I rok
Kryminologia
pierwszego stopnia studia niestacjonarne

wybór proseminarium

 

            Wyboru proseminariów należy dokonać drogą e-mailową na adres: b.maksimczuk@uwb.edu.pl w terminie od dnia 15 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. poprzez wskazanie 7 proseminariów w pierwszej kolejności te które państwa najbardziej interesują. O przyjęciu na wybrane proseminarium decyduje średnia ocen z pierwszego semestru studiów. Deklarację wypełnioną, której druk jest dostępny na stronie internetowej Wydziału Prawa należy zeskanować lub wpisać wybrane przez państwa propozycje w treści e-maila.

 

PROPOZYCJE PROSEMINARIÓW

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 1. Kryminologiczne aspekty przestępczości
 2. Kryminalistyczne aspekty przestępczości
 3. Czynności operacyjno-rozpoznawcze
 4. Wiktymologia
 5. Prawo policyjne
 6. Prawo własności intelektualnej, mediów i internetu
 7. Etyka zawodowa funkcjonariuszy ochrony bezpieczeństwa publicznego

Studenci II roku

KRYMINOLOGIA PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE

Od dnia 13 marca do dnia 23 marca 2020 r. należy zarejestrować się na SPECJALIZACJĘ.

W roku akademickim 2020/2021 na III roku studiów studenci zobowiązani są do zaliczenia 5 przedmiotów w ramach wybranej (wyłącznie jednej) specjalizacji.

Rejestracji należy dokonać wyłącznie w systemie USOS Web poprzez zaznaczenie wybranej specjalizacji

PRZESTĘPCZOŚĆ I PATOLOGIE SPOŁECZNE :

 1. Terroryzm i cyberterroryzm
 2. Przestępczość transgraniczna
 3. Nowe formy patologii społecznych
 4. Przestępczość w ruchu drogowym
 5. Przestępczość zorganizowana

KRYMINALISTYCZNA:

 1. Technika kryminalistyczna
 2. Nowe technologie w zwalczaniu przestępczości
 3. Analiza kryminalna
 4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze
 5. Taktyka kryminalistyczna

Nieprzekraczalny termin rejestracji do 23 marca 2020r


Studenci II roku

 KRYMINOLOGIA PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE

Od dnia 13 marca do dnia 23 marca 2020r. należy zarejestrować się na przedmiot do wyboru . W roku akademickim 2020/2021 na III roku studiów studenci zobowiązani są do zaliczenia po jednym przedmiocie spośród niżej  wymienionych dwóch grup.

 

Przedmioty do wyboru w roku akad.2020/2021

System organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

lub

Prawo wykroczeń

I

Prawa człowieka w demokratycznym państwie

Lub

Prawa człowieka w demokratycznym państwie

Przedmiot oferowany w języku angielskim

Lub

Prawo policyjne

 

 

Rejestracji na wybrane przedmioty należy dokonać w systemie USOS Web

Nieprzekraczalny termin rejestracji do 23 marca 2020r


Studenci I roku Kryminologii pierwszego stopnia

studiów niestacjonarnych

 

Od 13 do 23 marca 2020 r. należy  zarejestrować się na przedmioty do wyboru. W roku akademickim 2020/2021 na II roku studiów w semestrze letnim studenci zobowiązani są do zaliczenia jednego przedmiotu spośród niżej wymienionych

Przedmioty do wyboru na rok akademicki 2020/2021

Komunikacja interpersonalna

lub

Techniki mediacyjne

 

Rejestracji na wybrane przedmioty należy dokonać w systemie USOS Web

Nieprzekraczalny termin rejestracji do 23 marca 2020 r.


Uwaga studenci!

Sugerowaną przeglądarką do obsługi platformy Blackboard jest Mozilla Firefox.

W przypadku wystąpienia problemów z wyświetlaniem zawartości prosimy upewnić się, czy przeglądarka została zaktualizowana do najnowszej wersji. Najnowsza wersja przeglądarki Mozilla Firefox znajduje sie pod adresem www.mozilla.org/pl/firefox/new/


Zgodnie z Zarządzeniem nr 14 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzeniem nr 34 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lipca 2017 r. oraz Zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2019 r. stawki odpłatności za powtarzane zajęcia dydaktyczne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 wynoszą:
  
Wydział Prawa
dla osób, które
rozpoczęły studia w roku 
akademickim 2016/2017
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2017/2018
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/2019
Administracja – studia pierwszego stopnia
15,00
18,00
23,00
Administracja – studia drugiego stopnia
20,00
23,00
27,00
Bezpieczeństwo narodowe – studia pierwszego stopnia
15,00
17,00
23,00
Bezpieczeństwo narodowe – studia drugiego stopnia
19,00
23,00
28,00
Kryminologia – studia pierwszego stopnia
18,00
21,00
25,00
Kryminologia – studia drugiego stopnia
19,00
20,00
27,00
Prawo
16,00
16,00
17,00

 
 

Prośba o wypełnianie ankiet

Szanowni Państwo,

w ramach realizacji na Wydziale Prawa Uchwały nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych mogą dobrowolnie wypełnić anonimowe ankiety: Ankietę oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem oraz Ankietę ewaluacyjną. Informację o ich uaktywnieniu w systemie USOSweb otrzymują Państwo drogą elektroniczną 15 grudnia każdego roku. Po jej uzyskaniu załączone kwestionariusze ankiet są aktywne do zakończenia sesji poprawkowej semestru letniego.

W przypadku Ankiety oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem powinno się to odbywać po zakończonym cyklu dydaktycznym każdego przedmiotu. Wypełniając taki kwestionariusz, osoby ankietowane mogą podzielić się swoimi opiniami dotyczącymi jakości zajęć dydaktycznych, w których uczestniczyły oraz na temat postaw osób je prowadzących.

Wypełnianie Ankiety ewaluacyjnej odbywa się raz w roku akademickim. Wypełniając ten kwestionariusz osoby ankietowane mogą dokonać oceny procesu kształcenia, infrastruktury dydaktycznej oraz funkcjonowania biblioteki, dziekanatów i pracowni komputerowej na Wydziale Prawa UwB.

 Zachęcam Państwa do wyrażania swoich ocen i komentarzy oraz zgłaszania konstruktywnych uwag, które przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych na naszym wydziale.

                                                                                  

Dziekan Wydziału Prawa

                                                                                   dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB