Rozkład zajęć

Program studiów

Harmonogram sesji egzaminacyjnej

Harmonogram sesji poprawkowej


Zgodnie z Zarządzeniem nr 19 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 czerwca 2018 r., Zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2019 r. oraz Zarządzeniem nr 41 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2020 r.,  stawki odpłatności za powtarzane zajęcia dydaktyczne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich obowiązujące w roku akademickim 2021/2022 wynoszą:  

Wydział Prawa

dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/2019

dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2019/2020

dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2020/2021

Administracja – studia pierwszego stopnia

23,00

24,00

21,00

Administracja – studia drugiego stopnia

27,00

28,00

25,00

Bezpieczeństwo i prawo -  studia pierwszego stopnia

-

23,00

20,00

Bezpieczeństwo i prawo -  studia drugiego  stopnia

-

29,00

26,00

Kryminologia – studia pierwszego stopnia

25,00

26,00

23,00

Kryminologia – studia drugiego stopnia

27,00

28,00

24,00

Prawo

17,00

17,00

18,00

 

Wysokość pozostałych opłat na stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia na zasadach pełnej odpłatności oraz wysokość opłat na studiach stacjonarnych prowadzonych w językach obcych znajduje się w  Zarządzeniu nr 47 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia  25 maja  2021 r.


Prośba o wypełnianie ankiet

Szanowni Państwo,

w ramach realizacji na Wydziale Prawa Uchwały nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych mogą dobrowolnie wypełnić anonimowe ankiety: Ankietę oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem oraz Ankietę ewaluacyjną. Informację o ich uaktywnieniu w systemie USOSweb otrzymują Państwo drogą elektroniczną 15 grudnia każdego roku. Po jej uzyskaniu załączone kwestionariusze ankiet są aktywne do zakończenia sesji poprawkowej semestru letniego.

W przypadku Ankiety oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem powinno się to odbywać po zakończonym cyklu dydaktycznym każdego przedmiotu. Wypełniając taki kwestionariusz, osoby ankietowane mogą podzielić się swoimi opiniami dotyczącymi jakości zajęć dydaktycznych, w których uczestniczyły oraz na temat postaw osób je prowadzących.

Wypełnianie Ankiety ewaluacyjnej odbywa się raz w roku akademickim. Wypełniając ten kwestionariusz osoby ankietowane mogą dokonać oceny procesu kształcenia, infrastruktury dydaktycznej oraz funkcjonowania biblioteki, dziekanatów i pracowni komputerowej na Wydziale Prawa UwB.

 Zachęcam Państwa do wyrażania swoich ocen i komentarzy oraz zgłaszania konstruktywnych uwag, które przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych na naszym wydziale.

                                                                                  

Dziekan Wydziału Prawa

prof. dr hab. Mariusz Popławski