Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego

  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 302
 (+48 85) 745 71 54

 

Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
prof. dr hab. Dariusz Kijowski kijowski@uwb.edu.pl USOSweb
  

 

Przedmiot badań naukowych:
 • Prawo administracyjne
 • Procedury administracyjne, w tym ich informatyzacja
 • Postępowanie sądowoadministracyjne i jego informatyzacja, sądowa kontrola administracji publicznej, sądowa kontrola pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego
 • Europejskie standardy postępowania sądowoadministracyjnego
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji, odpowiednie stosowanie przepisów KPA w postępowaniu egzekucyjnym
 • E-administracja
 • Prawo samorządu terytorialnego
 • Prawne uwarunkowania procesu inwestycyjnego
 • Prawo teleinformatyczne
 • Prawo socjalne
 • Prawo edukacyjne, w tym prawo szkolnictwa wyższego i nauki oraz prawo oświatowe
 • System prawny gospodarki odpadami
 • Informacja publiczna
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Ochrona danych osobowych
 • Prawo do sądu w czasie epidemii na przykładzie COVID-19
 • Procedury podatkowe i kontrolne, podatkowe postępowanie wyjaśniające
 • Prawo podatkowe jako sądowa dziedzina prawa, podatek akcyzowy
 • Krajowa Administracja Skarbowa
 • Merytoryczne orzekanie przez sądy administracyjne a sytuacja prawna jednostki w prawie podatkowym
 • Czynniki zmniejszające rolę władczych form działania administracji skarbowej w realizacji zobowiązań podatkowych
 • Nowa ordynacja podatkowa
 • Aksjologia procesu szczepień ochronnych
 • Zarządzanie w administracji publicznej

 

Dydaktyka:
 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Wykładnia prawa administracyjnego
 • Egzekucja administracyjna
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawne aspekty bezpieczeństwa ekologicznego
 • Organizacja ochrony środowiska
 • Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska
 • Administracja
 • Formy działania administracji publicznej
 • Społeczna kontrola administracji
 • Najwyższa Izba Kontroli
 • Ustrój i funkcjonowanie administracji rządowej
 • Prawo samorządu terytorialnego
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Kontrola administracji samorządowej
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Proces decyzyjny w administracji samorządowej
 • Prawo zagospodarowania przestrzennego
 • Pomoc społeczna
 • System prawny pomocy społecznej
 • Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa
 • Sądowa kontrola administracji
 • Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
 • Sporządzanie pism procesowych w sprawach administracyjnych
 • Odpowiedzialność w administracji publicznej
 • Egzekucja międzynarodowa
 • System egzekucji
 • Organizacje pozarządowe
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Regulacje antykorupcyjne w administracji publicznej
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Procedury w administracji
 • Elementy prawa i postępowania administracyjnego w pracy socjalnej
 • Prawo teleinformatyczne i telekomunikacyjne
 • Regulacje europejskie w administracji
 • Nauka o administracji
 • Służby graniczne
 • Służby zagraniczne
 • Służby, inspekcje i straże
 • Inspekcje
 • Straż Graniczna
 • Służba celno-skarbowa
 • Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna
 • Krajowa administracja skarbowa
 • Współczesne modele administracji publicznej
 • Stanowienie prawa miejscowego
 • Nadzór i kontrola w administracji publicznej

 

Projekty badawcze:

2020-2022 – Łukasz Kierznowski – „Prawne przyczyny nieprawidłowego oceniania egzaminów maturalnych w Polsce”
2015-2016 – Artur Modrzejewski – „Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego jako podmiot realizujący usługi publiczne”
2013-2014 – Artur Modrzejewski – „Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie jako instrument kształtowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach województwa podlaskiego”
2011-2014 – Krzysztof Teszner – „Stosowanie instytucji rozprawy przez organy administracji publicznej w postępowaniu podatkowym”
2011-2013 – Artur Modrzejewski – „Partycypacja polityczna cudzoziemców jako instrument integracji na przykładzie Polski, Wielkiej Brytanii i Niemiec”
2009-2012 – Piotr Pietrasz – „Czynniki zmniejszające rolę władczych form działania administracji skarbowej w realizacji zobowiązań podatkowych”

Dominik Kościuk – „Wdrożenie i użycie elektronicznego zasobu danych oraz realizacja czynności w formie elektronicznej w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w mieście Białystok”
Justyna Kulikowska-Kulesza – Przyszłość sądownictwa administracyjnego
Justyna Kulikowska-Kulesza – Sądownictwo administracyjne a dostęp do sądu
Justyna Kulikowska-Kulesza – Sądownictwo administracyjne po nowelizacji ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
„Budżet partycypacyjny jako sukces, czy też kryzys demokracji lokalnej? Studium prawno-porównawcze” – wykonawstwo projektu Dominik Kościuk, Justyna Kulikowska-Kulesza
Expert on education law in Poland in the Erasmus Mundus + project 573540-EPP-1-2016-1-BE-EPPKA2
"Introducing modules on law and rights in programmes of teacher training and educational sciences: A contribution to building rights-based education systems in countries in transition" (prawo administracyjne prawnoporównawcze, prawo szkolnictwa wyższego, systemy common law) www.edulaweu.eu/

 

Konferencje cykliczne:
Wsparcie organizacyjne podczas konferencji cyklicznych „Ordynacja podatkowa w praktyce” (organizator główny – Katedra Prawa Podatkowego, WSA w Białymstoku, SKO w Białymstoku)