Stowarzyszenie Polska Romanistyka Prawnicza powstało w 2008 r. Skupia prawników, przede wszystkim badaczy prawa rzymskiego (romanistów). Jego celem jest m.in. pogłębianie i aktualizowanie wiedzy z zakresu prawa rzymskiego i znaczenia tradycji romanistycznej, podnoszenie prestiżu społecznego zawodu prawnika, popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa rzymskiego i tradycji romanistycznej oraz historii innych praw antycznych, prowadzenie działalności wydawniczej, w tym popularyzującej osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Stowarzyszenie ma charakter ogólnopolski. Organizuje seminaria, konferencje i szkolenia w zakresie popularyzowania prawa rzymskiego i innych praw antycznych. Współpracuje z Komitetem Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk oraz z licznymi ośrodkami naukowymi w Polsce i zagranicy. 

Funkcję prezesa pełni prof. dr hab. Piotr Niczyporuk, zaś w skład Zarządu wchodzą: dr Dagmara Skrzywanek-Jaworska (zastępca prezesa), dr Piotr Kołodko (sekretarz i skarbnik), prof. dr hab. Wojciech Tadeusz Dajczak, ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier (członek Zarządu).