Co zrobić, w razie problemów z rejestracją w IRK albo w razie wątpliwości związanych z rekrutacją ?
W takim przypadku należy bez wahania zadzwonić do komisji rekrutacyjnej (w godzinach jej pracy) lub napisać mail do komisji rekrutacyjnej.

Godziny pracy komisji opublikowane są na stronie Wydziału Prawa UwB pod adresem: www.prawo.uwb.edu.pl/rekrutacja-na-studia-niestacjonarne-4959

 

Kto może rejestrować się przez system IRK?
Internetowa Rejestracja Kandydatów przewidziana jest dla kandydatów legitymujących się nową maturą (od 2005 roku), starą maturą (do roku 2004), Maturą Międzynarodową (IB), Maturą Europejską (EB) oraz maturą zagraniczną.

 

Jakie są warunki udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym (tzw. przeliczenie wyników na punkty rekrutacyjne)?
W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze udział ten kandydat, który w określonym w harmonogramie rekrutacji terminie: dokonał rejestracji na określony kierunek studiów, w tym także wpisał w odpowiednich rubrykach wynik egzaminu maturalnego, a także dokonał opłaty rekrutacyjnej i przypisał ją w systemie IRK do określonego kierunku studiów.

 

Co należy zrobić, aby zarejestrować się na studia?
W celu rejestracji w IRK kandydat w terminie określonym harmonogramem rekrutacji winien założyć osobiste konto rejestracyjne, wypełnić i zatwierdzić ankietę osobową (wykorzystując opcję „Zapisz”). Rejestracja internetowa jest ważna (tzn. uprawnia kandydata do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, czyli tzw. przeliczeniu wyników na punkty rekrutacyjne co umożliwia udział kandydata w tzw. liście rankingowej) jeżeli kandydat wprowadzi wszystkie niezbędne i prawdziwe dane, wybierze kierunek i formę studiów, dokona opłaty rekrutacyjnej oraz uzyska na indywidualnym koncie w systemie IRK potwierdzenie wpływu tej opłaty.

 

Czy można mieć kilka kont rekrutacyjnych w systemie IRK?
Nie jest to możliwe, ponieważ utworzenie konta kandydata w systemie IRK odbywa się za pomocą identyfikatora PESEL, który jest loginem do konta w IRK.

 

Czy można zarejestrować się na więcej niż jeden kierunek studiów?
Tak. Można zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków studiów w Uniwersytecie w Białymstoku, przy czym udział w postępowaniu kwalifikacyjnym (przeliczenie wyników na punkty w celu utworzenia tzw. listy rankingowej) na danym kierunku będą brali wyłącznie ci kandydaci, którzy wnieśli opłatę rekrutacyjną za ten kierunek studiów.

 

Czy i kiedy można wyrejestrować się z kierunku studiów ?
Zarówno rejestracja na określony kierunek, jak i wyrejestrowanie z kierunku studiów jest zawsze możliwa w okresie trwania rejestracji.      

 

Jakie przedmioty są brane pod uwagę w rekrutacji na studia?

Kandydaci, którzy zdali „nową maturę”:

 

Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wybory spośród następujących: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język łaciński, matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci posiadający dyplom European Baccalaureate (EB):

 

Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wybory spośród następujących: historia, język polski, język łaciński, matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, którzy zdali Maturę Międzynarodową (IB):

 

Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wybory spośród następujących: historia, język polski, język łaciński, matematyka - poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL).

Kandydaci, którzy zdali „starą maturę”:

 

Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wybory spośród następujących: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język łaciński, matematyka.

Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą:

 

Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wybory spośród następujących: historia, wiedza o społeczeństwie, język łaciński.

 

Jaka jest liczba miejsc na poszczególne kierunki studiów?

Prawo – 60 miejsc

Kryminologia – 60 miejsc

Bezpieczeństwo i prawo – 60 miejsc

Administracja – 60 miejsc

Prawo i podatki w biznesie – 60 miejsc

 

Jak są przeliczane na punkty wyniki z nowej matury?
Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury odbywa się wg następujących zasad:

 1. Wartość liczbową wyniku egzaminu maturalnego wyrażonego procentowo przyjmuje się za podstawę obliczania liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (1% = 1pkt).
 2. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym mnożony jest przez współczynnik 0,65.
  Np. 90% = 90 x 0,65 = 58,5 pkt.
 3. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnożony przez współczynnik 1,0.
  Np. 85% = 85 x 1,00 = 85 pkt.

Wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1.3, z zastrzeżeniem, że jeśli wynik uzyskany po zastosowaniu współczynnika przekroczy liczbę 100, przyjmuje się, że kandydat uzyskał 100 punktów.

 

Jak są przeliczane na punkty oceny ze starej matury?
Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury odbywa się z zachowaniem zasady, że oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów branych pod uwagę przy kwalifikacji przeliczane będą na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, w następujący sposób:

w skali 6-stopniowej:

6,0 - 90 pkt.

5,0 - 75 pkt.

4,0 - 55 pkt.

3,0 - 40 pkt.

2,0 - 20 pkt.

w skali 4-stopniowej:

5,0 - 80 pkt.

4,0 - 60 pkt.

3,0 - 40 pkt.

 

Jak przeliczane są punkty kandydatów posiadających dyplom European Baccalaureate (EB)?
Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie EB (European Baccalaueate) odbywa się wg następujących zasad:

 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym i zaawansowanym wynosi 100.

Oceny (punkty na dyplomie EB) z poziomu rozszerzonego i zaawansowanego będą przeliczane na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym w następujący sposób:

(8,0-10,0) - 100 pkt.

(7,0-7,9) - 85 pkt.

(6,0-6,9) - 70 pkt.

(5,0-5,9) - 55 pkt.

(4,0-4,9) - 40 pkt.

(3,0-3,9) - 25 pkt.

(1,0-2,9) - 10 pkt.

 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynosi 70.

Oceny (punkty na dyplomie EB) z poziomu podstawowego będą przeliczane na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym w następujący sposób:

(9,0-10,0) - 70 pkt.

(8,0-8,9) - 60 pkt.

(7,0-7,9) - 50 pkt.

(6,0-6,9) - 40 pkt.

(5,0-5,9) - 30 pkt.

(4,0-4,9) - 20 pkt.

(1,0-3,9) - 0 pkt.

 1. Za poziom podstawowy w przypadku języka polskiego uznaje się L1, L4, L5, za poziom rozszerzony uznaje się L1+3, L2 i L3, a za poziom zaawansowany uznaje się L2+3.
 2. Za poziom podstawowy w przypadku pozostałych przedmiotów uznaje się 2 i 3 (liczba godzin tygodniowo), za poziom rozszerzony uznaje się 4 i 5, a za poziom zaawansowany 5+3.

W jaki sposób przeliczane są punkty kandydatów posiadających dyplom International Baccalaureat (IB)? 
Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom IB (International Baccalaureat) uzyskany w ramach programu Matury Międzynarodowej, odbywa się wg następujących zasad:

 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (HL) wynosi 100.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym (SL) wynosi 65 .
 • Oceny (punkty na dyplomie IB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym w sposób następujący:
  1. poziom rozszerzony przedmiotu (HL): 7 – 100 pkt, 6 – 85 pkt, 5 – 70 pkt, 4 – 55 pkt, 3 – 45 pkt, 2 – 30 pkt, 1 – 15 pkt.
  2. poziom podstawowy (SL) odpowiednio: 7 – 65 pkt, 6 – 60 pkt, 5 – 50 pkt, 4 – 40 pkt, 3 – 30 pkt, 2 – 20 pkt, 1 – 0 pkt.

Co należy wpisać w rubryce NUMER DOKUMENTU w zakładce „WYKSZTAŁCENIE”, jeśli kandydat nie otrzymał jeszcze świadectwa dojrzałości?
Na etapie rejestracji wystarczy wpisać rok zdawania matury. Numer dokumentu należy uzupełnić po otrzymaniu świadectwa dojrzałości.

 

Czy przy wprowadzaniu wyników matur należy zaznaczyć wszystkie przedmioty zdawane na maturze?
Wystarczy zaznaczyć tylko te przedmioty, które są wymagane do obliczenia wyniku rekrutacji (język polski, język łaciński, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka).

 

Co zrobić jeśli nie są jeszcze znane wyników egzaminów maturalnych, a w systemie IRK trzeba wpisać oceny aby wybrać interesujący kierunek? 
W systemie IRK należy wybrać i zaznaczyć zdawany przedmiot. Do momentu otrzymania świadectwa dojrzałości jako wynik egzaminu można wpisać dowolną liczbę z zakresu 0 - 100. Po otrzymaniu wyników należy je prawidłowo uzupełnić na swoim koncie w IRK.

 

Kiedy i w jaki sposób kandydat dowiaduje się o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia?
Wyniki rekrutacyjne zostaną ogłoszone na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK w dniu 16 września 2022 r.

 

Jakie dokumenty należy dostarczyć do komisji rekrutacyjnej?
Do komisji kandydat musi dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Ankietę osobową dwustronnie wydrukowaną z systemu IRK,
 2. Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
 3. Dowód tożsamości kandydata (do wglądu), a w przypadku, gdy dokumenty przedkłada pełnomocnik kandydata – powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata
 4. Podpisane podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK),
 5. Deklarację językową (do pobrania z systemu IRK).

Pełnomocnictwo – wyłącznie w przypadku, gdy dokumenty dostarczane są przez osobę trzecią (pełnomocnika). Wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie:
https://uwb.edu.pl/uploads/tiny/rekrutacja/Dodatkowe-dokumenty/pelnomocnictwo.pdf

 

Jaka jest podstawowa zasada dotycząca opłaty rekrutacyjnej?
Zasadą jest, że każdy wybrany kierunek, w ramach którego kandydat zamierza uczestniczyć w przeliczeniu wyników na punkty rekrutacyjne (tzn. „być na liście rankingowej”) powinien mieć przypisaną opłatę rekrutacyjną.

 

Kiedy kandydat nie musi wnosić opłaty rekrutacyjnej?
Nie należy wnosić opłaty rekrutacyjnej, jeżeli kandydat rejestruje się na ten sam kierunek studiów, ale z innym trybem studiowania, np. wcześniej zarejestrował się na administrację pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym i zamierza zarejestrować się na ten sam kierunek w trybie niestacjonarnym.

 

Jaka jest wysokość opłaty rekrutacyjnej?
Opłata rekrutacyjna za jeden kierunek wynosi 85 zł.

 

Czy opłata rekrutacyjna musi zostać dokonana z rachunku bankowego należącego do kandydata?
Przelew opłaty rekrutacyjnej może zostać zrobiony z dowolnego konta (rachunku). Wpłata jest identyfikowana na podstawie indywidualnego numeru konta kandydata (zawiera on cyfry z numeru PESEL) i przypisywana automatycznie do tego konta.

 

W jakich sytuacjach kandydat może odzyskać wniesioną opłatę rekrutacyjną?
Kandydat może złożyć podanie o zwrot dokonanej opłaty rekrutacyjnej wyłącznie w następujących przypadkach:

- nieważnej rejestracji (brak wymaganych danych, w tym niezdany egzamin maturalny lub wniesienie opłaty po obowiązującym terminie),

- rejestracji na mniej kierunków niż wynika to z opłaty wniesionej na konto IRK

- nieuruchomienia przez Wydział kierunku studiów, na który została wniesiona opłata.

Wzór podania o zwrot opłaty rekrutacyjnej dostępny jest pod adresem:
https://uwb.edu.pl/uploads/tiny/rekrutacja/Dodatkowe-dokumenty/podanie_o_zwrot_oplaty_rekrutacyjnej.pdf

 

Kiedy rozpocznie się internetowa rejestracja na studia?
Rejestracja w systemie IRK rozpocznie się 1 czerwca 2022 roku.

 

Kiedy należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?
Opłatę rekrutacyjną należy wnieść po dokonaniu rejestracji na studia, nie później niż w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jako ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów. Kandydaci rejestrujący się ostatniego dnia, muszą tego samego dnia wnieść opłatę rekrutacyjną.

Po zaksięgowaniu opłaty należy przypisać ją do wybranego kierunku studiów.

 

Czy można zmienić kierunek (wypisać się z kierunku) już po wpłaceniu opłaty rekrutacyjnej i przypisaniu jej do kierunku studiów?
Wybrany kierunek studiów można zmienić lub wypisać się z niego na swoim koncie do ostatniego dnia internetowej rejestracji kandydatów. Wynikła z tego ewentualna nadpłata nie jest zwracana automatycznie, lecz wyłącznie na indywidualny wniosek kandydata złożony pisemnie w komisji rekrutacyjnej. Druk wniosku o zwrot opłaty rekrutacyjnej dostępny jest pod adresem:
https://uwb.edu.pl/uploads/tiny/rekrutacja/Dodatkowe-dokumenty/podanie_o_zwrot_oplaty_rekrutacyjnej.pdf

 

W jaki sposób wypełniać dane do ankiety kandydata w IRK?
Po utworzeniu konta w systemie IRK należy postępować według wskazówek wyświetlanych na ekranie i wprowadzać kolejne niezbędne dane. Już po utworzeniu konta, po każdym zalogowaniu się do systemu IRK, po prawej stronie usytuowanych jest 7 kolumn w kolorze czerwonym. Należy wypełniać kolejno te kolumny, a właściwe wypełnienie będzie oznaczone poprzez zmianę koloru kolumny na zielony.

 

Co należy wpisać w rubryce „SZKOŁA W KTÓREJ UKOŃCZONO EDUKACJĘ”, znajdującej się w zakładce „WYKSZTAŁCENIE” ?
W tej rubryce wpisujemy nazwę szkoły średniej, numer świadectwa maturalnego, datę jego wydania oraz instytucje wydająca dokument (w przypadku tzw. „nowej matury” jest to właściwa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna). Ważne, by wpisując nazwę szkoły korzystać z załączonej listy szkół; wpisu samodzielnego dokonywać wyłącznie wtedy, gdy na załączonej liście nie figuruje szkoła średnia, którą ukończyliśmy.

 

Jak należy wypełnić deklarację językową?
Deklarację językową należy wydrukować z systemu IRK. Kandydat wskazuje na niej lektorat z języka obcego, którym jest zainteresowany, a także podaje wynik z lektoratu uzyskany na ukończonych studiach I stopnia/II stopnia/jednolitych. Dodatkowo należy wskazać wynik z matury pisemnej ze wskazanego języka obcego.

 

W jaki sposób należy wgrać zdjęcie do IRK?
Kandydat wgrywa zdjęcie do systemu IRK. Zdjęcia są akceptowane przez komisję rekrutacyjną. Zdjęcie powinno być kolorowe w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi. Zdjęcia w większości przypadków będą akceptowane u kandydatów, którzy zakwalifikowali się na przynajmniej jeden z wybranych kierunków. W przypadku problemów z transferem zdjęcia do systemu IRK należy przynieść do komisji rekrutacyjnej zdjęcie w wersji tradycyjnej (papierowej), gdzie upoważniony pracownik pomoże w sprawach technicznych.

 

Kiedy i w jaki sposób kandydat dowiaduje się o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia?
Wyniki rekrutacyjne ogłoszone zostaną na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

 

Kto dokonuje poświadczenia kopii świadectwa maturalnego za zgodność z oryginałem
Poświadczenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem dokonywane jest przy składaniu dokumentów. Osoby przyjmujące dokumenty od kandydatów poświadczają zgodność kopii na miejscu, po okazaniu oryginału. Następnie oryginały zostają zwrócone kandydatowi.

 

Czy w imieniu kandydata dokumenty do komisji rekrutacyjnej może dostarczyć inna osoba?
Jeśli kandydat nie może dostarczyć dokumentów osobiście, może upoważnić do czynności związanych z procesem rekrutacji inną osobę na podstawie załączonego wzoru pełnomocnictwa, który należy dostarczyć do siedziby komisji rekrutacyjnej.

Wzór pełnomocnictwa:
https://uwb.edu.pl/uploads/tiny/rekrutacja/Dodatkowe-dokumenty/pelnomocnictwo.pdf

 

Czy dokumenty mogą być przesłane pocztą?
Podstawowym i najwłaściwszym sposobem dostarczenia dokumentów jest ich osobiste przekazanie w komisji rekrutacyjnej, ponieważ umożliwia to dokonanie na miejscu niezbędnych korekt przez kandydata, jeśli okażą się konieczne. Ponadto kandydat przedstawia komisji oryginał świadectwa maturalnego w celu potwierdzenia jego zgodności. Inną dopuszczalną formą dostarczenia dokumentów jest przesłanie ich pocztą w terminie określonym harmonogramem rekrutacji. Jest ona jednak obarczona pewnym ryzykiem (np. ich niedostarczenia), w przypadku uchybień formalnych przez kandydata (np. brak podpisu ankiety osobowej lub brak dołączenia podania o elektroniczną legitymację studencką).

 

Gdzie należy składać dokumenty?
Dokumenty należy składać w komisji rekrutacyjnej na Wydziale Prawa w pokoju 104 (Aula), ul. Mickiewicza 1 w Białymstoku.

 

Kiedy należy złożyć dokumenty na studia?
Kandydaci zainteresowani podjęciem studiów winni złożyć dokumenty po otrzymaniu informacji na swoim koncie w systemie IRK o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Termin do składania dokumentów został określony w harmonogramie rekrutacji.

 

Czy jeżeli nie zakwalifikowałem się sią na studia, to na pewno nie będę przyjęty?
Spójrz uważnie do harmonogramu rekrutacji. Obserwuj nadal swoje konto rekrutacyjne, ponieważ w przypadku, gdy zakwalifikowani nie złożą dokumentów we właściwym terminie, komisja rekrutacyjna zakwalifikuje do przyjęcia kolejne osoby z listy (kolejna tura przyjmowania dokumentów). W takim przypadku może dojść do zmiany komunikatu w systemie IRK i może się okazać, że kandydat na tym etapie zostanie zakwalifikowany i będzie miał możliwość złożenia dokumentów.

 

Co oznacza określenie „kolejna tura przyjmowania dokumentów”?
Kolejna tura przyjmowania dokumentów ma miejsce wtedy, gdy część z zakwalifikowanych kandydatów nie złożyła dokumentów w terminie. W takim przypadku komisja rekrutacyjna kwalifikuje kolejne osoby z listy rankingowej, do momentu zapełnienia limitu miejsc na dany kierunek studiów.

 

W jaki sposób i kiedy otrzymam decyzję o przyjęciu na studia?
Kandydatom są jedynie wystawianie decyzje o odmowie przyjęcia na studia. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 

W jaki sposób otrzymam decyzję o odmowie przyjęcia na studia?
Decyzja o odmowie przyjęcia na studia jest doręczana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres do korespondencji podany przez kandydata w systemie IRK.

 

Ile wynosi opłata za studia?
Opłata za rok studiów niestacjonarnych wynosi 4900 zł.

 

Czy możliwe jest złożenie odwołania od decyzji odmownej w sprawie przyjęcia na studia?
Tak, od negatywnej decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Rektora, jednak podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia zasad rekrutacji. Odwołanie należy złożyć w komisji rekrutacyjnej. Druk odwołania dostępny jest pod adresem:
https://uwb.edu.pl/uploads/tiny/rekrutacja/Dodatkowe-dokumenty/wzor_odwolania.pdf

 

Kiedy i w jaki sposób dokonuje się opłaty za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS)?
Tę czynność kandydat może wykonać dopiero po złożeniu dokumentów i wprowadzeniu danych kandydata do Uczelnianego Systemu Obsługi Studentów (USOS). W szczególności należy wiedzieć, że numer konta bankowego, na który należy przelać należność za wydanie legitymacji będzie inny niż numer konta, na który kandydat dokonywał opłaty rekrutacyjnej.

 

Czy numer konta bankowego do wniesienia opłaty rekrutacyjnej to ten sam numer, na który wnosi się opłatę za wydanie legitymacji studenckiej oraz dokonuje opłaty za studia (tzw. czesne) ?
Nie. Każda z tych płatności dokonywana jest na inny, indywidualny numer konta. Dlatego w postępowaniu rekrutacyjnym nie należy „awansem” dokonywać opłaty za wydanie legitymacji i opłat za studia. O szczegółach związanych tymi czynnościami kandydat jest informowany przez komisję rekrutacyjną w momencie składania dokumentów.