Białostockie Studia Prawnicze (BSP) są kwartalnikiem wydawanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku ukazującym się od 2006 r. Poszczególne zeszyty mają charakter tematyczny i obejmują publikacje z różnych dziedzin prawa skupione wokół zagadnienia głównego. Poruszane są w nich aktualne problemy z zakresu prawa. Autorami publikacji są zarówno teoretycy jak też praktycy z kraju i z zagranicy.

Białostockie Studia Prawnicze zostały ujęte w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Czasopismo otrzymało w wykazie 20 pkt.

Wszystkie teksty publikowane w BSP są recenzowane. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe, recenzje monografii naukowych, glosy, orzecznictwo oraz sprawozdania.

Artykuły są publikowane w języku polskim, a także istnieje możliwość publikacji artykułów w językach obcych: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i rosyjskim.

BSP ukazuje się w wolnym dostępie (open access). Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatnie dla użytkowników,  w tym instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z artykułów,  jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy Autora.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

 

Bazy indeksujące Czasopismo Naukowe „Białostockie Studia Prawnicze”
ERIH PLUS
ICI Journals Master List
Ocena ICV (Index Copernicus Value) dla Białostockich Studiów Prawniczych za 2018 r. – 92.18
ARIANTA
CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL – Central and Eastern European Online Library
EZB – Elektronische Zeitschriftenbibliothek
ResearchGate
Social Science Research Network
Google Scholar
POL-index 
ANVUR

 

Repozytoria udostępniające Czasopismo Naukowe „Białostockie Studia Prawnicze”
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
PBN – Polska Bibliografia Naukowa 
Repozytorium UwB

 

Strona internetowa czasopisma.

 

ISSN: 1689-7404

DOI: 10.15290/bsp

Czasopismo „Białostockie Studia Prawnicze” otrzymało dofinansowanie na stworzenie strony internetowej BSP w ramach umowy nr 771/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.​

Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji w „Białostockich Studiach Prawniczych” finansowane w ramach umowy 548/P-DUN/2016 i 548/1/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.