Koła naukowe i organizacje studenckie

Sekretariat

Rekrutacja

Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe

Studia Podyplomowe Administracji Publicznej

Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych

Studia Podyplomowe Prawo
w Nowoczesnych Technologiach Informatycznych

Studia Podyplomowe Zamówień Publicznych

Studia Podyplomowe Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego

Studia Podyplomowe Prawo, Zarządzanie i Mediacja w Ochronie Zdrowia

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Narodowe w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej - kierunek planowany od roku 2022/2023

Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych W Świetle Prawa Międzynarodowego, Europejskiego I Krajowego


Prośba o wypełnianie ankiet

Szanowni Państwo,

w ramach realizacji na Wydziale Prawa Uchwały nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych mogą dobrowolnie wypełnić anonimowe ankiety: Ankietę oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem oraz Ankietę ewaluacyjną. Informację o ich uaktywnieniu w systemie USOSweb otrzymują Państwo drogą elektroniczną 15 grudnia każdego roku. Po jej uzyskaniu załączone kwestionariusze ankiet są aktywne do zakończenia sesji poprawkowej semestru letniego.

W przypadku Ankiety oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem powinno się to odbywać po zakończonym cyklu dydaktycznym każdego przedmiotu. Wypełniając taki kwestionariusz, osoby ankietowane mogą podzielić się swoimi opiniami dotyczącymi jakości zajęć dydaktycznych, w których uczestniczyły oraz na temat postaw osób je prowadzących.

Wypełnianie Ankiety ewaluacyjnej odbywa się raz w roku akademickim. Wypełniając ten kwestionariusz osoby ankietowane mogą dokonać oceny procesu kształcenia, infrastruktury dydaktycznej oraz funkcjonowania biblioteki, dziekanatów i pracowni komputerowej na Wydziale Prawa UwB.

 Zachęcam Państwa do wyrażania swoich ocen i komentarzy oraz zgłaszania konstruktywnych uwag, które przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych na naszym wydziale.

                                                                                  

Dziekan Wydziału Prawa

prof. dr hab. Mariusz Popławski