Numer

z dnia

w sprawie

22 29.12.2021 w sprawie określenia zasad wykorzystywania środków finansowych przeznaczonych w
2022 r. na katedry funkcjonujące na Wydziale Prawa UwB
21 6.12.2021 w sprawie zmian w składach Kierunkowych Zespołów Dydaktycznych
20 11.10.2021 w sprawie powołania Kierunkowych Zespołów Dydaktycznych
19 11.10.2021 w sprawie powołania Wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia
18 1.10.2021 w sprawie powołania na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Zespołu ds. ewaluacji jakości działalności naukowej
17 1.10.2021 w sprawie powołania na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Zespołu ds. mediacji
16 20.09.2021 w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa w roku akademickim 2021/2022
15 23.07.2021 zmieniająca Decyzję nr 12/2021 Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie warunków zwalniania z opłat za kształcenie w ramach akcji promocyjnej Wydziału Prawa skierowanej do studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022
14 22.06.2021 w sprawie powołania Wydziałowego koordynatora Archiwum Prac Dyplomowych
13 8.06.2021 w sprawie ustanowienia nagrody „Aktywny Student”
12 19.05.2021 w sprawie warunków zwalniania z opłat za kształcenie w ramach akcji promocyjnej Wydziału Prawa skierowanej do studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022.
11 19.05.2021 w sprawie warunków zwalniania z opłat za kształcenie w ramach akcji promocyjnej Wydziału Prawa skierowanej do uczestników studiów podyplomowych rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022.
10 18.05.2021 w sprawie ustalenia terminu na złożenie przez studenta wniosku o zwolnienie z opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych w całości lub w części w przypadku osiągnięcia wybitnych wyników w nauce na danym kierunku i poziomie studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
9 9.04.2021 zmieniająca Decyzję nr 29 Dziekana Wydziału Prawa z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zasad przyznawania okresowego dodatku kwotowego
8 12.03.2021 w sprawie powołania na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zespołu badawczego „Centrum Mediacji Administracyjnych”
7 10.03.2021 w sprawie regulaminu odbywania staży naukowych lub dydaktycznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
6 10.03.2021 w sprawie regulaminu odbywania staży naukowych lub dydaktycznych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
5 1.03.2021 w sprawie uzupełnienia składu Zespołu ds. mediacji na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
4 20.02.2021

w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

3 10.02.2021

w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.

2 1.02.2021

w sprawie powołania na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Komisji brakowania błędnie spersonalizowanych lub uszkodzonych blankietów dyplomów i dyplomów ukończenia studiów

1 8.01.2021

w sprawie jednorazowego dodatku za działania projakościowe