Centrum Badań nad Państwami Bałtyckimi prowadzi interdyscyplinarne badania, głównie na pograniczu nauk prawych, administracyjnych, nauk o stosunkach międzynarodowych, bezpieczeństwie i historii. Głównym założeniem działalności Centrum pozostaje rozwój międzynarodowej współpracy naukowej oraz wydawniczej i popularyzatorskiej we wskazanych dziedzinach z państwami Regionu Morza Bałtyckiego (obejmującego Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Rosję, Finlandię, Szwecję, Danię i Niemcy), w szczególności z uczelniami i instytutami badawczymi, organami administracji publicznej, podmiotami sektora prywatnego oraz organizacjami pozarządowymi ulokowanymi w państwach Regionu.

Do zadań Centrum Badań nad Państwami Bałtyckimi należy:
inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie ww. dziedzin z partnerami zagranicznymi i krajowymi;
inicjowanie udziału Uniwersytetu w programach i konsorcjach badawczych na poziomie krajowym i międzynarodowym w zakresie w/w obszarów;
organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów, staży badawczych i szkół letnich.

Kadra:

– dr hab. Iwona Wrońska - dyrektor Centrum.