Kto może rejestrować się przez system IRK?
Internetowa Rejestracja Kandydatów przewidziana jest dla kandydatów legitymujących się nową maturą (od 2005 roku), starą maturą (do roku 2004), Maturą Międzynarodową (IB), Maturą Europejską (EB) oraz maturą zagraniczną.

 

Czy można zarejestrować się na więcej niż jeden kierunek studiów?
Można zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków studiów na Uniwersytecie w Białymstoku.
Jeżeli wyniki egzaminów maturalnych nie są jeszcze znane, należy tylko wybrać zdawany przedmiot, wstawić zero, a po otrzymaniu wyników zmienić go na swoim koncie w systemie IRK.

 

Ile wynosi opłata rekrutacyjna?
Opłata rekrutacyjna za jeden kierunek studiów wynosi 85 zł.

 

Czy opłata rekrutacyjna musi zostać dokonana z rachunku bankowego należącego do kandydata?
Przelew opłaty rekrutacyjnej może zostać zrobiony z dowolnego konta / rachunku. Wpłata jest identyfikowana na podstawie indywidualnego numeru konta kandydata i przypisywana automatycznie do tego konta.

 

Kiedy rozpocznie się internetowa rejestracja na studia?
Rejestracja w systemie IRK rozpocznie się 1 czerwca 2022 roku.

 

Kiedy należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?
Opłatę rekrutacyjną należy wnieść po dokonaniu rejestracji na studia, nie później niż w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jako ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów. Kandydaci rejestrujący się ostatniego dnia, muszą tego samego dnia wnieść opłatę rekrutacyjną. Po zaksięgowaniu opłaty należy przypisać ją do wybranego kierunku studiów.

 

Czy można zmienić kierunek już po wpłaceniu opłaty rekrutacyjnej i przypisaniu jej do kierunku studiów?
Wybrany kierunek studiów można zmienić na swoim koncie do ostatniego dnia internetowej rejestracji kandydatów.

 

Co należy zrobić aby zarejestrować się na studia?
W celu rejestracji w IRK kandydat zakłada osobiste konto rejestracyjne, wypełnia i zatwierdza ankietę osobową. Rejestracja internetowa jest ważna jeżeli kandydat wprowadzi wszystkie niezbędne i prawdziwe dane, wybierze kierunek i formę studiów, dokona opłaty rekrutacyjnej oraz uzyska na indywidualnym koncie w systemie IRK potwierdzenie wpływu tej opłaty.

 

Czy można mieć kilka kont rekrutacyjnych w systemie IRK?
Nie jest to możliwe, ponieważ utworzenie konta kandydata w systemie IRK odbywa się za pomocą identyfikatora PESEL, który jest loginem do konta w IRK.

 

Jakie przedmioty są brane pod uwagę w rekrutacji na studia?

Kandydaci, którzy zdali „nową maturę”:

 

Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wybory spośród następujących: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język łaciński, matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci posiadający dyplom European Baccalaureate (EB):

 

Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wybory spośród następujących: historia, język polski, język łaciński, matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, którzy zdali Maturę Międzynarodową (IB):

 

Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wybory spośród następujących: historia, język polski, język łaciński, matematyka - poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL).

Kandydaci, którzy zdali „starą maturę”:

 

Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wybory spośród następujących: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język łaciński, matematyka.

Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą:

 

Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wybory spośród następujących: historia, wiedza o społeczeństwie, język łaciński.

 

Jaka jest liczba miejsc na poszczególne kierunki studiów?
Prawo – 190 miejsc

Kryminologia – 25 miejsc

Bezpieczeństwo i prawo – 25 miejsc

Administracja – 25 miejsc

 

Jak są przeliczane na punkty wyniki z nowej matury?
Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury odbywa się wg następujących zasad:

 1. Wartość liczbową wyniku egzaminu maturalnego wyrażonego procentowo przyjmuje się za podstawę obliczania liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (1%=1pkt).
 2. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym mnożony jest przez współczynnik 0,65.
  Np. 90% = 90 x 0,65 = 58,5 pkt.
 3. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnożony przez współczynnik 1,0.
  Np. 85% = 85 x 1,00 = 85 pkt.

Wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1.3, z zastrzeżeniem, że jeśli wynik uzyskany po zastosowaniu współczynnika przekroczy liczbę 100, przyjmuje się, że kandydat uzyskał 100 punktów.

 

Jak są przeliczane na punkty oceny ze starej matury?
Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury odbywa się z zachowaniem zasady, że oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów branych pod uwagę przy kwalifikacji przeliczane będą na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, w następujący sposób:

w skali 6-stopniowej:

6,0 - 90 pkt.

5,0 - 75 pkt.

4,0 - 55 pkt.

3,0 - 40 pkt.

2,0 - 20 pkt.

w skali 4-stopniowej:

5,0 - 80 pkt.

4,0 - 60 pkt.

3,0 - 40 pkt.

 

Jak przeliczane są punkty kandydatów posiadających dyplom European Baccalaureate (EB)?
Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie EB (European Baccalaueate) odbywa się wg następujących zasad:

 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym i zaawansowanym wynosi 100.

Oceny (punkty na dyplomie EB) z poziomu rozszerzonego i zaawansowanego będą przeliczane na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym w następujący sposób:

(8,0-10,0) - 100 pkt.

(7,0-7,9) - 85 pkt.

(6,0-6,9) - 70 pkt.

(5,0-5,9) - 55 pkt.

(4,0-4,9) - 40 pkt.

(3,0-3,9) - 25 pkt.

(1,0-2,9) - 10 pkt.

 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynosi 70.

Oceny (punkty na dyplomie EB) z poziomu podstawowego będą przeliczane na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym w następujący sposób:

(9,0-10,0) - 70 pkt.

(8,0-8,9) - 60 pkt.

(7,0-7,9) - 50 pkt.

(6,0-6,9) - 40 pkt.

(5,0-5,9) - 30 pkt.

(4,0-4,9) - 20 pkt.

(1,0-3,9) - 0 pkt.

 1. Za poziom podstawowy w przypadku języka polskiego uznaje się L1, L4, L5, za poziom rozszerzony uznaje się L1+3, L2 i L3, a za poziom zaawansowany uznaje się L2+3.
 2. Za poziom podstawowy w przypadku pozostałych przedmiotów uznaje się 2 i 3 (liczba godzin tygodniowo), za poziom rozszerzony uznaje się 4 i 5, a za poziom zaawansowany 5+3.

 

W jaki sposób przeliczane są punkty kandydatów posiadających dyplom International Baccalaureat (IB)?
Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom IB (International Baccalaureat) uzyskany w ramach programu Matury Międzynarodowej, odbywa się wg następujących zasad:

 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (HL) wynosi 100.
 2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym (SL) wynosi 65 .
 3. Oceny (punkty na dyplomie IB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym w sposób następujący:
  1. poziom rozszerzony przedmiotu (HL): 7 – 100 pkt, 6 – 85 pkt, 5 – 70 pkt, 4 – 55 pkt, 3 – 45 pkt, 2 – 30 pkt, 1 – 15 pkt.
  2. poziom podstawowy (SL) odpowiednio: 7 – 65 pkt, 6 – 60 pkt, 5 – 50 pkt, 4 – 40 pkt, 3 – 30 pkt, 2 – 20 pkt, 1 – 0 pkt.

 

Co należy wpisać w rubrykę NUMER DOKUMENTU w zakładce wykształcenie, jeśli kandydat nie otrzymał jeszcze świadectwa dojrzałości?
Na etapie rejestracji wystarczy wpisać rok zdawania matury. Numer dokumentu należy uzupełnić po otrzymaniu świadectwa dojrzałości.

 

Czy przy wprowadzaniu wyników matur należy zaznaczyć wszystkie przedmioty zdawane na maturze?
Wystarczy zaznaczyć tylko te przedmioty, które są wymagane do obliczenia wyniku rekrutacji (język polski, język łaciński, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka).

 

Co zrobić jeśli nie są jeszcze znane wyników egzaminów maturalnych, a w systemie IRK trzeba wpisać oceny aby wybrać interesujący kierunek?
W systemie IRK należy wybrać i zaznaczyć zdawany przedmiot. Do momentu otrzymania świadectwa dojrzałości jako wynik egzaminu można wpisać dowolną liczbę z zakresu 0 - 100. Po otrzymaniu wyników należy je prawidłowo uzupełnić na swoim koncie w IRK.

 

Kiedy i w jaki sposób kandydat dowiaduje się o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia?
Wyniki rekrutacyjne ogłoszone zostaną na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK w dniu 15 lipca 2022 r.

 

Jakie dokumenty należy dostarczyć do komisji rekrutacyjnej?
Do komisji kandydat musi dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Ankietę osobową dwustronnie wydrukowaną z systemu IRK,
 2. Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
 3. Dowód tożsamości kandydata (do wglądu), a w przypadku, gdy dokumenty przedkłada pełnomocnik kandydata – powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata
 4. Podpisane podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK),
 5. Deklarację językową (do pobrania z systemu IRK).

Pełnomocnictwo – wyłącznie w przypadku, gdy dokumenty dostarczane są przez osobę trzecią (pełnomocnika). Wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie:
https://uwb.edu.pl/uploads/tiny/rekrutacja/Dodatkowe-dokumenty/pelnomocnictwo.pdf

 

Kto dokonuje poświadczenia kopii świadectwa maturalnego za zgodność z oryginałem?
Poświadczenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem dokonywane jest przy składaniu dokumentów. Osoby przyjmujące dokumenty od kandydatów poświadczają zgodność kopii na miejscu, po okazaniu oryginału.

 

Czy w imieniu kandydata dokumenty do komisji rekrutacyjnej może dostarczyć inna osoba?
Jeśli kandydat nie może dostarczyć dokumentów osobiście, może upoważnić do czynności związanych z procesem rekrutacji inną osobę na podstawie załączonego wzoru pełnomocnictwa, który należy dostarczyć do siedziby komisji rekrutacyjnej.

Wzór pełnomocnictwa:
https://uwb.edu.pl/uploads/tiny/rekrutacja/Dodatkowe-dokumenty/podanie_o_zwrot_oplaty_rekrutacyjnej.pdf


Gdzie należy składać dokumenty?
Dokumenty należy składać w komisji rekrutacyjnej na Wydziale Prawa w pokoju 104 (Aula), ul. Mickiewicza 1.

 

Kiedy można składać dokumenty na studia?
Kandydaci muszą złożyć dokumenty po otrzymaniu informacji na swoim koncie w systemie IRK o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Termin do składania dokumentów został określony w harmonogramie rekrutacji.

 

Czy dokumenty mogą być przesłane pocztą?
Podstawowym i najwłaściwszym sposobem dostarczenia dokumentów jest ich osobiste przekazanie w komisji rekrutacyjnej, ponieważ umożliwia to dokonanie na miejscu niezbędnych korekt przez kandydata, jeśli okażą się konieczne. Ponadto kandydat przedstawia komisji oryginał świadectwa maturalnego w celu potwierdzenia jego zgodności. Inną dopuszczalną formą dostarczenia dokumentów jest przesłanie ich pocztą w terminie określonym harmonogramem rekrutacji. Jest ona jednak obarczona pewnym ryzykiem (np. ich niedostarczenia), w przypadku uchybień formalnych przez kandydata (np. brak podpisu ankiety osobowej lub brak dołączenia podania o elektroniczną legitymację studencką).

 

W jakich sytuacjach kandydat może odzyskać wniesioną opłatę rekrutacyjną?
Kandydat może złożyć podanie o zwrot dokonanej opłaty rekrutacyjnej w następujących przypadkach:

- nieważnej rejestracji (brak wymaganych danych, w tym niezdany egzamin maturalny lub wniesienie opłaty po obowiązującym terminie),

- rejestracji na mniej kierunków niż wynika to z opłaty wniesionej na konto IRK,

- nieuruchomienia przez Wydział kierunku studiów, na który została wniesiona opłata.

Wzór podania:
https://uwb.edu.pl/uploads/tiny/rekrutacja/Dodatkowe-dokumenty/podanie_o_zwrot_oplaty_rekrutacyjnej.pdf

 

Co oznacza określenie „kolejna tura przyjmowania dokumentów”?
Kolejna tura przyjmowania dokumentów ma miejsce wtedy, gdy część z zakwalifikowanych kandydatów nie złożyła dokumentów w terminie. W takim przypadku komisja rekrutacyjna kwalifikuje kolejne osoby z listy rankingowej, do momentu zapełnienia limitu miejsc na dany kierunek studiów.

 

W jaki sposób i kiedy otrzymam decyzję o przyjęciu na studia?
Kandydatom są jedynie wystawianie decyzje o odmowie przyjęcia na studia. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 

W jaki sposób otrzymam decyzję o odmowie przyjęcia na studia?
Decyzja o odmowie przyjęcia na studia jest doręczana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres do korespondencji podany przez kandydata w systemie IRK.

 

Czy możliwe jest złożenie odwołania od decyzji odmownej w sprawie przyjęcia na studia?
Tak, od negatywnej decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Rektora. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia zasad rekrutacji. Odwołanie należy złożyć w komisji rekrutacyjnej. Druk odwołania dostępny jest pod adresem:
https://uwb.edu.pl/uploads/tiny/rekrutacja/Dodatkowe-dokumenty/wzor_odwolania.pdf

 

Kiedy i w jaki sposób dokonuje się opłaty za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS)?
Tę czynność kandydat może wykonać dopiero po złożeniu dokumentów i wprowadzeniu danych kandydata do Uczelnianego Systemu Obsługi Studentów (USOS). W szczególności należy wiedzieć, że numer konta bankowego, na który należy przelać należność za wydanie legitymacji będzie inny niż numer konta, na który kandydat dokonywał opłaty rekrutacyjnej.