Program studiów (plany, programy, efekty) i regulamin praktyk

Prawo, IV rok, studia stacjonarne 

Prawo, IV rok, studia niestacjonarne 

Administracja, stacjonarne studia I stopnia

Administracja, niestacjonarne studia I stopnia

Bezpieczeństwo i prawo, stacjonarne studia I stopnia

Bezpieczeństwo i prawo, niestacjonarne studia I stopnia

Kryminologia, stacjonarne studia I stopnia

Kryminologia, niestacjonarne studia I stopnia

 


Decyzja nr 41

Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zasad i trybu odbywania i zaliczania praktyk zawodowych

 

Na podstawie § 2 ust. 1 Zarządzenia nr  95 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 listopada 2020 r., w sprawie praktyk zawodowych realizowanych od roku akademickiego 2020/1021, zarządzam co następuje:  

 

§ 1

Wprowadzam Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Decyzji.

§ 2

Wprowadzam wzór umowy o organizację praktyki zawodowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Decyzji.

§ 3

Wprowadzam wzór ankiety oceny praktyk zawodowych stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Decyzji.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

Prof. dr hab. Mariusz Popławski

Dziekan Wydziału Prawa

Uniwersytetu w Białymstoku

 

Pliki do pobrania: