Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok ak. 2020/2021


Komunikat nr 36 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zasad ubiegania się i przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni


Przypominamy, że przed przystąpieniem do wypełniania formularzy elektronicznych należy zapoznać się z instrukcjami dostępnymi w systemie.


Wnioski o stypendium socjalne należy składać dopiero po uzyskaniu akceptacji oświadczenia o dochodach (w USOSweb). W wersji papierowej należy złożyć wniosek i oświadczenie o dochodach wygenerowane z USOSweb oraz wszystkie oświadczenia studenta i członków rodziny (w szczególności z27).


Komunikat nr 34 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 października 2020 r.

Termin

Czynności postępowania

od 19.10.2020 r. godz. 00.01

Uruchomienie generowania wniosków stypendialnych w USOSweb UwB o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę.

od 22.10.2020 r.

Uruchomienie generowania wniosków stypendialnych w USOSweb UwB o stypendium rektora.

 2.11.2020 r.  godz 23.59

Zamknięcie czynności elektronicznego generowania wniosków w USOSweb UwB.

3.11.2020 r. godz. 14.30

Ostatni dzień przyjmowania dokumentów w wersji papierowej.

do 13.11.2020 r.

Zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej UwB Komunikatu Rektora w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku ak. 2020/2021.

do 30.11.2020 r.

Sporządzanie decyzji administracyjnych, doręczanie decyzji studentom oraz wykonywanie przelewów na indywidualne rachunki bankowe studentów.

 


Od roku ak. 2019/2020 obowiązuje nowy Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB.

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium rektora i zapomogi powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB oraz złożone na Wydziale w wersji papierowej wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek.

 


Student przebywający na urlopie nie może ubiegać się o stypendia z funduszu stypendialnego (z wyłączeniem stypendium rektora). Student, któremu stypendium zostało przyzne przed rozpoczęciem urlopu nie traci do niego prawa.

Student, który studiuje równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora i stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Student nie może pobierać stypendium jeżeli:

  • ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
  • ukończył studia pierwszego stopnia i studiuje na kolejnym kierunku studiów również na pierwszym stopniu,
  • studiuje dłużej niż 6 lat,
  • pobiera stypendium na innym kierunku studiów
  • jest kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym lub funkcjonariuszem służb państwowych, jeśli podjął studia na podstawie skierowania lub otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie właściwych przepisów.

Student może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeśli:

  • pobiera świadczenia na podstawie niezgodnych z prawdą oświadczeń lub fałszywych dokumentów,
  • nie poinformuje Uczelni o wystąpieniu okoliczności powodujących utratę prawa do świadczeń.

Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu stypendialnego podlegają zwrotowi.


Wnioski o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami przyjmowane są wyłącznie w wersji papierowej w Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod numerem 85 745 78 89.