Centrum Praktyk Sądowych (CPS), działające na Wydziale Prawa UwB to obok Studenckiej Poradni Prawa kolejna propozycja praktycznej nauki prawa skierowana do studentów kierunku prawa i administracji naszego Wydziału. Centrum jest częścią Studenckiej Poradni Prawa i funkcjonuje w jej ramach. Oba oferowane studentom projekty wzajemnie się uzupełniają. Studenci działający w Studenckiej Poradni Prawa udzielają porad prawnych pod opieką pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa. Natomiast nauka zasad postępowania przed sądem następuje w ramach zajęć CPS.

Celem i głównym założeniem Centrum Praktyk Sądowych jest praktyczna nauka prawa oraz poszerzenie wiadomości zdobywanych przez studentów w trakcie zajęć teoretycznych realizowanych w ramach programu studiów. Wszystkie symulacje rozpraw odgrywane przez studentów w ramach CPS są nagrywane, zaś filmy z rozpraw mają być wykorzystywane na zajęciach teoretycznych prowadzonych na Wydziale.    

W realizacji celu Centrum aktywnie uczestniczą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa UwB. Zajęcia prowadzone są przez sędziów Sądu Rejonowego w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy współpracy pracowników naukowych naszego Wydziału. Sprawy, które analizuje się i odgrywa w ramach CPS są przygotowywane i odpowiednio opracowywane przez sędziów. Są to sprawy, które w rzeczywistości miały rozstrzygnięcie przed sądem. Punktem kulminacyjnym a równocześnie zakończeniem praktyk CPS są interesujące i spektakularne rozprawy sądowe, w których role procesowe (sędziów, pełnomocników stron, aplikantów, pozwanych, powodów, świadków, biegłych) odgrywają studenci - uczestnicy zajęć, ubrani w togi, co ma miejsce na sali sądowej naszego Wydziału.

Centrum Praktyk Sądowych jest bardzo skutecznym i ciekawym sposobem nauczania prawa. W ramach zajęć studenci poznają wewnętrzną organizację sądu, zasady funkcjonowania sądu, prace sekretariatów sądowych, zapoznają się z czynnościami administracyjnymi i orzeczniczymi, biorą udział w rozprawach sądowych, obserwują „z bliska” pracę sędziów, mają możliwość zadawania pytań, rozmowy z sędzią, wydającym konkretne rozstrzygnięcie. Studenci poznają zasady postępowania przed sądem od momentu wszczęcia postępowania do jego zakończenia, przez poszczególne etapy – przygotowania rozprawy, przebiegu posiedzenia, postępowania dowodowego i wyrokowania. Symulacja rozpraw to efekt końcowy, widoczny dla publiczności, która w niej uczestniczy, ale zajęcia w ramach CPS to również przygotowywanie przez studentów pism procesowych pozwu, odpowiedzi na pozew, wyroku i jego uzasadnienia, ale także opinii biegłych oraz innych dowodów.

Zajęcia w Centrum Praktyk Sądowych obejmują 10 spotkań odbywających się na Wydziale Prawa, w Sądzie Rejonowym w Białymstoku lub Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym (grupa prawa administracyjnego). W semestrze zimowym zajęcia odbywają się w grupie prawa karnego, grupie prawa pracy oraz w grupie rozstrzygania i rozwiązywania sporów (mediacji), zaś w semestrze letnim w grupie prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego. W styczniu 2018 r. została przeprowadzona pierwsza symulacja mediacji z udziałem profesjonalnego mediatora dr Arkadiusza Bielińskiego oraz Sędziego dr Tomasza Kałużnego.

W roku akademickim 2016/2017 oraz 2017/2018 finalne symulacje rozpraw sądowych przed publicznością odbywały się na sali rozpraw w Sądzie Rejonowym w Białymstoku. Po każdej symulacji rozprawy sądowej przeprowadzone zostały dyskusje z udziałem zaproszonych gości: licealistów wraz z nauczycielami oraz profesjonalnych pełnomocników: adwokatów i radców prawnych, a także sędziów.

Wsparcia w organizacji CPS udziela prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz–Jakubów - Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Handlowego.

Uczestnictwo w programie CPS jest równoznaczne z odbyciem obowiązkowych praktyk sądowych, które każdy student zobowiązany jest odbyć w ramach programu studiów.

Koordynator: dr hab. Wioletta Witoszko (witoszko@uwb.edu.pl).

Opiekunowie sekcji