Pracownia Kryminalistyki
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 106
(+48 85) 745 71 95

 

Kierownik Pracowni Kryminalistyki:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB w.filipkowski@uwb.edu.pl USOSweb

   

 

Przedmiot badań naukowych:

– Prawo karne
– Kryminologia
– Przestępczość zorganizowana
– Prawo karne medyczne 
– Międzynarodowe prawo karne
– Europejskie prawo karne
– Sekta religijna - aspekty prawne i kryminologiczne
– Przestępczość w Federacji Rosyjskiej
– Rosyjskie prawo karne 
– Prawo karne wykonawcze 
– Wykorzystanie technologii informatycznych przez organy ścigania, służby specjalne i wymiar sprawiedliwości
– Kryminalistyka
– Polityka i strategia bezpieczeństwa RP
– Bezpieczeństwo narodowe
– Zarządzanie bezpieczeństwem
– Metodologia badań bezpieczeństwa
– Siły zbrojne
– Porwania rodzicielskie
– Przestępczość cudzoziemców
– Przestępczość graniczna
– Patologie społeczne
– Międzynarodowe i transnarodowe prawo karne
– Przestępczość transnarodowa 
– Bezpieczeństwo międzynarodowe
– Prawo karne gospodarcze

 

Dydaktyka:
– Prawo karne
– Kryminologia (kryminologia porównawcza, teorie kryminologiczne)
– Przestępczość zorganizowana
– Międzynarodowa ochrona praw człowieka
– Prawo karne skarbowe
– Patologie społeczne (prawne i kryminologiczne aspekty patologii społecznych i przestępczości) 
– Europejskie prawo karne
– Ilościowe i jakościowe metody badań przestępczości oraz patologii społecznych
– Metody badań kryminologicznych
– Ochrona prawna i odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych
– Postępowanie w sprawach nieletnich
– Prawno-karna ochrona RP
– Prawo wykroczeń
– Przestępczość transgraniczna
– Symptomatologia kryminalna
– Europejskie prawo karne
– Fenomenologia kryminalna
– Nowe formy patologii społecznych
– Przestępczość w ruchu drogowym
– Przestępczość w Unii Europejskiej
– Typologia przestępstw
– Kontrola przestępczości
– Medialny obraz przestępczości
– Nauka o karze
– Strategie przeciwdziałania przestępczości,
– Polityka kryminalna
– Pozakodeksowe prawo karne
– Metodologia badań bezpieczeństwa
– System bezpieczeństwa narodowego
– Teoria bezpieczeństwa
– Analiza kryminalna
– Elementy prawa karnego i wykroczeń
– Kryminalistyka ogólna
– Prawne i ekonomiczne aspekty prania brudnych pieniędzy
– Ekspertyza kryminalistyczna
– Wprowadzenie do nauk sądowych
– Prawo karne wykonawcze
– Prawo penitencjarne
– Podstawy prawa i postępowania karnego
– Metody i techniki analityczne stosowane przez organy ścigania
– Nowe technologie w zwalczaniu przestępczości
– Taktyka kryminalistyczne