I ROK
Prawo - studia niestacjonarne 

Studenci I roku prawa studiów niestacjonarnych!

W roku akademickim 2020/2021 na II roku studiów studenci zobowiązani są do zaliczenia po jednym przedmiocie spośród niżej wymienionych grup:   

  I GRUPA

 1. Etyka
 2. Dyplomacja
 3. Podstawy public relations
 4. Przedsiębiorczość

   II GRUPA

 1. Doktryny polityczno-prawne
 2. Wprowadzenie do systemu common law
 3. Historia najnowsza państwa i prawa
 4. Podstawy komparatystyki prawniczej

  

Od dnia 13 do 23 marca 2020 r. należy  zarejestrować się po jednym wcześniej wybranym już przedmiocie spośród dwóch grup w systemie USOS web.

Rejestracja jest obowiązkowa.


 II ROK
Prawo – studia niestacjonarne 

Studenci II roku prawa studiów niestacjonarnych!

W roku akademickim 2020/2021 na III roku studiów studenci zobowiązani są do zaliczenia  jednego z czterech  przedmiotów do wyboru:

 1. Prawo karne wykonawcze
 2. Prawo karne skarbowe
 3. Nauka o karze
 4. Europejskie prawo karne.

 

Od dnia 13 do 23 marca 2020 r. należy zarejestrować się na wcześniej wybrany już przedmiot w systemie USOS web

Rejestracja jest obowiązkowa.


III ROK
Prawo – studia niestacjonarne

Po zakończonym II etapie wyboru Katedr informuję, iż każdy ze studentów został przypisany do Katedry z pierwszego wyboru.

 

III rok prawa niestacjonarnego

Informujemy, iż każdy ze studentów został przypisany do następujących, wskazanych przez Katedry, proseminariów (na IV rok w r.ak. 2020/2021):

 1. Katedra Prawa Karnego i Kryminologii – proseminarium - Prawo karne,
 2. Katedra Postępowania Karnego – proseminarium – Postępowanie karne,
 3. Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego – proseminarium – Prawo cywilne,
 4. Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – proseminarium – Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 5. Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego – proseminarium – Prawo i postępowanie administracyjne,
 6. Katedra Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych – proseminarium – Prawo konstytucyjne,
 7. Katedra Nauk Historyczno-Prawnych, Teorii i Filozofii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej – proseminarium - Historia prawa

Studenci III roku prawa studiów niestacjonarnych

W terminie od 15 kwietnia 2020 r. do 22 kwietnia 2020 r. studenci III roku zobowiązani są do dokonania rejestracji w USOS Web na przedmioty specjalizacyjne, które będą realizowane w semestrze zimowym, w roku akademickim 2020/2021 .

Przypominam, że zgodnie z programem studiów, student na IV roku studiów w roku akademickim 2020/2021 ma obowiązek zaliczenia  2 przedmiotów specjalizacyjnych w semestrze zimowym.

Przedmioty specjalizacyjne należy wybrać z danej specjalizacji, do której przypisane jest wybrane przez studenta proseminarium (IVr.)


Propozycje przedmiotów specjalizacyjnych na rok akademicki 2020/2021 – IV rok prawa niestacjonarnego, semestr zimowy

 

Specjalizacja karnistyczna :

 1. Prawo karne gospodarcze
 2. Prawo penitencjarne
 3. Patologie społeczne
 4. Przestępczość zorganizowana – aspekty prawnokarne
 5. Prawo wykroczeń
 6. Kryminalistyka ogólna
 7. Postępowanie w sprawach nieletnich
 8. Prawo karne medyczne
 9. Prawna ochrona pokrzywdzonego
 10. Czynności operacyjno-rozpoznawcze
 11. Prawo o broni

 

Specjalizacja cywilistyczna/prywatno – prawna :

 1. Zbiorowe prawo pracy
 2. Wybrane problemy ubezpieczenia społecznego
 3. Dobrowolne formy zabezpieczenia społecznego w Polsce
 4. Prawo urzędnicze
 5. Wybrane problemy polityki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
 6. Zatrudnienie w służbach mundurowych
 7. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP
 8. Ochrona dóbr osobistych oraz innych wartości w prawie cywilnym

 

Specjalizacja publiczno – prawna :

 1. Ludzka prokreacja w dobie rewolucji genetycznej – aspekty prawne i etyczne
 2. Prawne i językowe aspekty odpowiedzialności za słowo
 3. Ochrona praw zwierząt
 4. Język prawny i prawniczy
 5. Prawo i etyka wobec śmierci człowieka
 6. Prawo i sztuczna inteligencja
 7. Prawo szkolnictwa wyższego
 8. Bioetyka prawnicza wobec postępu technologicznego
 9. Podstawy socjologii prawa
 10. Dostęp do informacji publicznej
 11. Prawo teleinformatyczne i telekomunikacyjne
 12. Egzekucja administracyjna
 13. Prawo samorządu terytorialnego

Studenci IV roku prawa studiów niestacjonarnych

W terminie od 15 kwietnia 2020 r. do 22 kwietnia 2020 r. studenci IV roku zobowiązani są do dokonania rejestracji w USOS Web na przedmioty specjalizacyjne, które będą realizowane w roku akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym i letnim.

Przypominam, że zgodnie z programem studiów, student na V roku studiów w roku akademickim 2020/2021 ma obowiązek zaliczenia 2 przedmiotów specjalizacyjnych w semestrze zimowym i 2 przedmiotów specjalizacyjnych w semestrze letnim oraz 1 przedmiotu specjalizacyjnego w języku obcym w semestrze letnim.

Przedmioty specjalizacyjne należy wybrać z danej specjalizacji, do której przypisane jest wybrane przez studenta seminarium.


Propozycje przedmiotów specjalizacyjnych na rok akademicki 2020/2021 – V rok prawa niestacjonarnego

 

Specjalizacja karnistyczna :

Semestr zimowy:

 1. Wiktymologia
 2. Przestępczość transgraniczna
 3. Prawnokarne i kryminologiczne aspekty bezdomności

Semestr letni:

 1. Polityka kryminalna
 2. Ekspertyza kryminalistyczna
 3. Nowe formy patologii społecznych
 4. Przygotowanie do egzaminów na aplikacje prawnicze

 

Specjalizacja karnistyczna w języku angielskim:

 1. Theory and Practice of Restorative Justice
 2. Introduction to the Forensic Science

 

Specjalizacja cywilistyczna/prywatno – prawna :

Semestr zimowy:

 1. Zabezpieczenie społeczne w prawie międzynarodowym i unijnym
 2. Prawa pacjenta i ich ochrona
 3. Prawo o notariacie

Semestr letni:

 1. Podejmowanie zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej
 2. Dobrowolne formy zabezpieczenia społecznego w Polsce
 3. Ekonomiczna analiza prawa – prawo cywilne
 4. Przygotowanie do egzaminów na aplikacje prawnicze

 

Specjalizacja cywilistyczna/prywatno-prawna w języku angielskim: 

 1. Introduction to ADR – mediation, negotiation and arbitration Procedures
 2. Introduction to the International Trade Law

Studenci IV roku prawa studiów niestacjonarnych

Od dnia 13 do 23 marca 2020 r. należy zarejestrować się na sześć przedmiotów przewidzianych programem studiów dla V roku. W roku akademickim 2020/2021 na V roku studenci zobowiązani są do zaliczenia po 1 przedmiocie  spośród niżej wymienionych grup:

Semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021

Grupa 1

 1. Zamówienia publiczne lub
 2. Mediacje i arbitraż lub
 3. Prawo papierów wartościowych lub
 4. Prawo bankowe

Grupa 2

 1. Zawody prawnicze i alternatywne lub
 2. Organy kontroli państwowej i ochrony prawnej lub
 3. Polityka a rządzenie państwem i samorząd terytorialny lub
 4. Służby zagraniczne

Grupa 3

 1. Doktryny polityczno-prawne lub
 2. Procedury finansowe wybranych krajów europejskich lub
 3. Historia najnowsza państwa i prawa lub
 4. Zabezpieczenie społeczne

Grupa 4

 1. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych lub
 2. Procedury ochrony własności intelektualnej lub
 3. Ochrona konkurencji i konsumenta lub
 4. Procedury międzynarodowej ochrony praw człowieka

Semestr letni w roku akademickim 2020/2021

Grupa 5

 1. Wprowadzenie do systemu common law lub
 2. Podstawy prawa wyznaniowego lub
 3. Podstawy komparatystyki prawniczej lub
 4. Podstawy europejskiego prawa cywilnego

Grupa 6

 1. Sporządzanie pism procesowych w sprawach karnych lub
 2. Sporządzanie pism procesowych w sprawach cywilnych lub
 3. Sporządzanie pism procesowych w sprawach administracyjnych lub
 4. Sporządzanie wniosków grantowych

 

Rejestracji  należy dokonać wyłącznie w systemie USOS Web. Rejestracja jest obowiązkowa.

Nieprzekraczalny termin rejestracji do 23 marca 2020 roku.


Informacja dotycząca przydziału na specjalizacje na rok akademicki 2020/2021Pismo dotyczące wyboru specjalizacji, katedry i proseminarium

Student III roku zobowiązany jest wybrać proseminarium, które będzie realizowane na IV roku studiów.
Wybór proseminarium uwarunkowany jest wyborem specjalizacji i katedry.
W roku akademickim 2020/2021 na kierunku prawo zostaną uruchomione specjalizacje obejmujące następujące katedry zgodnie ze strukturą Wydziału.
 
SPECJALIZACJA KARNISTYCZNA
1. Katedra Prawa Karnego i Kryminologii
a) Zakład Prawa Karnego
b) Zakład Kryminologii
c) Pracownia Kryminalistyki
2. Katedra Postępowania Karnego
 
SPECJALIZACJA CYWILISTYCZNA / PRYWATNO-PRAWNA
1. Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego
a) Zakład Prawa Cywilnego
b) Zakład Prawa Handlowego
c) Zakład Prawa Rolnego
d) Pracownia Prawa Prywatnego Międzynarodowego
2. Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 
SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA
1. Katedra Nauk Historyczno-Prawnych, Teorii i Filozofii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej
a) Zakład Teorii i Filozofii Prawa
b) Pracownia Prawa Rzymskiego i Łacińskiej Kultury Prawnej
c) Pracownia Historii Prawa
2. Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego
3. Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego
a) Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego
b) Zakład Prawa Europejskiego
4. Katedra Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych
 
SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA
1. Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego
2. Katedra Prawa Podatkowego
3. Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Gospodarczego Publicznego
a) Pracownia Prawa Własności Intelektualnej
b) Pracownia Prawa Gospodarczego Publicznego
O przyjęciu na daną specjalizację, do katedry oraz proseminarium decyduje średnia ocen za rok II.

Kolejność postępowania
ETAP 1
Wybór specjalizacji.
Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w dziekanacie od 22 stycznia do 02 lutego 2020 r.
Wypełnione, podpisane i zeskanowane zgłoszenie można też przesłać e-mailem na adres: niesterczuk@uwb.edu.pl
Druk do pobrania
Przydział specjalizacji należy sprawdzić na stronie internetowej Wydziału Prawa UwB w zakładce ogłoszenia od 6 lutego 2020 r.
ETAP 2
Wybór katedry prowadzącej proseminarium w ramach przydzielonej specjalizacji.
Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w dziekanacie od 17 do 21 lutego 2020 r.
Wypełnione, podpisane i zeskanowane zgłoszenie można też przesłać e-mailem na adres: niesterczuk@uwb.edu.pl)
Druk do pobrania - dla każdej specjalizacji oddzielny druk (dostępny od dnia 14 lutego 2020 r.)
SPECJALIZACJA KARNISTYCZNA
SPECJALIZACJA CYWILISTYCZNA / PRYWATNO-PRAWNA
SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA
• SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA
Przydział do katedry należy sprawdzić na stronie internetowej Wydziału Prawa UwB w zakładce ogłoszenia od 26 lutego 2020 r.

ETAP 3
Wybór proseminarium w ramach przydzielonej katedry.
Szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym.