Koła naukowe i organizacje studenckie
                                                                                   

MIEJSCA W DOMU STUDENTA

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim w roku akademickim 2022/2023 należy złożyć w systemie USOSweb


Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania miejsc w Domach Studenta Uniwersytetu w Białymstoku na rok akademicki 2022/2023

 

 

Czynności

Student kontynuujący studia

Kandydat przyjęty na studia, w tym kandydat przyjęty na studia drugiego stopnia od roku akademickiego 2022/2023

 

od 26.07.2022 r.

godz. 00:01

od 18.08.2022 r.

godz. 00:01

Uruchomienie generowania wniosków w systemie USOSweb UwB.

10.08.2022 r.

godz. 23:59

 

31.08.2022 r.

godz. 23:59

 

Zamknięcie tury elektronicznego generowania wniosków w systemie USOSweb UwB.

11.08.2022 r.- 12.08.2022 r.

01.09.2022 r.-02.09.2022 r.

Rozpatrywanie wniosków przez kierowników poszczególnych jednostek

organizacyjnych.

16.08.2022 r.

05.09.2022 r.

 

Potwierdzenie przyjęcia przydziałów przez studentów w systemie USOSweb UwB.

17.08.2022 r.

06.09.2022 r.

Odrzucenie wniosków studentów, którzy nie potwierdzili przyjęcia przydziału.


Przed wypełnieniem wniosku należy wypełnić Oświadczenie o dochodach (również w USOSweb). Nie dotyczy to studentów, którzy w mijającym roku akademickim ubiegali się o stypendium socjalne (mają zaakceptowane ww. Oświadczenie w systemie). Rokiem bazowym z którego wyliczany jest dochód jest rok 2020 - przy założeniu, że nie nastąpiły zmiany w składzie rodziny i w źródłach dochodów.


 

INSTRUKCJA Składania Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenta w systemie USOS web

Studencie,  zanim rozpoczniesz wypełnianie  Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w instrukcji oraz z harmonogramem wnioskowania

Pierwszeństwo o przyznaniu miejsca w domu studenta przysługuje studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie.

Jeżeli posiadasz obywatelstwo polskie lub jesteś cudzoziemcem odbywającym studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, niezbędnym załącznikiem do Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim jest Oświadczenie o dochodach, które musisz wypełnić zanim przystąpisz do wypełniania Wniosku.

Student, któremu przyznane zostało miejsce w domu studenckim, w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia o przyznaniu miejsca, składa wniosek w dziekanacie w wersji papierowej wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek.