Bezpieczeństwo i prawo I rok - niestacjonarne studia drugiego stopnia 

Od dnia 13 do 23 marca 2020 r. należy zarejestrować się  na dwa przedmioty przewidziane programem studiów dla II roku. W roku akademickim 2020/2021 na II roku studenci zobowiązani są do zaliczenia po 1 przedmiocie  spośród niżej wymienionych grup:

 

Semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021

Grupa 1

 1. Strategia bezpieczeństwa narodowego RP lub
 2. Strategia bezpieczeństwa narodowego RP (przedmiot oferowany również w języku obcym)

Grupa 2

 1. Informacja w systemie bezpieczeństwa państwa lub
 2. Ochrona danych osobowych

 

Rejestracji  należy dokonać wyłącznie w systemie USOS Web. Rejestracja jest obowiązkowa.

Nieprzekraczalny termin rejestracji do 23 marca 2020 roku.


Bezpieczeństwo i prawo I rok - niestacjonarne studia drugiego stopnia

 

Od dnia 13 do 23 marca 2020 r. należy zarejestrować się na specjalizacje. W roku akad. 2020/2021 na II roku studenci zobowiązani są do zaliczenia 4 przedmiotów w ramach wybranej specjalizacji.

Specjalizacje do wyboru na rok akad. 2020/2021

Bezpieczeństwo państwowe

 1. Służba więzienna
 2. Krajowa administracja skarbowa
 3. Inspekcje
 4. Straże

Bezpieczeństwo społeczne

 1. Prawne aspekty bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie
 2. Organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa
 3. Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
 4. Metody rozwiązywania sporów

 

Rejestracji  należy dokonać wyłącznie w systemie USOS Web poprzez zaznaczenie jednej specjalizacji. Rejestracja jest obowiązkowa

Nieprzekraczalny termin rejestracji do 23 marca 2020 roku.


Prośba o wypełnianie ankiet

Szanowni Państwo,

w ramach realizacji na Wydziale Prawa Uchwały nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych mogą dobrowolnie wypełnić anonimowe ankiety: Ankietę oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem oraz Ankietę ewaluacyjną. Informację o ich uaktywnieniu w systemie USOSweb otrzymują Państwo drogą elektroniczną 15 grudnia każdego roku. Po jej uzyskaniu załączone kwestionariusze ankiet są aktywne do zakończenia sesji poprawkowej semestru letniego.

W przypadku Ankiety oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem powinno się to odbywać po zakończonym cyklu dydaktycznym każdego przedmiotu. Wypełniając taki kwestionariusz, osoby ankietowane mogą podzielić się swoimi opiniami dotyczącymi jakości zajęć dydaktycznych, w których uczestniczyły oraz na temat postaw osób je prowadzących.

Wypełnianie Ankiety ewaluacyjnej odbywa się raz w roku akademickim. Wypełniając ten kwestionariusz osoby ankietowane mogą dokonać oceny procesu kształcenia, infrastruktury dydaktycznej oraz funkcjonowania biblioteki, dziekanatów i pracowni komputerowej na Wydziale Prawa UwB.

 Zachęcam Państwa do wyrażania swoich ocen i komentarzy oraz zgłaszania konstruktywnych uwag, które przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych na naszym wydziale.

                                                                                  

Dziekan Wydziału Prawa

                                                                                   dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB