Rekrutacja do programu Erasmus+ KA107 na rok akademicki 2021/2022 adresowana do studentów kierunku prawo II, III i IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

KOSOWO: University of Prishtina uni-pr.edu (wykłady w języku angielskim)

 

Kandydaci do udziału w programie Erasmus+ KA107 podlegają dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej:

1. Etap formalny: złożenie dokumentów w języku polskim:

  • CV – zawiera informacje dotyczące edukacji (wskazanie aktualnego roku studiów, kierunku, trybu), praktyk, dodatkowych osiągnięć, zainteresowań, średniej z ostatniego roku studiów
  • Formularz zgłoszeniowy – wypełniony na komputerze i podpisany

Złożenie dokumentów (CV oraz formularza w języku polskim) do 22 lutego 2021 r.

Dokumenty należy składać do Koordynatora ds. Studentów Wyjeżdżających mgr Kamili Bezubik na portierni Wydziału Prawa UwB w teczce „Erasmus”.

2. Rozmowa kwalifikacyjna: odbywa się przed komisją rekrutacyjną złożoną z koordynatorów programu, przedstawiciela studentów oraz osób sprawdzających znajomość języka obcego; przeprowadzana jest w języku obcym, w którym odbywają się studia na wybranej uczelni; sprawdzana jest znajomość języka pozwalająca na swobodną komunikację.

Wyniki podane zostaną bezpośrednio po przeprowadzeniu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (on-line) zostaną powiadomieni mailem.

 

Informacji udziela Koordynator ds. Studentów Wyjeżdżających law.outgoing@uwb.edu.pl

 

W ramach porozumień z uczelniami partnerskimi studenci wyjeżdżający w ramach programu zwolnieni są ze wszelkich opłat za studia oraz otrzymują dofinansowanie z grantu europejskiego, które na rok akademicki 2021/2022 wynosi w zależności od kraju, w którym znajduje się uczelnia przejmująca (dofinansowanie ma na celu wyrównanie różnic w kosztach utrzymania pomiędzy państwem wysyłającym i przyjmującym). Stawki miesięcznych stypendiów dla wyjazdów w ramach Erasmus+ KA107 na studia: 

Kosowo: 700 EUR + 275 EUR podróż

*Dodatkowo można otrzymać stypendium socjalne i stypendium z tytułu posiadanego stopnia niepełnosprawności.