Białostockie Studia Prawnicze (BSP) są kwartalnikiem wydawanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku ukazującym się od 2006 r. Poszczególne zeszyty mają charakter tematyczny i obejmują publikacje z różnych dziedzin prawa skupione wokół zagadnienia głównego. Poruszane są w nich aktualne problemy z zakresu prawa. Autorami publikacji są zarówno teoretycy jak też praktycy z kraju i z zagranicy.

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 18 grudnia 2015 r. każdy artkuł ukazujący się na łamach „Białostockich Studiów Prawniczych” otrzymał 8 punktów.

Wszystkie teksty publikowane w BSP są recenzowane. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe, recenzje monografii naukowych, glosy, orzecznictwo oraz sprawozdania.

Artykuły są publikowane w języku polskim, a także istnieje możliwość publikacji artykułów w językach obcych: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i rosyjskim.

BSP ukazuje się w wolnym dostępie (open access). Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatnie dla użytkowników,  w tym instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z artykułów,  jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy Autora.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

Bazy indeksujące Czasopismo Naukowe „Białostockie Studia Prawnicze”

– ICI Journals Master Lis,

– Ocena ICV (Index Copernicus Value) dla Białostockich Studiów Prawniczych: za 2017 r. - 83.03,

– ARIANTA,

– CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities,

– CEEOL – Central and Eastern European Online Library,

– EZB – Elektronische Zeitschriftenbibliothek,

– Google Scholar,

– POL-index.

 

Repozytoria udostępniające Czasopismo Naukowe „Białostockie Studia Prawnicze”:

– Podlaska Biblioteka Cyfrowa,

– PBN – Polska Bibliografia Naukowa,

– Repozytorium UwB.

 

Strona internetowa czasopisma.

 

ISSN: 1689-7404

DOI: 10.15290/bsp

Czasopismo „Białostockie Studia Prawnicze” otrzymało dofinansowanie na stworzenie strony internetowej BSP w ramach umowy nr 771/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.​

Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji w „Białostockich Studiach Prawniczych” finansowane w ramach umowy 548/P-DUN/2016 i 548/1/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.