Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku uprzejmie informuje, że rozpoczęła się XXI edycja Programu skierowanego do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodziny byłego pracownika PGR, którzy zakwalifikują się na pierwszy rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych polskich publicznych uczelniach akademickich.

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podpisał porozumienie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości o współpracy przy realizacji Programu „Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2022/2023” w segmencie IA. Program jest realizowany we współpracy z Polsko- Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim oraz innymi instytucjami, które przystąpią do realizacji programu przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Program jest kierowany do maturzystów, absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  • zostaną przyjęci na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
  • pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców, fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
  • pochodzą z rodziny, której dochód na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekroczył 2.107 zł brutto wyliczony z czerwca 2022 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
  • osiągnęli dobre wyniki w nauce, tzn. min. 100 punktów na egzaminie maturalnym. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku nr 1 do regulaminu.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Dodatkowo musi pochodzić z rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny był zatrudniony w PGR na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat.

Kandydat ubiegający się o stypendium spełniający wyżej wymienione warunki, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line dostępny na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Termin złożenia wniosku on-line upływa 16 sierpnia 2022 r. o godz. 16.00. Następnie wydrukowany wniosek i listę załączników podpisuje i wraz z kompletem załączników tj:

  • dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z gminy), kserokopię świadectwa dojrzałości,
  • kopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
  • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, ewentualne dopłaty bezpośrednie dla rolników, odcinki rent/emerytur), opiekuna,
  • dokumenty potwierdzające zatrudnienie co najmniej jednego z rodziców lub prawnego w PGR przez co najmniej 2 lata (kserokopia świadectwa pracy z PGR),

składa się w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku (adres poniżej) w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Wykaz Oddziałów Terenowych KOWR i ich dane adresowe znajdują pod adresem: http://www.kowr.gov.pl/kontakt/ot.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa  „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2022/2023 - Segment IA".