Koła naukowe i organizacje studenckie

Stypendium socjalne

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

Stypendium rektora

Zapomoga

Aktualne formularze


 

Harmonogram czynności w postepowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na

Termin

Czynności postępowania

od 17.10.2022 r. godz. 10:00

do 31.10.2022 r. godz. 10:00

Generowanie wniosków stypendialnych w USOSweb UwB o:

stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę.

od 17.10.2022 r. godz. 10:00

do 25.10.2022 r. godz. 10:00

Generowanie wniosków stypendialnych w USOSweb UwB o stypendium rektora.

do 3.11.2022 r. godz. 14:00

Uzupełnianie przez studentów braków we wnioskach o stypendium rektora cofniętych do uzupełnienia.

do 7.11.2022 r. godz. 14:00

Uzupełnianie przez studentów braków we wnioskach cofniętych do uzupełnienia

(o stypendium socjalne, zapomogi, stypendium dla osób niepełnosprawnych).

 

Szczegółowy harmonogram - Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 11 października 2022 r.

 

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie elektronicznie!

 


Stawki stypendiów są ustalane zgodnie z harmonogramem na okres jednego roku akademickiego.

Komunikat nr 34 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 listopada 2022 r.

W roku akademickim 2022/2023 stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora

przyznaje się na okres do 10 miesięcy, a gdy kształcenie trwa semestr przez okres do 5 miesięcy.

Wysokość stypendium socjalnego w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne to 1050 zł

Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie

Wysokość stypendium socjalnego [zł/m-c] 

do   600,99 zł

1000

601,00 zł   -   1050,00zł

900

 

Miesięczne stawki zwiększenia stypendium socjalnego

Przy dochodzie netto na osobę w rodzinie do 600,99 zł

Tytuł zwiększenia stypendium

Wysokość zwiększenia stypendium [zł/m-c] 

zamieszkanie w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studenckim

100

zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki
z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem

120
(100 student + 20 małżonek/dziecko)

  

 

Miesięczne stawki stypendium Rektora

Rok studiów

Wysokość stypendium
[zł/m-c]

I rok studiów I stopnia

(stypendium na podstawie uprawnień wynikających z § 22 ust. 3 Regulaminu)

1300

II - III rok studiów I stopnia

I - II rok studiów II stopnia

do 473,49 pkt

900

od 473,50 pkt

1300

 

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych - 800 zł/m-c
(niezależnie od stopnia niepełnosprawności)

Maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi w roku ak. 2022/2023 - do 1000 zł.


Podstawowe akty prawne określające funkcjonowanie pomocy materialnej dla studentów:


Student może ubiegać się o następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora,
 • zapomogi,
 • stypendium ministra.

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium rektora i zapomogi powinny być wypełnione i złożone przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać w Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie 85 745 78 89.

Decyzja stypendialna wysyłana jest na adres e-mailowy studenta.

Wypłata stypendiów odbywa się wyłącznie na konto bankowe, którego student jest właścicielem lub współwłaścicielem (nie osobą upoważnioną).

Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej wygasa z ostatnim dniem miesiąca,  w którym student został skreślony z listy studentów lub z innego powodu utracił prawo do świadczenia.

Student przebywający na urlopie nie może ubiegać się o stypendia z funduszu stypendialnego (z wyłączeniem stypendium rektora). Student, któremu stypendium zostało przyznane przed rozpoczęciem urlopu nie traci do niego prawa.

Przypominamy! Student, który studiuje równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora i stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Student nie może pobierać stypendium jeżeli:

 • ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
 • ukończył studia pierwszego stopnia i studiuje na kolejnym kierunku studiów również na pierwszym stopniu,
 • pobiera stypendium na innym kierunku studiów
 • jest kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym lub funkcjonariuszem służb państwowych, jeśli podjął studia na podstawie skierowania lub otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie właściwych przepisów,
 • studiuje dłużej niż 12 semestrów, nawet jeśli w tym czasie nie pobierał stypendium, z zastrzeżeniem, że:
  • na studiach pierwszego stopnia stypendium przysługuje nie dłużej niż przez 9 semestrów,
  • na studiach drugiego stopnia stypendium przysługuje nie dłużej niż przez 7 semestrów,
  • do liczonych semestrów nie wliczają się semestry kolejnych studiów pierwszego stopnia. Semestr podczas którego student studiuje na kilku kierunkach jednocześnie liczony jest jako jeden. Do liczby semestrów wlicza się czas, kiedy student przebywa na urlopie.

Student może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeśli:

 • pobiera świadczenia na podstawie niezgodnych z prawdą oświadczeń lub fałszywych dokumentów,
 • nie poinformuje Uczelni o wystąpieniu okoliczności powodujących utratę prawa do świadczeń.

Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu stypendialnego podlegają zwrotowi.


Komunikat nr 36 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zasad ubiegania się i przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni