Proces rekturacyjny:
1. rejestracja kandydata na stronie www.irk.uwb.edu.pl
2. wypełnienie kwestionariusza danych osobowych
3. wybór kierunków studiów
4. uiszczenie opłaty rekrutacyjnej
5. przypisanie opłaty rekrutacyjnej do kierunku studiów (instrukcja: www.uwb.edu.pl/brak-oplaty-rekrutacyjnej)
6.osobiste złożenie kompletu wymaganych dokumentów przez kandydata w sekretariacie studiów doktoranckich lub w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej
7. rozmowa kwalifikacyjna
8. ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego
w zakładce „wyniki rekrutacji” IRK
8. odbiór decyzji o przyjęcie na studia

Wykaz wymaganych dokumentów:
ankieta osobowa pobrana z systemu IRK, z zaznaczeniem formy studiów (studia stacjonarne, studia niestacjonarne), ze wskazaniem dziedziny/dyscypliny, w ramach której kandydat zamierza przygotowywać rozprawę doktorską,
podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (kolorowe zdjęcie do ELD w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi),
życiorys ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań naukowych, dotychczasowego dorobku naukowego, udziału w konferencjach, stażach, studenckim ruchu naukowym, stypendiach itp.,
odpis dyplomu (wraz z suplementem), ukończenia studiów na kierunku prawo jednolite studia magisterskie lub studiów administracyjnych drugiego stopnia lub studiów drugiego stopnia na innych kierunkach w obszarze nauk społecznych, a w przypadku ukończenia kilku kierunków studiów – odpis dyplomu ukończenia każdego z nich,
zaświadczenie o ocenach, jakie kandydat uzyskał podczas studiów z przedmiotu odpowiadającego dziedzinie prawa, w zakresie której zamierza przygotować pracę doktorską wraz ze średnią ocen uzyskanych z przebiegu studiów – tylko w przypadku braku suplementu lub jeśli brakuje takich danych w suplemencie,
oświadczenie pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o możliwości sprawowania opieki naukowej nad kandydatem,
dowód opłaty manipulacyjnej na kwotę 85 zł (nr konta do zapłaty zostanie podany przy Internetowej Rejestracji Kandydatów),
dodatkowo można dołączyć zaświadczenie o znajomości języków obcych.
 
W przypadku dostarczenia niekompletnej dokumentacji WKR wzywa kandydata do jej uzupełnienia. Jeżeli dokumentacja nie zostanie uzupełniona w wyznaczonym terminie, kandydat wyłączany jest z postępowania kwalifikacyjnego.