiczowi (nr alb.69617)
3668 17.09.2021 w sprawie wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Wojciechowi Skrodzkiemu (nr alb. 72767)
3667 17.09.2021 w sprawie wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Mateuszowi Sarnackiemu (nr alb. 72686)
3666 17.09.2021 w sprawie wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Karolinie Karpińskiej (nr alb.68197)
3665 17.09.2021 w sprawie wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Żaklinie Januszkewiczius (nr alb.72771)
3664 17.09.2021 w sprawie wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Aleksandrze Igielskiej (nr alb. 72729)
3663 17.09.2021 w sprawie wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Dawidowi Charkiewiczowi (nr alb. 72861)
3662 17.09.2021 w sprawie wystąpienia do Rektora o przyznanie dyplomów honorowych
3661 17.09.2021 w sprawie powołania prof. dr. hab. Dariusza Kijowskiego na członka ogólnouczelnianej komisji oceniającej dziekana
3660 17.09.2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie prof. dr. hab. Mariusza Popławskiego na kierownika Katedry Finansów Publicznych i Prawa Finansowego
3659 17.09.2021 w sprawie zatrudnienia mgr. Łukasza Presnarowicza na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Prawa Podatkowego w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na rok
3658 17.09.2021 w sprawie zatrudnienia mgr Marty Maksimczuk na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę do 28.02.2022 r.
3657 17.09.2021 w sprawie zatrudnienia dr. Mariusza Mohyluka na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Prawa Rzymskiego i Łacińskiej Kultury Prawnej na podstawie umowy o pracę na rok
3656 17.09.2021 w sprawie zatrudnienia dr. Grzegorza Liszewskiego na stanowisku adiunkta dydaktycznego w Katedrze Prawa Podatkowego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3655 17.09.2021 w sprawie zatrudnienia profesora Charlesa Szymanskiego na stanowisku profesora wizytującego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego na podstawie umowy o pracę na rok
3654 17.09.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Dziekana z działalności za rok akad. 2020/2021
3653 09.07.2021 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Egzekucja Administracyjna obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
3652 09.07.2021 w sprawie zatrudnienia mgr Marty Dzieniszewskiej na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Kryminologii na podstawie umowy o pracę do 30 czerwca 2022 r.
3651 09.07.2021 w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Knapp na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Prawa Własności Intelektualnej w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na rok
3650 09.07.2021 w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Kun-Buczko na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Prawa Europejskiego w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na rok
3649 11.06.2021 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr Karolinie Zapolskiej Nagrody Naukowej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku
3648 11.06.2021 w sprawie propozycji powołania recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania tytułu honorowego doktora honoris causa prof. dr. hab. Adamowi Jamrozowi
3647 11.06.2021 w sprawie propozycji powołania prof. dr. hab. Leonarda Etela na promotora w postępowaniu w sprawie nadania tytułu honorowego doktora honoris causa prof. dr. hab. Adamowi Jamrozowi
3646 11.06.2021 w sprawie wystąpienia do Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu honorowego doktora honoris causa prof. dr. hab. Adamowi Jamrozowi
3645 11.06.2021 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Mirosława Wincenciaka na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3644 11.06.2021 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Artura Olechno na stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3643 11.06.2021 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Andrzeja Jackiewicza na stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3642 14.05.2021 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
3641 14.05.2021 w sprawie określenia łącznej kwoty wysokości zwolnień z opłaty dla danego kierunku i poziomu studiów na rok akad. 2021/2022 za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce na danym kierunku i poziomie studiów
3640 14.05.2021 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Prawne aspekty psychiatrii i psychologii dla sędziów obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
3639 14.05.2021 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Prawo, zarządzanie i mediacja w ochronie zdrowia obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
3638 14.05.2021 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Prawne i organizacyjne aspekty zarządzania jednostkami publicznymi obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
3637 14.05.2021 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
3636 14.05.2021 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Mediatorów Sądowych obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
3635 14.05.2021 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Egzekucja Administracyjna obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
3634 14.05.2021 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Doradztwo Podatkowe obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
3633 14.05.2021 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Administracji Publicznej obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
3632 14.05.2021 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o likwidację od roku akademickiego 2021/2022 Studiów Podyplomowych Międzynarodowa Współpraca Samorządu Terytorialnego
3631 14.05.2021 w sprawie powołania komisji w konkursie na stanowisko profesora wizytującego w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego
3630 14.05.2021 w sprawie konkursu na stanowisko profesora wizytującego w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego
3629 16.04.2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Fundacją The Bridge
3628 16.04.2021 w sprawie przyznania Dziekanowi Wydziału Prawa prof. dr. hab. Mariuszowi Popławskiemu 30 punktów na potrzeby ankiety oceny pracownika badawczego, badawczo-dydaktycznego i dydaktycznego zatrudnionego na Wydziale Prawa UwB do celów wynagrodzenia motywacyjnego za rok 2020 w części III (INNE AKTYWNOŚCI NA RZECZ WYDZIAŁU PRAWA LUB UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU ZA 2020 ROK)
3627 16.04.2021 w sprawie ustalenia kryteriów, które student powinien spełnić ubiegając się o zmianę formy studiów
3626 16.04.2021 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu w sprawie określenia zasad rekrutacji na studia jednolite magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na rok akad. 2022/2023
3625 16.04.2021 w sprawie zaopiniowania kandydatury dr Magdaleny Knapp do nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie nauki prawne za wyróżniającą się rozprawę doktorską, na podstawie której został nadany stopień doktora
3624 16.04.2021 w sprawie zaopiniowania kandydatury dr. hab. Mirosława Wincenciaka do nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie nauki prawne za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego
3623 16.04.2021 w sprawie wystąpienia do Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z propozycją wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu honorowego doktora honoris causa prof. dr. hab. Adamowi Jamrozowi
3622 16.04.2021 w sprawie zatrudnienia mgr Magdaleny Anny Kropiwnickiej na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Prawa Własności Intelektualnej na podstawie umowy o pracę na rok
3621 12.03.2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie dr Małgorzaty Wenclik na kierownika zespołu badawczego Centrum Mediacji Administracyjnych
3620 12.03.2021 w sprawie powołania na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zespołu badawczego Centrum Mediacji Administracyjnych
3619 12.03.2021 w sprawie upoważnienia do prowadzenia wykładów osób niebędących pracownikami Uniwersytetu, a posiadających odpowiednie kwalifikacje w roku akad. 2020/2021

3618

12.03.2021 w sprawie upoważnienia osób posiadających stopień doktora do prowadzenia wykładów i seminariów dyplomowych, przyjmowania egzaminów, kierowania pracami dyplomowymi oraz ich recenzowania w roku akad. 2020/2021

intencyjna

12.02.2021 w sprawie wystąpienia do Senatu UwB z prośbą o podjęcie uchwały wyrażającej sprzeciw wobec działań podjętych w kwestii zaktualizowanego wykazu czasopism
3617 12.02.2021 w sprawie zaopiniowania wniosku mgr Marty Dąbrowskiej o udzielenie płatnego urlopu naukowego w celu prowadzenia badań naukowych w ramach grantu Junior Research Award 2020-21 Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na okres od 1.03.2021 r. do 31.01.2022 r.
3616 12.02.2021 w sprawie zgłoszenia do Konkursu „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne rozprawy doktorskiej dr Magdaleny Knapp „Ochrona prawna przedsiębiorców w interesie publicznym przed nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej”
3615 12.02.2021 w sprawie zgłoszenia do Konkursu „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne rozprawy habilitacyjnej dr. hab. Mirosława Wincenciaka „Przedawnienie w polskim prawie administracyjnym”
3614 12.02.2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a University Constantin Brâncusi of Târgu-Jiu, Romania
3613 12.02.2021 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu w sprawie uzupełnienia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich od roku akademickiego 2021/2022
3612 12.02.2021 w sprawie wniosku o nadanie Tytułu Zasłużony dla Uniwersytetu w Białymstoku dr Agnieszce Zemke-Góreckiej
3611 12.02.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Medalu Uniwersytetu w Białymstoku Panu Witoldowi Karczewskiemu
3610 12.02.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę dr. Piotrowi Pietraszowi
3609 12.02.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Złotego Medalu za Długoletnią Służbę mgr Annie Cecha
3608 12.02.2021 w sprawie zaopiniowania wniosków w sprawie powołania kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału Prawa
3607 12.02.2021 w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie przekształcenia Pracowni Prawa Rzymskiego i Łacińskiej Kultury Prawnej w Zakład Prawa Rzymskiego i Łacińskiej Kultury Prawnej
3606 12.02.2021 w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie przekształcenia Pracowni Prawa Prywatnego Międzynarodowego w Zakład Prawa Medycznego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego
3605 12.02.2021 w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie utworzenia Zakładu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy
3604 12.02.2021 w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie zmiany nazwy Katedry Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Gospodarczego Publicznego na Katedrę Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy
3603 12.02.2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o likwidację Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
3602 12.02.2021 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych w 2020 roku
3601 12.02.2021 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Legal Centre for Research on Education LCRE (Prawnicze Centrum Badań nad Edukacją) w 2020 roku
intencyjna 15.01.2021 w sprawie zaopiniowania kandydatów na patrona Uniwersytetu w Białymstoku
3600 15.01.2021 w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Wenclik na stanowisku adiunkta dydaktycznego w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na podstawie umowy o pracę na rok
3599 15.01.2021 w sprawie zatrudnienia mgr. Marcina Sowały na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Postępowania Karnego na podstawie umowy o pracę na rok
3598 15.01.2021 w sprawie zatrudnienia dr. Michała Ożóga na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Systemów Politycznych w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych na podstawie umowy o pracę na rok
3597 15.01.2021 w sprawie zatrudnienia mgr Zuzanny Kai Fliszkiewicz na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Prawa Rzymskiego i Łacińskiej Kultury Prawnej na podstawie umowy o pracę na rok
3596 15.01.2021 w sprawie zatrudnienia dr. Krzysztofa Michalaka na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Prawa Prywatnego Międzynarodowego na podstawie umowy o pracę na rok
3595 15.01.2021 w sprawie wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej dr. hab. Piotrowi Fiedorczykowi, prof. UwB
3594 15.01.2021 w sprawie wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej dr. hab. Stanisławowi Bożykowi, prof. UwB
3593 15.01.2021 w sprawie wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej dr hab. Iwonie Sierockiej, prof. UwB
3592 15.01.2021 w sprawie wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej prof. dr. hab. Piotrowi Niczyporukowi
3591 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę mgr. Inz. Kamilowi Skorulskiemu
3590 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę mgr Emilii Szycko
3589 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę mgr Adrianie Głażewskiej
3588 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę mgr Beacie Maksimczuk
3587 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę mgr Annie Gierałtowskiej
3586 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę dr Milenie J. Sokołowskiej-Walewskiej
3585 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę dr. Arturowi Modrzejewskiemu
3584 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę dr. Piotrowi Pietraszowi
3583 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę dr. Marcinowi Tyniewickiemu
3582 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę dr Katarzynie Doliwie
3581 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę dr. hab. Lechowi Jamrozowi
3580 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę dr. hab. Tomaszowi Dubowskiemu
3579 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę mgr Katarzynie Kiercul
3578 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę mgr Anicie Kozłowskiej
3577 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę mgr Agnieszce Lisowskiej
3576 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę mgr Annie Cecha
3575 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę dr. Piotrowi Konikowi
3574 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę dr. Karolowi Kuźmiczowi
3573 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę dr Marcie Andruszkiewicz
3572 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę dr Urszuli Drozdowskiej
3571 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę dr. hab. Adamowi Bartnickiemu
3570 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę dr. hab. Andrzejowi Jackiewiczowi
3569 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Złotego Medalu za Długoletnią Służbę mgr Annie Dubrownik
3568 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Złotego Medalu za Długoletnią Służbę mgr Annie Niesterczuk-Iwaniuk
3567 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Złotego Medalu za Długoletnią Służbę dr. Sławomirowi Oliwniakowi
3566 15.01.2021 w sprawie wniosku o odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi dr. hab. Jerzego Bieluka, prof. UwB
3565 15.01.2021 w sprawie wniosku o odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi dr hab. Joanny Radwanowicz-Wanczewskiej
3564 15.01.2021 w sprawie wniosku o odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi dr hab. Katarzyny Bagan-Kurluty, prof. UwB
3563 15.01.2021 w sprawie wniosku o odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi prof. dr. hab. Cezarego Kuleszy
3562 15.01.2021 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021
3561 15.01.2021 w sprawie zatrudnienia dr. Tomasza Kałużnego na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wymiarze ½ etatu na podstawie umowy o pracę na rok