I rok

BEZPIECZEŃSTWO I PRAWO

pierwszego stopnia studia niestacjonarne

wybór proseminarium

Wyboru proseminariów należy dokonać drogą e-mailową na adres: d.boczkowska@uwb.edu.pl  w terminie od dnia 15 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. Należy wskazać 8 proseminariów w pierwszej kolejności te które państwa najbardziej interesują. O przyjęciu na wybrane proseminarium decyduje średnia ocen z pierwszego semestru studiów. Deklarację wypełnioną, której druk jest dostępny na stronie internetowej Wydziału Prawa należy zeskanować lub wpisać wybrane przez państwa propozycje w treści e-maila.

 

PROPOZYCJE PROSEMINARIÓW

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 1. Polityka i strategia bezpieczeństwa narodowego RP
 2. Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych
 3. Ochrona praw człowieka w systemie bezpieczeństwa państwa
 4. System bezpieczeństwa narodowego RP
 5. Czynności operacyjno-rozpoznawcze
 6. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego RP
 7. Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne UE
 8. Prawo własności intelektualnej, mediów i reklamy
 9. Bezpieczeństwo finansowe państwa
 10. Bezpieczeństwo międzynarodowe
 11. Ustrój konstytucyjny RP
 12. Zarządzenie kryzysowe
 13. Służby, inspekcje, straże
 14. Stosowanie środków przymusu administracyjnego w bezpieczeństwie
 15. Procedury administracyjne w bezpieczeństwie
 16. Zatrudnienie w służbach mundurowych

Prośba o wypełnianie ankiet

Szanowni Państwo,

w ramach realizacji na Wydziale Prawa Uchwały nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych mogą dobrowolnie wypełnić anonimowe ankiety: Ankietę oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem oraz Ankietę ewaluacyjną. Informację o ich uaktywnieniu w systemie USOSweb otrzymują Państwo drogą elektroniczną 15 grudnia każdego roku. Po jej uzyskaniu załączone kwestionariusze ankiet są aktywne do zakończenia sesji poprawkowej semestru letniego.

W przypadku Ankiety oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem powinno się to odbywać po zakończonym cyklu dydaktycznym każdego przedmiotu. Wypełniając taki kwestionariusz, osoby ankietowane mogą podzielić się swoimi opiniami dotyczącymi jakości zajęć dydaktycznych, w których uczestniczyły oraz na temat postaw osób je prowadzących.

Wypełnianie Ankiety ewaluacyjnej odbywa się raz w roku akademickim. Wypełniając ten kwestionariusz osoby ankietowane mogą dokonać oceny procesu kształcenia, infrastruktury dydaktycznej oraz funkcjonowania biblioteki, dziekanatów i pracowni komputerowej na Wydziale Prawa UwB.

 Zachęcam Państwa do wyrażania swoich ocen i komentarzy oraz zgłaszania konstruktywnych uwag, które przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych na naszym wydziale.

                                                                                  

Dziekan Wydziału Prawa

                                                                                   dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB