Co zrobić, w razie problemów z rejestracją w IRK albo w razie wątpliwości związanych z rekrutacją ?
W takim przypadku należy bez wahania zadzwonić do komisji rekrutacyjnej (w godzinach jej pracy) lub napisać mail do komisji rekrutacyjnej.
Godziny pracy komisji opublikowane są na stronie Wydziału Prawa UwB pod adresem:
- studia stacjonarne: www.prawo.uwb.edu.pl/rekrutacja-na-studia-stacjonarne-4958
- studia niestacjonarne: www.prawo.uwb.edu.pl/rekrutacja-na-studia-niestacjonarne-4959

 

Kto może rejestrować się przez system IRK?
Internetowa Rejestracja Kandydatów przewidziana jest dla kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolite magisterskie), przy czym do postepowania kwalifikacyjnego dopuszczeni będą wyłącznie ci kandydaci, którzy ukończyli kierunek studiów umożliwiający kontynuację studiów na Wydziale Prawa UwB, a więc należący do dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych.

 

Gdzie znajdę informacje o tym, jakie kierunki należą do nauk humanistycznych lub społecznych?

W ramach dziedziny nauk humanistycznych mieszczą się przykładowo: historia, językoznawstwo, filozofia, archeologia, nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii. Z kolei do nauk społecznych zalicza się przykładowo: nauki prawne, ekonomię i finanse, pedagogikę, nauki o bezpieczeństwie, socjologię, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarzadzaniu i jakości.

Informacje o klasyfikacjach do poszczególnych dziedzin nauki znajdują się m. in. na stronie ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego pod adresem: https://www.gov.pl/attachment/77ced6fc-ccdb-44c2-a1f2-7c6531882b6f

 

Jakie są warunki udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym (tzw. przeliczenie wyników na punkty rekrutacyjne)?
W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze udział ten kandydat, który w określonym w harmonogramie rekrutacji terminie: dokonał rejestracji na określony kierunek studiów, w tym także wpisał w odpowiedniej rubryce wynik ukończenia studiów oraz wysokość średniej arytmetycznej z przebiegu studiów, a także dokonał opłaty rekrutacyjnej i przypisał ją w systemie IRK do określonego kierunku studiów.

 

Co należy zrobić, aby zarejestrować się na studia?
W celu rejestracji w IRK kandydat w terminie określonym harmonogramem rekrutacji powinien założyć osobiste konto rejestracyjne, wypełnić i zatwierdzić ankietę osobową (wykorzystując opcję „Zapisz”). Rejestracja internetowa jest ważna (tzn. uprawnia kandydata do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, czyli tzw. przeliczeniu wyników na punkty rekrutacyjne co umożliwia udział kandydata w tzw. liście rankingowej) jeżeli kandydat wprowadzi wszystkie niezbędne i prawdziwe dane, wybierze kierunek i formę studiów, dokona opłaty rekrutacyjnej oraz uzyska na indywidualnym koncie w systemie IRK potwierdzenie wpływu tej opłaty.

 

Czy można mieć kilka kont rekrutacyjnych w systemie IRK?
Nie jest to możliwe, ponieważ utworzenie konta kandydata w systemie IRK odbywa się za pomocą identyfikatora PESEL, który jest loginem do konta w IRK.

 

Czy można zarejestrować się na więcej niż jeden kierunek studiów?
Tak. Można zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków studiów w Uniwersytecie w Białymstoku, przy czym udział w postępowaniu kwalifikacyjnym (przeliczenie wyników na punkty w celu utworzenia tzw. listy rankingowej) na danym kierunku będą brali wyłącznie ci kandydaci, którzy wnieśli opłatę rekrutacyjną za ten kierunek studiów.

 

Czy i kiedy można wyrejestrować się z kierunku studiów ?
Zarówno rejestracja na określony kierunek, jak i wyrejestrowanie z kierunku studiów jest zawsze możliwa w okresie trwania rejestracji.

 

Czy można dokonać rejestracji przed uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magisterskiego) ?
Tak, o ile trwa jeszcze okres rejestracji na studia w systemie IRK. Jeżeli kandydat nie dysponuje jeszcze dyplomem, ale złożył już egzamin dyplomowy (tzw. obrona pracy), należy uzyskać zaświadczenie o ukończeniu studiów. Zaświadczenie wydaje uczelnia, w której studiował ubiegający się o studia na Wydziale Prawa UwB. W zaświadczeniu oprócz niezbędnych danych osobowych musi się znaleźć informacja o końcowym wyniku studiów i o wysokości średniej arytmetycznej z przebiegu studiów.

 

Gdzie można uzyskać informacje o wysokości średniej arytmetycznej z przebiegu studiów?
Przede wszystkim w dziekanacie uczelni w której studiował kandydat. Kandydat ma możliwość uzyskania odpowiedniego zaświadczenia z dziekanatu z taką informacją. W przypadku niektórych uczelni informacja o wysokości średniej arytmetycznej z przebiegu studiów jest również zamieszczona na jego profilu w USOS.

 

Czy można dokonać rejestracji przed uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu studiów?
Tak, jeżeli oczywiście trwa jeszcze okres rejestracji na studia w systemie IRK. Po uzyskaniu zaświadczenia (dyplomu) należy uzupełnić na swoim koncie rekrutacyjnym niezbędne dane.

 

Jaka jest podstawowa zasada dotycząca opłaty rekrutacyjnej?
Zasadą jest, że każdy wybrany kierunek, w ramach którego kandydat zamierza uczestniczyć w przeliczeniu wyników na punkty rekrutacyjne (tzn. „być na liście rankingowej”) powinien mieć przypisaną opłatę rekrutacyjną.

 

Kiedy kandydat nie musi wnosić opłaty rekrutacyjnej?
Nie należy wnosić opłaty rekrutacyjnej, jeżeli kandydat rejestruje się na ten sam kierunek studiów, ale z innym trybem studiowania, np. wcześniej zarejestrował się na administrację drugiego stopnia w trybie stacjonarnym i zamierza zarejestrować się na ten sam kierunek w trybie niestacjonarnym.

 

Ile wynosi opłata rekrutacyjna?
Opłata rekrutacyjna za jeden kierunek studiów wynosi 85 zł.

 

Czy opłata rekrutacyjna musi zostać dokonana z rachunku bankowego należącego do kandydata?
Przelew opłaty rekrutacyjnej może zostać zrobiony z dowolnego konta (rachunku). Wpłata jest identyfikowana na podstawie indywidualnego numeru konta kandydata (zawiera on cyfry z numeru PESEL) i przypisywana automatycznie do tego konta.

 

W jakich sytuacjach kandydat może odzyskać wniesioną opłatę rekrutacyjną?
Kandydat może złożyć podanie o zwrot dokonanej opłaty rekrutacyjnej wyłącznie w następujących przypadkach:

- nieważnej rejestracji (brak wymaganych danych, w tym niezdany egzamin maturalny lub wniesienie opłaty po obowiązującym terminie),

- rejestracji na mniej kierunków niż wynika to z opłaty wniesionej na konto IRK

- nieuruchomienia przez Wydział kierunku studiów, na który została wniesiona opłata.

Wzór podania o zwrot opłaty dostępny jest pod adresem:
https://uwb.edu.pl/uploads/tiny/rekrutacja/Dodatkowe-dokumenty/podanie_o_zwrot_oplaty_rekrutacyjnej.pdf

 

Kiedy rozpocznie się internetowa rejestracja na studia?
Rejestracja w systemie IRK rozpocznie się 1 czerwca 2022 roku.

 

Kiedy należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?
Opłatę rekrutacyjną należy wnieść po dokonaniu rejestracji na studia, nie później niż w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jako ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów. Kandydaci rejestrujący się ostatniego dnia, muszą tego samego dnia wnieść opłatę rekrutacyjną.

Po zaksięgowaniu opłaty należy przypisać ją do wybranego kierunku studiów.

 

Czy można zmienić kierunek (wypisać się z kierunku) już po wpłaceniu opłaty rekrutacyjnej i przypisaniu jej do kierunku studiów?
Wybrany kierunek studiów można zmienić lub wypisać się z niego na swoim koncie do ostatniego dnia internetowej rejestracji kandydatów. Wynikła z tego ewentualna nadpłata nie jest zwracana automatycznie, lecz wyłącznie na indywidualny wniosek kandydata złożony pisemnie w komisji rekrutacyjnej. Druk wniosku o zwrot opłaty rekrutacyjnej dostępny jest pod adresem:
https://uwb.edu.pl/uploads/tiny/rekrutacja/Dodatkowe-dokumenty/podanie_o_zwrot_oplaty_rekrutacyjnej.pdf

 

W jaki sposób wypełniać dane do ankiety kandydata w IRK?
Po utworzeniu konta w systemie IRK należy postępować według wskazówek wyświetlanych na ekranie i wprowadzać kolejne niezbędne dane. Już po utworzeniu konta, po każdym zalogowaniu się do systemu IRK, po prawej stronie usytuowanych jest 7 kolumn w kolorze czerwonym. Należy wypełniać kolejno te kolumny, a właściwe wypełnienie będzie oznaczone poprzez zmianę koloru kolumny na zielony.

 

Po jakich kierunkach można dostać się na studia stacjonarne drugiego stopnia ? Jakie przedmioty są brane pod uwagę w rekrutacji na studia?
Na wszystkich kierunkach prowadzonych w trybie stacjonarnym drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite magisterskie na kierunku należącym do dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych przy czym w przypadku kwalifikacji na kierunek Administracja preferowanym kierunkiem ukończonych studiów jest administracja, a w przypadku kierunku Kryminologia preferowanym kierunkiem ukończonych studiów jest kryminologia. Kierunku preferowanego nie ma w przypadku rekrutacji na kierunek studiów Bezpieczeństwo i prawo.

 

Co to znaczy „preferowany kierunek studiów”?
Tam, gdzie zasady rekrutacji zawierają informację o „kierunku preferowanym” oznacza to, że łączna liczba punktów uzyskanych z przeliczenia wyniku studiów i średniej arytmetycznej na punkty rekrutacyjne będzie mnożona przez współczynnik 1,0 – jeśli kandydat ukończył kierunek preferowany (czyli np. ukończył administrację i ubiega się o przyjęcie na administrację) lub przez współczynnik 0,65 jeśli kandydat nie ukończył kierunku preferowanego (np. ukończył administrację i ubiega się o przyjęcie na kierunek Bezpieczeństwo i prawo).

 

Po jakich kierunkach można dostać się na studia niestacjonarne drugiego stopnia ? Jakie przedmioty są brane pod uwagę w rekrutacji na studia?
Na wszystkie kierunki studiów niestacjonarnych drugiego stopnia mogą rekrutować się kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite magisterskie na kierunku należącym do dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych.

Dla kandydatów na studia niestacjonarne drugiego stopnia, którzy ukończyli inne kierunki studiów niż należące do dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych przewidziane jest obligatoryjna rozmowa kwalifikacyjna.  

 

Jaka jest liczba miejsc na poszczególne kierunki studiów?

Kryminologia studia stacjonarne – 25 miejsc

Bezpieczeństwo i prawo studia stacjonarne – 25 miejsc

Administracja studia stacjonarne – 25 miejsc

Kryminologia studia niestacjonarne – 60 miejsc

Bezpieczeństwo i prawo studia niestacjonarne – 60 miejsc

Administracja studia niestacjonarne – 60 miejsc

Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa studia niestacjonarne – 60 miejsc

 

Jak przeliczane są wyniku studiów?
Kwalifikacja kandydatów na studia drugiego stopnia odbywa się na następujących zasadach:

1) jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:

  1. a) ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana jest na punkty w następujący sposób:

5,0 – 100 pkt

4,5 – 80 pkt

4,0 – 60 pkt

3,5 – 40 pkt

3,0 – 20 pkt

Maksymalna liczba punktów uzyskanych za ocenę na dyplomie wynosi 100.

  1. b) średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przy kwalifikacji przeliczana jest na punkty w stosunku 1:1. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać ze średniej ocen, wynosi 5,0,
  2. c) maksymalna liczba punktów uzyskana w wyniku postępowania kwalifikacyjnego wynosi 105 (suma punktów: ocena na dyplomie oraz średnia ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich),
  3. d) w przypadku, gdy zasady rekrutacji wskazują kierunek preferowany, kandydatom, którzy ukończyli inne kierunki studiów, uzyskane punkty rekrutacyjne mnożymy przez współczynnik 0,65.

 

Co należy wpisać w rubryce „SZKOŁA W KTÓREJ UKOŃCZONO EDUKACJĘ”, znajdującej się w zakładce „WYKSZTAŁCENIE” ?
W tej rubryce wpisujemy nazwę szkoły średniej, numer świadectwa maturalnego, datę jego wydania oraz instytucje wydająca dokument (w przypadku tzw. „nowej matury” jest to właściwa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna). Ważne, by wpisując nazwę szkoły korzystać z załączonej listy szkół; wpisu samodzielnego dokonywać wyłącznie wtedy, gdy na załączonej liście nie figuruje szkoła średnia, którą ukończyliśmy.

 

Jak należy wypełnić deklarację językową?
Deklarację językową należy wydrukować z systemu IRK. Kandydat wskazuje na niej lektorat z języka obcego, którym jest zainteresowany, a także podaje wynik z lektoratu uzyskany na ukończonych studiach I stopnia/II stopnia/jednolitych. Dodatkowo należy wskazać wynik z matury pisemnej ze wskazanego języka obcego.

 

W jaki sposób należy wgrać zdjęcie do IRK?
Kandydat wgrywa zdjęcie do systemu IRK. Zdjęcia są akceptowane przez komisję rekrutacyjną. Zdjęcie powinno być kolorowe w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi. Zdjęcia w większości przypadków będą akceptowane u kandydatów, którzy zakwalifikowali się na przynajmniej jeden z wybranych kierunków. W przypadku problemów z transferem zdjęcia do systemu IRK należy przynieść do komisji rekrutacyjnej zdjęcie w wersji tradycyjnej (papierowej), gdzie upoważniony pracownik pomoże w sprawach technicznych.

 

Czy konieczne jest wypełnianie w IRK informacji o wynikach z matury?
Na potrzeby rekrutacji na studia drugiego stopnia nie jest to konieczne. Jako dokument uprawniający do podjęcia studiów należy w takim przypadku wybrać jedynie opcję „dyplom licencjata lub równoważny”. Następnie należy wpisać numer dyplomu i datę ukończenia studiów. Jeżeli kandydatowi nie został jeszcze wydany dyplom, należy wpisać te dane korzystając z zaświadczenia o ukończeniu studiów. Numer dyplomu i data ukończenia studiów będą już znane i muszą się znaleźć na zaświadczeniu.

 

Kiedy i w jaki sposób kandydat dowiaduje się o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia?

Wyniki rekrutacyjne dla kandydatów na studia stacjonarne zostaną ogłoszone na indywidualnym koncie w systemie IRK w dniu 26 lipca 2022 r.

Wyniki rekrutacyjne dla kandydatów na studia niestacjonarne zostaną ogłoszone na indywidualnym koncie w systemie IRK w dniu 16 września 2022 r.

 

Jakie dokumenty należy dostarczyć do komisji rekrutacyjnej?
Do komisji kandydat musi dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Ankietę osobową dwustronnie wydrukowaną z systemu IRK,
  2. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich. (nie wystarczy kserokopia)
  3. Dowód tożsamości kandydata (do wglądu), a w przypadku, gdy dokumenty przedkłada pełnomocnik kandydata – powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata
  4. Podpisane podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK),
  5. Wypełnioną deklarację językową (druk pobrać należy zsystemu IRK i następnie wypełnić ręcznie).

Pełnomocnictwo – wyłącznie w przypadku, gdy dokumenty dostarczane są przez osobę trzecią (pełnomocnika). Wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie:
https://uwb.edu.pl/uploads/tiny/rekrutacja/Dodatkowe-dokumenty/pelnomocnictwo.pdf

 

Czy muszę składać podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), jeśli posiadam aktualnie legitymację wydaną przez Uniwersytet w Białymstoku ?
Nie, w takim przypadku kandydat nie musi składać podania o ELS. W miejsce podania kandydat winien złożyć oświadczenie, że rezygnuje z ubiegania się o Elektroniczną Legitymację Studencką i je podpisać. Ewentualnie bezpośrednio w komisji rekrutacyjnej możliwe będzie podpisanie na miejscu stosownego druku.

 

Kto dokonuje poświadczenia kopii świadectwa maturalnego za zgodność z oryginałem?
Poświadczenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem dokonywane jest przy składaniu dokumentów. Osoby przyjmujące dokumenty od kandydatów poświadczają zgodność kopii na miejscu, po okazaniu oryginału. Następnie oryginały zostają zwrócone kandydatowi.

 

Czy w imieniu kandydata dokumenty do komisji rekrutacyjnej może dostarczyć inna osoba?
Jeśli kandydat nie może dostarczyć dokumentów osobiście, może upoważnić do czynności związanych z procesem rekrutacji inną osobę na podstawie załączonego wzoru pełnomocnictwa, który należy dostarczyć do siedziby komisji rekrutacyjnej.

Wzór pełnomocnictwa:
https://uwb.edu.pl/uploads/tiny/rekrutacja/Dodatkowe-dokumenty/pelnomocnictwo.pdf

 

Czy dokumenty mogą być przesłane pocztą?
Podstawowym i najwłaściwszym sposobem dostarczenia dokumentów jest ich osobiste przekazanie w komisji rekrutacyjnej, ponieważ umożliwia to dokonanie na miejscu niezbędnych korekt przez kandydata, jeśli okażą się konieczne. Ponadto kandydat przedstawia komisji oryginał dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w celu potwierdzenia jego zgodności. Inną dopuszczalną formą dostarczenia dokumentów jest przesłanie ich pocztą w terminie określonym harmonogramem rekrutacji. Jest ona jednak obarczona pewnym ryzykiem (np. ich niedostarczenia), w przypadku uchybień formalnych przez kandydata (np. brak podpisu ankiety osobowej lub brak dołączenia podania o elektroniczną legitymację studencką).

 

Gdzie należy składać dokumenty?
Dokumenty należy składać w komisji rekrutacyjnej na Wydziale Prawa w pokoju 104 (Aula), ul. Mickiewicza 1 w Białymstoku.

 

Kiedy należy złożyć dokumenty na studia?
Kandydaci zainteresowani podjęciem studiów winni złożyć dokumenty po otrzymaniu informacji na swoim koncie w systemie IRK o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Termin do składania dokumentów został określony w harmonogramie rekrutacji.

 

Czy jeżeli nie zakwalifikowałem się sią na studia, to na pewno nie będę przyjęty?
Spójrz uważnie do harmonogramu rekrutacji. Obserwuj nadal swoje konto rekrutacyjne, ponieważ w przypadku, gdy zakwalifikowani nie złożą dokumentów we właściwym terminie, komisja rekrutacyjna zakwalifikuje do przyjęcia kolejne osoby z listy (kolejna tura przyjmowania dokumentów). W takim przypadku może dojść do zmiany komunikatu w systemie IRK i może się okazać, że kandydat na tym etapie zostanie zakwalifikowany i będzie miał możliwość złożenia dokumentów.

 

Co oznacza określenie „kolejna tura przyjmowania dokumentów”?
Kolejna tura przyjmowania dokumentów ma miejsce wtedy, gdy część z zakwalifikowanych kandydatów nie złożyła dokumentów w terminie. W takim przypadku komisja rekrutacyjna kwalifikuje kolejne osoby z listy rankingowej.

 

W jaki sposób i kiedy otrzymam decyzję o przyjęciu na studia?
Kandydatom są jedynie wystawianie decyzje o odmowie przyjęcia na studia. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 

W jaki sposób otrzymam decyzję o odmowie przyjęcia na studia?
Decyzja o odmowie przyjęcia na studia jest doręczana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres do korespondencji podany przez kandydata w systemie IRK.

 

Ile wynosi opłata za studia?
Opłata za rok studiów niestacjonarnych wynosi 4900 zł.

 

Czy możliwe jest złożenie odwołania od decyzji odmownej w sprawie przyjęcia na studia?
Tak, od negatywnej decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Rektora, jednak podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia zasad rekrutacji. Odwołanie należy złożyć w komisji rekrutacyjnej. Druk odwołania dostępny jest pod adresem:
https://uwb.edu.pl/uploads/tiny/rekrutacja/Dodatkowe-dokumenty/wzor_odwolania.pdf

 

Kiedy i w jaki sposób dokonuje się opłaty za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS)?
Tę czynność kandydat może wykonać dopiero po złożeniu dokumentów i wprowadzeniu danych kandydata do Uczelnianego Systemu Obsługi Studentów (USOS). W szczególności należy wiedzieć, że numer konta bankowego, na który należy przelać należność za wydanie legitymacji będzie inny niż numer konta, na który kandydat dokonywał opłaty rekrutacyjnej.