Fundacja Prawo i Partnerstwo działa przy Wydziale Prawa od 2007 r. Jej celem jest konsolidacja potencjału nauki i praktyki na rzecz dobrych praktyk w funkcjonowaniu sfery publicznej oraz partnerstwa z sektorem prywatnym i społecznym (pozarządowym). Podejmuje działania m.in. w zakresie: promocji społeczeństwa obywatelskiego i praworządności oraz dialogu społecznego, propagowania idei partnerstwa publiczno-prywatnego, współpracy transgranicznej oraz zrównoważonego rozwoju, organizowania przedsięwzięć edukacyjnych i popularyzatorskich, działalności strażniczej, prowadzenia badań naukowych oraz działalności wydawniczej.

Funkcję Prezesa Fundacji pełni od początku prof. dr hab. Maciej Perkowski, zaś w skład Zarządu wchodzą: mgr Katarzyna Dziedzik (Wiceprezes Zarządu), mgr Jacek Jankowski (Członek Zarządu), mgr Agnieszka Jabłońska-Perkowska (Członek Zarządu).


Strona internetowa Fundacji