Stypendium socjalne

Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, znajdujący się w  trudnej sytuacji materialnej. Dochód rodziny studenta ustala się na podstawie zaświadczeń i oświadczeń dołączonych przez studenta do wniosku. Dochód ten jest ustalany na postawie dochodu z roku bazowego (rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym student składa wniosek o stypendium), z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu (w rozumieniu Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych).

Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr lub na rok akademicki i wypłacane co miesiąc przez okres do 10 miesięcy, a gdy kształcenie trwa semestr – przez okres do 5 miesięcy.

Formularze i szczegółowe informacje: https://prawo.uwb.edu.pl/stypendia-i-pomoc-materialna.

Student studiów stacjonarnych, z dochodem uprawniającym do pobierania najwyższego stypendium socjalnego (z dochodem nieprzekraczającym najniższego przedziału dochodowego), może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby mu lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
Student spełniający powyższe warunki, może również otrzymywać stypendium w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub innym obiekcie. Do otrzymania  zwiększenia nie jest potrzebne tymczasowe zameldowanie czy umowa najmu pokoju/mieszkania, wystarczy oświadczenie studenta.

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku.