Studenci I roku
KRYMINOLOGIA DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE

Od dnia 13 marca do dnia 23 marca 2020r. należy zarejestrować się na SPECJALIZACJĘ.
W roku akademickim 2020/2021 na II roku studiów studenci zobowiązani są do zaliczenia 4 przedmiotów w ramach wybranej (wyłącznie jednej) specjalizacji.

Rejestracji należy dokonać wyłącznie w systemie USOS Web poprzez zaznaczenie wybranej specjalizacji


PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI:
1. Statystyczna analiza danych w kryminologii
2. Wybrane aspekty ekskluzji i inkluzji społecznej
3. Profilaktyka społeczna
4. Prognozowanie kryminologiczne

ORGANY ŚCIGANIA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH:
1. Patologie w funkcjonowaniu organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
2. Metody i techniki analityczne stosowane przez organy ścigania
3. Organizacja i zarządzanie zasobami ludzkimi w organach ściągania i wymiaru sprawiedliwości
4. Strategie rozwiązywania problemów społecznych

Nieprzekraczalny termin rejestracji do 23 marca 2020 r


Studenci I roku Kryminologii drugiego stopnia
studiów niestacjonarnych

 

Od 13 do 23 marca 2020r. należy  zarejestrować się na przedmioty do wyboru. W roku akademickim 2019/2020 na I roku studiów studenci zobowiązani są do zaliczenia sześciu przedmiotów spośród niżej wymienionych 6 grup, po jednym z każdej grupy.


GRUPA 1
Techniki negocjacyjne
lub
Komunikacja społeczna

GRUPA 2
Prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz bezpieczeństwa publicznego
lub
Prywatny sektor bezpieczeństwa

GRUPA 3
Ochrona danych osobowych
lub
Ochrona informacji niejawnych

GRUPA 4
Cywilnoprawne aspekty naprawiania szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym,
lub
Administracyjno-prawna ochrona porządku publicznego

GRUPA 5
Strategia przeciwdziałania przestępczości
lub
Globalne i regionalne przeciwdziałanie przestępczości
lub
Globalne i regionalne przeciwdziałanie przestępczości
Przedmiot oferowany w języku angielskim

GRUPA 6
Prawo penitencjarne
lub
Alternatywy kary pozbawienia wolności

 

Rejestracji na wybrane przedmioty należy dokonać w systemie USOS Web

Nieprzekraczalny termin rejestracji do 23 marca 2020 r.


 Uwaga studenci!

Sugerowaną przeglądarką do obsługi platformy Blackboard jest Mozilla Firefox.

W przypadku wystąpienia problemów z wyświetlaniem zawartości prosimy upewnić się, czy przeglądarka została zaktualizowana do najnowszej wersji. Najnowsza wersja przeglądarki Mozilla Firefox znajduje sie pod adresem www.mozilla.org/pl/firefox/new/


Zgodnie z Zarządzeniem nr 14 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzeniem nr 34 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lipca 2017 r. oraz Zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2019 r. stawki odpłatności za powtarzane zajęcia dydaktyczne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 wynoszą:
  
Wydział Prawa
dla osób, które
rozpoczęły studia w roku 
akademickim 2016/2017
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2017/2018
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/2019
Administracja – studia pierwszego stopnia
15,00
18,00
23,00
Administracja – studia drugiego stopnia
20,00
23,00
27,00
Bezpieczeństwo narodowe – studia pierwszego stopnia
15,00
17,00
23,00
Bezpieczeństwo narodowe – studia drugiego stopnia
19,00
23,00
28,00
Kryminologia – studia pierwszego stopnia
18,00
21,00
25,00
Kryminologia – studia drugiego stopnia
19,00
20,00
27,00
Prawo
16,00
16,00
17,00

Prośba o wypełnianie ankiet

Szanowni Państwo,

w ramach realizacji na Wydziale Prawa Uchwały nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych mogą dobrowolnie wypełnić anonimowe ankiety: Ankietę oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem oraz Ankietę ewaluacyjną. Informację o ich uaktywnieniu w systemie USOSweb otrzymują Państwo drogą elektroniczną 15 grudnia każdego roku. Po jej uzyskaniu załączone kwestionariusze ankiet są aktywne do zakończenia sesji poprawkowej semestru letniego.

W przypadku Ankiety oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem powinno się to odbywać po zakończonym cyklu dydaktycznym każdego przedmiotu. Wypełniając taki kwestionariusz, osoby ankietowane mogą podzielić się swoimi opiniami dotyczącymi jakości zajęć dydaktycznych, w których uczestniczyły oraz na temat postaw osób je prowadzących.

Wypełnianie Ankiety ewaluacyjnej odbywa się raz w roku akademickim. Wypełniając ten kwestionariusz osoby ankietowane mogą dokonać oceny procesu kształcenia, infrastruktury dydaktycznej oraz funkcjonowania biblioteki, dziekanatów i pracowni komputerowej na Wydziale Prawa UwB.

 Zachęcam Państwa do wyrażania swoich ocen i komentarzy oraz zgłaszania konstruktywnych uwag, które przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych na naszym wydziale.

                                                                                  

Dziekan Wydziału Prawa

                                                                                   dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB