Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku działa na podstawie aktów prawnych zarówno o charakterze zewnętrznym, jak i wewnętrznym, poniżej znajdują się stosowne odniesienia do poszczególnych ram prawnych:

akty prawne zewnętrzne,

– regulaminy studiów,

– wewnętrzne przepisy Uniwersytetu w Białymstoku dotyczące doktorantów,

inne wewnętrzne przepisy Uniwersytetu w Białymstoku.

Uczelniany System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia służy podnoszeniu jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku poprzez monitorowanie standardów akademickich, ocenę procesu kształcenia, ocenę jakości zajęć dydaktycznych, monitorowanie warunków kształcenia i organizacji studiów, a także uzyskiwanie opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów UwB. Dokumentacja związana z Uczelnianym Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest dostępna na stronie internetowej Uniweresytetu w Białymstoku.